H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2017

Hotărâre adoptată - Nr. 174 / 27.06.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 174

din data: 27.06.2017
privind stabilirea tarifelor pentru eliberarea acordurilor prealabile/autorizaţiilor de amplasare şi acces la drum a unor obiective şi a tarifelor de ocupare a amprizei şi a zonei de siguranţă a drumurilor judeţene din domeniul public al judeţului Arad pentru anul 2018


Având în vedere,

-Referatul nr. 6.725/20.04.2017 al Direcţiei Economice;

-Referatul nr. 6.692/20.04.2017 al Direcţiei Tehnice Investiţii;

-Avizul Ministerului Transporturilor nr. 24.538/17.06.2013, înregistrat la Consiliul Judeţean Arad cu nr. 8.794/27.06.2013;

-Prevederile art. 46 alin. (1), (8) şi (9), art. 47 alin. (7), (10) lit. b şi (11) şi art. 48 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă tarifele pentru eliberarea acordurilor prealabile şi a autorizaţiilor de amplasare şi acces la drum a unor obiective în zona drumurilor judeţene din patrimoniul public al judeţului Arad, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2.Se aprobă tariful/m pentru ocuparea amprizei şi a zonei de siguranţă a drumurilor judeţene din domeniul public al judeţului Arad, prin amplasarea de panouri publicitare şi reclamă, spaţii cu destinaţie comercială şi pentru alte obiective, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3.Se aprobă tariful/u.m./unitate de timp pentru închirierea suprafeţelor de teren pentru utilităţile amplasate în zona drumurilor judeţene din domeniul public al judeţului Arad: conducte de ţiţei, de gaze, de apă, conductori electrici, cabluri telefonice, dispozitive sau alte instalaţii asemănătoare, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art.4.Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01 ianuarie 2018, dată de la care se abrogă orice prevedere contrară.

Art.5.Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică Investiţii - Serviciul Administrare Drumuri şi Poduri din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

Art.7.Prezenta hotărâre se comunică la:

-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad

-Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad

-Direcţia Tehnică Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

anexa_1.doc Descarcă
anexa_2.doc Descarcă
anexa_3.doc Descarcă
Anunt_.pdf Descarcă
Proces_verbal_de_afisare.doc Descarcă
Referat.pdf Descarcă
referat_2.pdf Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
6 BOZGA DORU (PNL)
 
7 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
8 CICEAC VASILE (PNL)
 
9 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
10 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
11 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
12 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GAVRA CRISTIAN (PSD)
 
15 GLIGOR IOAN (PSD)
 
16 ISPRAVNIC CRISTIAN-ILIE (PSD)
 
17 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
18 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
19 MOŢ PETRU (PSD)
 
20 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
21 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
23 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
24 POP ALIN (PSD)
 
25 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
26 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
27 RETTER IOSIF (PNL)
 
28 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
29 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
30 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
31 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
32 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
33 URZICĂ CRISTIAN (PNL)