H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2017

Hotărâre adoptată - Nr. 256 / 28.09.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 256

din data: 28.09.2017
privind aprobarea depunerii spre finanţare a proiectului ``Integritate prin transparenţă - ANTICOR ARAD`` şi a cheltuielilor legate de proiect


Având în vedere:

-Referatul nr. 16.454/21.09.2017 al Direcţiei Programe de Dezvoltare;

-Prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate.În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă depunerea proiectului ``Integritate prin transparenţă - ANTICOR ARAD`` în vederea finanării prin Programul Operaional Capacitatea Administrativă 2014-2020.

Art.2.Se aprobă cheltuielile aferente proiectului în valoare totală estimată de 400.000,00 lei, constând în:

-contribuia proprie de 2% în valoare estimată de 8.000,00 lei

-asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinează Direcia Programe de Dezvoltare a Consiliului Judeean Arad.

Art.4.Prezenta hotărâre se comunică:

-Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad

-Direcţiei Economică a Consiliului Judeţean Arad

-Direciei Programe de Dezvoltare a Consiliului Judeean Arad.

PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

REFERAT.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot