H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2017

Hotărâre adoptată - Nr. 242 / 28.09.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 242

din data: 28.09.2017
privind eliberarea licenţelor de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, unor operatori de transport


Având în vedere:

-Referatul nr.16.032/18.09.2017 al Direcţiei Tehnică Investiţii - Serviciul Autoritatea Judeţeană de Transport;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 120/28.05.2013 privind modificarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale, în judeţul Arad;

-Prevederile art. 91 alin. (5) lit.a) pct. 13 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile art. 17 alin. (1) lit. p din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile art. 4 lit. h, art. 31 alin. (1^1) şi art. 34 din Anexa la Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate.În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă eliberarea licenţelor de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, operatorilor de transport menţionaţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Autoritatea Judeţeană de Transport din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică la:

-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad

-Direcţia Tehnică Investiţii - Serviciul Autoritatea Judeţeană de Transport

-S.C. J&R CAR S.R.L. Arad

-S.C.Transdara S.A. Arad

-S.C. SIO TOUR SRL Arad.

PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

ANEXA.xls Descarcă
referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot