H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2017

Hotărâre adoptată - Nr. 287 / 25.10.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 287

din data: 25.10.2017
pentru modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr.100/16.03.2017 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anilor precedenţi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2017


Având în vedere:

-Referatul nr. 18.807/20.10.2017 al Direcţiei Economice;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 100/16.03.2017 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anilor precedenţi pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare în anul 2017, modificată prin Hotărârile Consiliului Judeţean Arad nr. 140/28.04.2017, nr. 179/27.06.2017, nr. 201/27.07.2017, nr. 219/30.08.2017 i nr. 252/28.09.2017;

-Prevederile art. 58 alin. (1) lit. a Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile art. 91 alin. (1) lit. b şi alin. (3) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate.În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.I.Se modifică art.1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 100/16.03.2017 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anilor precedenţi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2017, urmând a avea următorul cuprins:

``Art.1. Se aprobă utilizarea excedentului bugetar al anilor precedenţi în sumă de 40.766,50 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.``

Art.II.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

Art.III.Prezenta hotărâre se comunică la:

- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad

- Trezoreria Arad

- Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad

- Direcţia Tehnică Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

Anexa_.xls Descarcă
Referat_.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
6 BOZGA DORU (PNL)
 
7 BUTUNOI ADRIAN-CĂTĂLIN (PSD)
 
8 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
9 CICEAC VASILE (PNL)
 
10 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
11 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
12 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GLIGOR IOAN (PSD)
 
15 ISPRAVNIC CRISTIAN-ILIE (PSD)
 
16 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
17 MANGUCI COSMIN-CIPRIAN (PSD)
 
18 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
19 MOŢ PETRU (PSD)
 
20 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
21 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
23 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
24 POP ALIN (PSD)
 
25 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
26 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
27 RETTER IOSIF (PNL)
 
28 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
29 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
30 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
31 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
32 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
33 URZICĂ CRISTIAN (PNL)