H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2017

Hotărâre adoptată - Nr. 244 / 28.09.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 244

din data: 28.09.2017
privind aprobarea promovării proiectului ``Extension of bicycle roads along Mures river in Arad and Csongrad Counties/Extinderea pistelor de biciclete pe malul râului Mureş în judeţele Arad şi Csongrad`` în cadrul Programului INTERREG VA Ro-Hu 2014-2020


Având în vedere,

-Referatul nr.16.452/21.09.2017 al Direcţiei Programe de Dezvoltare;

-Prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul INTERREG V A Ro-Hu 2014-2020;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate.

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă participarea Unităii Administrativ - Teritoriale Judeul Arad în calitate de partener Lider de proiect pentru promovarea i implementarea proiectului ``Extension of bicycle roads along Mures river in Arad and Csongrad Counties/Extinderea pistelor de biciclete pe malul râului Mureş în judeţele Arad şi Csongrad``, promovat în cadrul Programului INTERREG VA Ro-Hu 2014-2020, în parteneriat cu Primăria Oraului Mako, judeul Csongrad, Ungaria.

Art.2.Se mandatează Preedintele Consiliului Judeean Arad, domnul Iustin-Marinel Cionca-Arghir, să semneze Declaraia de Parteneriat i Declaraia Aplicantului în forma prevăzută în Anexele nr. 1 i 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.Se aprobă contribuţia financiară a Unităii Administrativ - Teritoriale Judeul Arad pentru implementarea componentei proprii în valoare totală de 2.549.980,00 euro, constând în:

· contribuia proprie de 2% în valoare de 50.999,60 Euro (estimat 234.164,67 lei la cursul inforeuro din luna septembrie 2017);

· asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, conform Acordului de finanare i Manualului de implementare al Programului INTERREG V A Ro-Hu 2014-2020.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinează Direcia Programe de Dezvoltare a Consiliului Judeean Arad.

Art.5.Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Arad

- Direcţiei Economică a Consiliului Judeţean Arad

- Direciei Tehnică-Investiii a Consiliului Judeţean Arad

- Direciei Programe de Dezvoltare a Consiliului Judeean Arad.

PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

anexa_1.doc Descarcă
anexa_2.doc Descarcă
REFERAT.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot