H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2017

Hotărâre adoptată - Nr. 255 / 28.09.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 255

din data: 28.09.2017
pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 81/07.03.2017 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Arad a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a cotei de 20% din cote defalcate din impozitul pe venit pe anul 2017, precum şi a sumelor estimate pentru anii 2018-2020


Având în vedere:

-Amendamentul nr. 17.048/28.09.2017 al domnului Ciceac Vasile consilier judeţean;

-Referatul nr. 16.534/22.09.2017 al Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Arad;

-Referatul nr. 16.855/27.09.2017 al Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Arad;

-Adresa nr. 4.505/21.09.2017 a Primăriei Comunei Zăbrani, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 16.399/21.09.2017;

-Adresa nr. 1.943/24.08.2017 a Primăriei Comunei Mişca, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 14.872/31.08.2017;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 81/07.03.2017 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Arad a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a cotei de 20% din cote defalcate din impozitul pe venit pe anul 2017, precum şi a sumelor estimate pentru anii 2018-2020, modificată prin Hotărârea nr. 218/30.08.2017;

-Prevederile art. 33 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate.În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 81/07.03.2017 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Arad a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a cotei de 20% din cote defalcate din impozitul pe venit pe anul 2017, precum şi a sumelor estimate pentru anii 2018-2020, se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică:

-Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad

-Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad

-Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Arad

-Primăriei Oraşului Nădlac

-Primăriei Comunei Şagu

-Primăriei Comunei Zăbrani

-Primăriei Comunei Mişca.

.

PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

anexa.xls Descarcă
REFERAT.doc Descarcă
Referat_1.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot