H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2017

Hotărâre adoptată - Nr. 216 / 30.08.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 216

din data: 30.08.2017
pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 91/30.04.2015 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de maxim 32.280.000 lei pentru refinanţarea datoriei publice locale şi pentru finanţarea unor obiective de investiţii de interes judeţean şi aprobarea prelungirii perioadei de tragere prevăzută în Contractul de credit nr. 189/23.11.2015 încheiat între Banca Comercială Română S.A. şi Judeţul Arad


Având în vedere,

-prevederile art. 91 alin. (1) lit. b şi alin. (3) lit. b, art. 104 alin.(1) lit. c şi alin. (4) lit. d, art. 98, art. 115 alin. (5) şi (6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

-prevederile art. 1166 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii,

Luând act de:

-Expunerea de motive nr. 14.479/24.08.2017 a preşedintelui Consiliului Judeţean Arad;

-Referatul nr. 14.480/24.08.2017 al Direcţiei Economice;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 91/30.04.2015 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de maxim 32.280.000 lei pentru refinanţarea datoriei publice locale şi pentru finanţarea unor obiective de investiţii de interes judeţean;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 127/15.06.2015 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 91/30.04.2015 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de maxim 32.280.000 lei pentru refinanţarea datoriei publice locale şi pentru finanţarea unor obiective de investiţii de interes judeţean;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 231/31.10.2015 pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 91/30.04.2015 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de maxim 32.280.000 lei pentru refinanţarea datoriei publice locale şi pentru finanţarea unor obiective de investiţii de interes judeţean;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 221/08.11.2016 privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice, actualizare octombrie 2016, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie ( D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico - economici actualizaţi ai investiţiei ``Modernizarea DJ 709 km 0+800...30+700 Arad - Pâncota şi Reabilitare DJ 792C km 0+000...21+000 şi 26+000...36+300 Buteni - Pâncota``;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 244/29.11.2016 privind modificarea Anexelor nr. 4 şi nr. 5 la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 221/08.11.2016 privind aprobarea documentaţiilor tehnico - economice, actualizare octombrie 2016, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie ( D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico - economici actualizaţi ai investiţiei ``Modernizarea DJ 709 km 0+800...30+700 Arad - Pâncota şi Reabilitare DJ 792C km 0+000...21+000 şi 26+000...36+300 Buteni - Pâncota``;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 69/28.02.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 221/08.11.2016 privind aprobarea documentaţiilor tehnico - economice, actualizare octombrie 2016, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie ( D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico - economici actualizaţi ai investiţiei ``Modernizarea DJ 709 km 0+800...30+700 Arad - Pâncota şi Reabilitare DJ 792C km 0+000...21+000 şi 26+000...36+300 Buteni - Pâncota``;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 112/31.03.2017 pentru modificarea Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 69/28.02.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 221/08.11.2016 privind aprobarea documentaţiilor tehnico - economice, actualizare octombrie 2016, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie ( D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico - economici actualizaţi ai investiţiei ``Modernizarea DJ 709 km 0+800...30+700 Arad - Pâncota şi Reabilitare DJ 792C km 0+000...21+000 şi 26+000...36+300 Buteni - Pâncota``;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 222/08.11.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice, actualizare octombrie 2016, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie ( D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico - economici actualizaţi ai investiţiei ``Modernizarea DJ 709E km 9+200...16+600 Sânpetru German - Limită Judeţ Timiş``;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 127/13.04.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 222/08.11.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice, actualizare octombrie 2016, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie ( D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico - economici actualizaţi ai investiţiei ``Modernizarea DJ 709E km 9+200...16+600 Sânpetru German - Limită Judeţ Timiş``;

-Prevederile art. 4.4 din Contractul de credit nr. 189/23.11.2015 încheiat între Banca Comercială Română S.A. şi Judeţul Arad;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 91/30.04.2015 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de maxim 32.280.000 lei pentru finanţarea datoriei publice locale şi pentru finanţarea unor obiective de investiţii de interes judeţean, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Se aprobă prelungirea, până la data de 31.12.2018, a perioadei de tragere prevăzută în Contractul de credit nr. 189/23.11.2015 încheiat între Banca Comercială Română S.A. şi Judeţul Arad.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează domnul Iustin Cionca, Preşedintele Consiliului Judeţean Arad, care se împuterniceşte să semneze toate documentele şi actele necesare.

Art.4.Prezenta hotărâre se comunică la:

-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad

-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

anexa.doc Descarcă
expunere_motive.pdf Descarcă
referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
6 BOZGA DORU (PNL)
 
7 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
8 CICEAC VASILE (PNL)
 
9 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
10 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
11 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
12 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GAVRA CRISTIAN (PSD)
 
15 GLIGOR IOAN (PSD)
 
16 ISPRAVNIC CRISTIAN-ILIE (PSD)
 
17 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
18 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
19 MOŢ PETRU (PSD)
 
20 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
21 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
23 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
24 POP ALIN (PSD)
 
25 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
26 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
27 RETTER IOSIF (PNL)
 
28 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
29 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
30 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
31 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
32 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
33 URZICĂ CRISTIAN (PNL)