H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2017

Hotărâre adoptată - Nr. 157 / 31.05.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 157

din data: 31.05.2017
privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către Arhiepiscopia Aradului a unei suprafeţe de teren aflată în proprietatea publică a Judeţului Arad situată în municipiul Arad, str. Andrenyi Karoly nr. 2-4 şi a înscrierii în cartea funciară a construcţiei Biserica Ortodoxă Română din lemn Cuvioasa Paraschiva


Având în vedere,

-Referatul nr. 8.336/18.05.2017 al Direcţiei Tehnice Investiţii;

-Adresa nr. 1.171/10.05.2017 a Arhiepiscopiei Aradului, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 8.046/12.05.2017;

-Planul de amplasament şi delimitare a imobilului, Proiect nr. 034/2017 întocmit de către S.C. Terra Internaţional S.R.L.;

-C.F. nr. 333144 Arad;

-Prevederile art. 7 şi 8 alin. (1) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor;

-Prevederile art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile art. 95 alin. (1) din Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită către Arhiepiscopia Aradului, pe perioada existenţei construcţiei Biserica Ortodoxă Română din lemn Cuvioasa Paraschiva, a suprafeţei de 355 mp din terenul înscris în C.F. nr. 333144 Arad, nr. cad. 333144, în suprafaţă totală de 39.896 mp, aflat în proprietatea publică a Judeţului Arad.

Art.2.Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nr. 333144 Arad a construcţiei Biserica Ortodoxă Română din lemn Cuvioasa Paraschiva în suprafaţă desfăşurată de 83 mp, în proprietatea Arhiepiscopiei Aradului, conform Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, Proiect nr. 034/2017 întocmit de către S.C. Terra Internaţional S.R.L.

Art.3.Se aprobă încheierea unui contract de transmitere în folosinţă gratuită a terenului menţionat la art.1, în forma prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4.Predarea-primirea terenului prevăzut la art.1 se va realiza prin încheierea unui protocol între părţile interesate.

Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

Art.6.Prezenta hotărâre se comunică la:

-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad

-Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad

-Direcţia Tehnică Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Arad

-Arhiepiscopia Aradului.PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

Anexa_1_.doc Descarcă
Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
6 BOZGA DORU (PNL)
 
7 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
8 CICEAC VASILE (PNL)
 
9 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
10 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
11 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
12 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GAVRA CRISTIAN (PSD)
 
15 GLIGOR IOAN (PSD)
 
16 ISPRAVNIC CRISTIAN-ILIE (PSD)
 
17 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
18 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
19 MOŢ PETRU (PSD)
 
20 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
21 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
23 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
24 POP ALIN (PSD)
 
25 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
26 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
27 RETTER IOSIF (PNL)
 
28 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
29 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
30 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
31 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
32 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
33 URZICĂ CRISTIAN (PNL)