H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2017

Hotărâre adoptată - Nr. 235 / 18.09.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 235

din data: 18.09.2017
privind acordarea unui mandat special reprezentanţilor Unităţii Administrativ-Teritoriale Judeţul Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor SC Compania de Apă Arad SA


Având în vedere,

-Referatul nr.15.663/11.09.2017 al Compartimentului Monitorizare Societăţi Comerciale, Regii Autonome şi Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară;

-Adresa nr. 16.511/23.08.2017 a SC Compania de Apă Arad SA, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad cu nr. 14.616/28.08.2017;

-Adresa nr. 16.878/28.08.2017 a SC Compania de Apă Arad SA, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad cu nr. 14.643/28.08.2017;

-Prevederile art. 15 pct. (4) din Actul Constitutiv al SC Compania de Apă Arad SA;

-Prevederile art. 3 lit. (c) al Contractului de reprezentare nr. 13268/12.09.2016 încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Arad şi dl Ciceac Vasile, respectiv prevederile art. 3 lit. (c) din Contractul de reprezentare nr.13179/12.09.2016 încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Arad şi dl Bozga Doru;În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se acordă mandat special d-lui Ciceac Vasile şi d-lui Bogza Doru, consilieri judeţeni, reprezentanţi ai Unităţii Administrativ-Teritoriale Judeţul Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor SC Compania de Apă Arad SA, să aprobe în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor SC Compania de Apă Arad SA, desemnarea administratorilor SC Compania de Apă Arad SA din lista de persoane dată de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Judeţul Arad, după cum urmează:

-Puştea Emil

-Chiş Emanuela

-Sălăjan Sorin

-Cîrlugea Cristian

-Tusz Francisc

-Mariş Florin

-Dascăl Teodor

Art.2.Prezenta hotărâre se comunică la:

-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad

-Domnul Ciceac Vasile

-Domnul Bozga Doru

-Compartimentul Monitorizare Societăţi Comerciale, Regii Autonome şi Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară

-Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad

-SC Compania de Apă Arad SA.PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot