H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2017

Hotărâre adoptată - Nr. 207 / 10.08.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 207

din data: 10.08.2017
privind înfiinţarea şi componenţa Comisiei pentru protecţia copilului Arad


Având în vedere,

-Referatul nr. 13.644/09.08.2017 al Secretarului Judeţului Arad;

-Adresa nr. 3.833/03.08.2017 a Direcţiei de Sănătate Publică Arad;

-Adresa nr. 1/706/07.08.2017 a Agenţiei Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Arad;

-Adresa nr. 2.287/07.08.2017 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad;

-Adresa Fundaţiei Umanitar Creştină „Speranţa`` înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 13.615/08.08.2017;

-Adresa Fundaţiei „Căminul Speranţei`` Arad din data de 05.08.2017;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 183/21.12.2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru protecţia copilului Arad, cu modificările aduse prin Hotărârea nr. 292/19.12.2008, Hotărârea nr. 75/20.03.2009, Hotărârea nr. 272/28.10.2011, Hotărârea nr. 143/27.06.2014, Hotărârea nr. 185/27.08.2014, Hotărârea nr. 246/28.11.2014 şi Hotărârea nr. 14/30.01.2015;

-Prevederile art. 1, art. 3, art. 4, art. 5 alin. (1) şi art. 23 din H.G. nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se nominalizează reprezentanţii Fundaţiei Umanitar Creştine ,,Speranţa``, doamna Dunca Violeta şi doamna Urs Monica, ca membru, respectiv ca membru supleant în Comisia pentru protecţia copilului Arad.

Art.2.Se aprobă înfiinţarea Comisiei pentru protecţia copilului Arad, organ de specialitate, fără personalitate juridică, al Consiliului Judeţean Arad, cu activitate decizională în materia protecţiei şi promovării drepturilor copilului, având următoarea componenţă:

Preşedinte: Silvana Lupu - Secretar al Judeţului Arad

Vicepreşedinte: Erika Stark - Director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad

Membri titulari:

-Dr. Bran Adriana - reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Arad

-Cojocariu Amalia Roxana - reprezentant al Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad

-Bătrîn Mariana Daniela - reprezentant al Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Arad

-Raul Stepan - reprezentant al Fundaţiei „Căminul Speranţei``

-Dunca Violeta - reprezentant al Fundaţiei Umanitar Creştină „Speranţa``

Membri supleanţi:

-Dr. Trifa Diana - reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Arad

-Piroş Olimpia - reprezentant al Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad

-Spiridon Diana - reprezentant al Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Arad

-Iuga Doroteea Arina - reprezentant al Fundaţiei ,,Căminul Speranţei``

-Urs Monica - reprezentant al Fundaţiei Umanitar Creştină ,,Speranţa``.

Art.3.Mandatul membrilor Comisiei, prevăzute la art. 2, este de cinci ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia în situaţii temeinic motivate.

Art.4.Comisia pentru protecţia copilului Arad îşi desfăşoară activitatea şi îşi exercită atribuţiile în conformitate cu prevederile H.G. nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului.

Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Secretarul Judeţului Arad, doamna Silvana Lupu şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad.

Art.6.Prezenta hotărâre se comunică:

-Instituţiei Prefectului Judeţul Arad

-Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad

-Persoanelor nominalizate la art. 2.PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

1_adrese_si_hotarari.pdf Descarcă
1_Referat_.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 23 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 10 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
6 BOZGA DORU (PNL)
 
7 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
8 CICEAC VASILE (PNL)
 
9 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
10 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
11 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
12 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GAVRA CRISTIAN (PSD)
 
15 GLIGOR IOAN (PSD)
 
16 ISPRAVNIC CRISTIAN-ILIE (PSD)
 
17 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
18 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
19 MOŢ PETRU (PSD)
 
20 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
21 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
23 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
24 POP ALIN (PSD)
 
25 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
26 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
27 RETTER IOSIF (PNL)
 
28 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
29 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
30 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
31 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
32 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
33 URZICĂ CRISTIAN (PNL)