H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2017

Hotărâre adoptată - Nr. 250 / 28.09.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 250

din data: 28.09.2017
privind trecerea imobilului înscris în CF nr. 308623 Târnova nr. cadastral 308623 aflat în domeniul public al judeţului Arad din administrarea Consiliului Judeţean Arad în administrarea Centrului Cultural Judeţean Arad


Având în vedere:

-Referatul nr. 15.205/05.09.2017 al Direcţiei Tehnice-Investiţii;

-Hotărârea Consiliului Judeean Arad nr. 213/18.09.2017 privind majorarea domeniului public al Judetului Arad, cu imobilul inscris in C.F. nr. 308623 Târnova nr. cadastral 308623;

-Extrasul de Carte Funciară nr. 308623 Târnova nr. cadastral 308623;

-Contractul de administrare directă nr. 11.277/1274/30.08.2010 încheiat între Consiliul Judeţean Arad şi Centrul Cultural Judeean Arad;

-Prevederile art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările i completările ulterioare;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate.În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă trecerea imobilului înscris în C.F. nr. 308623 Târnova nr. cadastral 308623, reprezentând Parc dendrologic cu Complex statuar în aer liber-Platou Căsoaia, aflat în domeniul public al judeului Arad, având datele de identificare prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, din administrarea Consiliului Judeean Arad în administrarea Centrului Cultural Judeean Arad.

Art.2.Anexa la Contractul de administrare directă nr.11.277/1274/30.08.2010 încheiat între Consiliul Judeţean Arad şi Centrul Cultural Judeean Arad se modifică corespunzător prevederilor art.1.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică Investiţii şi Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

Art.4.Prezenta hotărâre se comunică la:

-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad

-Centrul Cultural Judeean Arad

-Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad

-Direcţia Tehnică-Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

Anexa.doc Descarcă
Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot