H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2017

Hotărâre adoptată - Nr. 222 / 30.08.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 222

din data: 30.08.2017
privind numirea a patru membri în Consiliul de Administraţie al R.A. Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad, desemnarea unor administratori provizorii în Consiliul de Administraţie al R.A. Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad, aprobarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă pentru perioada august 2017 - august 2021 i a formei Contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administraţie al R.A. Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad


Având în vedere,

-Referatul nr. 14.320/22.08.2017 al Compartimentului Monitorizarea Societăţilor Comerciale, Regiilor Autonome şi Asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitară;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 138/28.04.2017 privind declanarea procedurii privind selecia a ase membri ai Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad;

-Raportul final al Comisiei pentru selecţia a ase membri ai Consiliului de Administraţie al R.A. Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad înregistrat la Consiliul Judeţean Arad cu nr. 14.257/21.08.2017;

-Adresa Ministerului Finanelor Publice nr. 772.194/03.08.2017, înregistrată la Consiliul Judeean Arad cu nr. 13.830 din 11.08.2017;

-Prevederile art. 3 pct.1 lit.b, art.5 alin.(3), art. 8 alin.(1), art. 12 alin.(1), alin.(2) şi alin.(5), i ale art. 64^1 alin. 1, din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile art. 44 alin.(9) lit. a) din Anexa 1 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

-Prevederile Anexei 1b la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

-Prevederile Anexei 2 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se numesc ca membri în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad:

-Doamna Ribovici Gheorghina Mirela - reprezentant al Consiliului Judeţean Arad

-Doamna Criste Diana-Bogdana

-Domnul Pereteatcu Cosmin

-Domnul Huber Raul.

Art.2.Durata manadatului membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad este de patru ani.

Art.3.Se numesc ca administratori provizorii în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad:

-Doamna Gimon Ancua Adela

-Domnul Roca Ioan Marius.

Art.4.Durata manadatului administratorilor provizorii este până la finalizarea procedurii pentru selecţia a doi membri în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad.

Art.5.Se aprobă indicatorii de performană financiari i nefinanciari pentru perioada august 2017 - august 2021 pentru membrii Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad, în forma prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.6.Se aprobă forma i clauzele contractului de mandat care se încheie de autoritatea publică tutelară cu membrii i administratorii provizorii ai Consiliului de Administraie al Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad, în forma prevăzută în anexa nr. 2 din prezenta hotărâre.

Art.7.Anexele nr. 1 i 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8.Hotărârea se comunică la:

-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad

-Compartimentul Monitorizarea Societăţilor Comerciale, Regiilor Autonome şi Asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitară

-Doamna Ribovici Gheorghina Mirela

-Doamna Criste Diana-Bogdana

-Domnul Huber Raul

-Domnul Pereteatcu Cosmin

-Doamna Gimon Ancua Adela

-Domnul Roca Ioan Marius

-R. A. Administraţia Zonei Libere Curtici Arad.PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

adresa.pdf Descarcă
Anexa_1.doc Descarcă
Anexa_2.doc Descarcă
Hotararea_138_din_2017.pdf Descarcă
Raport.pdf Descarcă
Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 20 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 9 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
6 BOZGA DORU (PNL)
 
7 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
8 CICEAC VASILE (PNL)
 
9 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
10 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
11 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
12 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GAVRA CRISTIAN (PSD)
 
15 GLIGOR IOAN (PSD)
 
16 ISPRAVNIC CRISTIAN-ILIE (PSD)
 
17 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
18 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
19 MOŢ PETRU (PSD)
 
20 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
21 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
23 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
24 POP ALIN (PSD)
 
25 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
26 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
27 RETTER IOSIF (PNL)
 
28 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
29 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
30 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
31 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
32 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
33 URZICĂ CRISTIAN (PNL)