H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2017

Hotărâre adoptată - Nr. 159 / 31.05.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 159

din data: 31.05.2017
privind aprobarea trecerii din domeniul public al Judeţului Arad şi administrarea Consiliului Judeţean Arad în domeniul public al Comunei Şagu a unor parcele de teren situate în localitatea Şagu, judeţul Arad


Având în vedere,

-Referatul nr. 8863/25.05.2017 al Direcţiei Tehnice - Investiţii;

-Adresa nr. 2315/17.05.2017 a Primăriei comunei Şagu, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 8414/19.05.2017;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 63/22.03.2012 privind aprobarea preluării în domeniul public al judeţului Arad şi în administrarea Consiliului Judeţean Arad a unor terenuri aflate în domeniul public al comunei Şagu şi în administrarea Consiliului Local al comunei Şagu;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 102/14.05.2015 privind aprobarea modificării art.2 alin.(2) al Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 63/22.03.2012 privind aprobarea preluării în domeniul public al judeţului Arad şi în administrarea Consiliului Judeţean Arad a unor terenuri aflate în domeniul public al comunei Şagu şi în administrarea Consiliului Local al comunei Şagu;

-Extrasele C.F. nr. 302690 Şagu şi C.F. nr. 300146 Şagu;

-Prevederile art. 9 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă trecerea din domeniul public al Judeţului Arad şi administrarea Consiliului Judeţean Arad în domeniul public al Comunei Şagu a parcelei de teren în suprafaţă de 111.525 mp înscrisă în C.F. nr. 302690 Şagu nr. cad. 302690 şi a parcelei de teren în suprafaţă de 10.000 mp înscrisă în C.F. nr. 300146 Şagu nr. cad. 3621 identificate conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Predarea-primirea imobilelor prevăzute la art. 1 se va realiza prin încheierea unui protocol între părţile interesate.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică - Investiţii şi Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

Art.4.Prezenta hotărâre se comunică la:

-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad

-Consiliul Local al comunei Şagu

-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad

-Direcţia Tehnică - Investiţii a Consiliului Judeţean Arad.PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

anexa.doc Descarcă
Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
6 BOZGA DORU (PNL)
 
7 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
8 CICEAC VASILE (PNL)
 
9 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
10 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
11 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
12 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GAVRA CRISTIAN (PSD)
 
15 GLIGOR IOAN (PSD)
 
16 ISPRAVNIC CRISTIAN-ILIE (PSD)
 
17 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
18 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
19 MOŢ PETRU (PSD)
 
20 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
21 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
23 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
24 POP ALIN (PSD)
 
25 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
26 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
27 RETTER IOSIF (PNL)
 
28 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
29 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
30 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
31 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
32 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
33 URZICĂ CRISTIAN (PNL)