H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2017

Hotărâre adoptată - Nr. 198 / 27.07.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 198

din data: 27.07.2017
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Arad, începând cu data de 01.07.2017


Având în vedere,

-Referatul nr. 12.666/24.07.2017 al Serviciului Gestiune Resurse Umane;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 60/28.02.2017 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Arad pe anul 2017;

-prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 - Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile art. 11 din Legea nr. 153/2017, Lege-Cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

-prevederile art.1 din H.G. nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se stabilesc salariile de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Arad, începând cu data de 01.07.2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.(1) Gestionarea sistemului de salarizare a personalului se asigură, în condiţiile legii, de către Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Arad.

(2)Salariile de bază se stabilesc potrivit prevederilor prezentei hotărâri, astfel încât, împreună cu indemnizaţiile lunare şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare să se încadreze în cheltuielile de personal aprobate anual în bugetul de venituri şi cheltuieli.

Art.3.Ordonatorul de credite stabileşte salariile lunare ale personalului din subordine, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri, în condiţiile legii.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Gestiune Resurse Umane al Consiliului Judeţean Arad prin personalul de resort din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Arad.

Art.5.Prezenta hotărâre se comunică la:

- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad

- Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Arad

- Serviciul Gestiune Resurse Umane al Consiliului Judeţean Arad.PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

anexa.pdf Descarcă
referat.pdf Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 5 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
6 BOZGA DORU (PNL)
 
7 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
8 CICEAC VASILE (PNL)
 
9 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
10 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
11 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
12 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GAVRA CRISTIAN (PSD)
 
15 GLIGOR IOAN (PSD)
 
16 ISPRAVNIC CRISTIAN-ILIE (PSD)
 
17 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
18 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
19 MOŢ PETRU (PSD)
 
20 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
21 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
23 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
24 POP ALIN (PSD)
 
25 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
26 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
27 RETTER IOSIF (PNL)
 
28 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
29 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
30 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
31 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
32 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
33 URZICĂ CRISTIAN (PNL)