H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2017

Hotărâre adoptată - Nr. 226 / 18.09.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 226

din data: 18.09.2017
privind aprobarea promovării proiectului ``Cross-border healthcare cooperation for effective prevention, better quality health services, effective rehabilitation and recreation in Békés and Arad counties/Cooperare transfrontalieră în domeniul asistenţei medicale pentru o prevenire eficientă, servicii de sănătate mai bune şi o reabilitare/recreere eficientă în judeţele Békés şi Arad`` în cadrul Programului INTERREG VA Ro-Hu 2014-2020


Având în vedere,

- Referatul nr.15.802/13.09.2017 al Direcţiei Programe de Dezvoltare;

- Prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul INTERREG V A Ro-Hu 2014-2020;În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă participarea Unităţii Administrativ - Teritoriale Judeţul Arad în calitate de partener la promovarea şi implementarea proiectului ``Cross-border healthcare cooperation for effective prevention, better quality health services, effective rehabilitation and recreation in Békés and Arad counties/Cooperare transfrontalieră în domeniul asistenţei medicale pentru o prevenire eficientă, servicii de sănătate mai bune şi o reabilitare/recreere eficientă în judeţele Békés şi Arad``, în cadrul Programului INTERREG VA Ro-Hu 2014-2020, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Bekes, în calitate de partener - lider de proiect.

Art.2.Se aprobă contribuţia financiară a Unităţii Administrativ - Teritoriale Judeţul Arad la implementarea fazei Notă Conceptuală (Concept Note) a proiectului prevăzut la art. 1 în valoare totală de 13.578,00 euro, constând în:

contribuţia proprie de 2% aferentă Unităţii Administrativ - Teritoriale Judeţul Arad în valoare 271,56 euro;

asigurarea resurselor financiare necesare implementării fazei Notă Conceptuală (Concept Note) a proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, conform acordului de finanţare şi manualului de implementare al Programului INTERREG V A Ro-Hu 2014-2020.

Art.3.Se aprobă susţinerea financiară de către Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul Arad a implementării fazei Aplicaţia Completă (Full Aplication) a proiectului prevăzut la art. 1 cu 2% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile şi a valorii cheltuielilor neeligibile.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Programe de Dezvoltare a Consiliului Judeţean Arad.

Art.5.Prezenta hotărâre se comunică la:

- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad

- Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad

- Direcţia Tehnică - Investiţii a Consiliului Judeţean Arad

- Direcţia Programe de Dezvoltare a Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

REFERAT.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
6 BOZGA DORU (PNL)
 
7 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
8 CICEAC VASILE (PNL)
 
9 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
10 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
11 DAMIAN VASILICĂ (PSD)
 
12 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GAVRA CRISTIAN (PSD)
 
15 GLIGOR IOAN (PSD)
 
16 ISPRAVNIC CRISTIAN-ILIE (PSD)
 
17 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
18 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
19 MOŢ PETRU (PSD)
 
20 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
21 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
23 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
24 POP ALIN (PSD)
 
25 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
26 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
27 RETTER IOSIF (PNL)
 
28 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
29 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
30 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
31 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
32 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
33 URZICĂ CRISTIAN (PNL)