H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2017

Hotărâre adoptată - Nr. 279 / 25.10.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 279

din data: 25.10.2017
privind aprobarea tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor judeţene aflate în administrarea Consiliului Judeţean Arad, pentru transporturile efectuate cu vehicule cu tonaj şi/sau gabarit depăşit pe anul 2018


Având în vedere:

-Referatul nr. 6.725/20.04.2017 al Direcţiei Economice;

-Referatul nr. 6.721/20.04.2017 al Direcţiei Tehnică-Investiţii;

-Prevederile art. 22 şi art. 41 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile Ordinului nr. 356/107/2010 al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului administraţiei şi internelor, pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi desfăşurarea circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate.În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă tarifele suplimentare de utilizare a drumurilor judeţene aflate în administrarea Consiliului Judeţean Arad, pentru transporturile efectuate cu vehicule cu tonaj şi/sau gabarit depăşit, pe anul 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Administraţie Publică a Consiliului Judeţean Arad.

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică la:

- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad,

- Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad

- Direcţia Tehnică-Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

anexa_.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
6 BOZGA DORU (PNL)
 
7 BUTUNOI ADRIAN-CĂTĂLIN (PSD)
 
8 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
9 CICEAC VASILE (PNL)
 
10 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
11 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
12 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GLIGOR IOAN (PSD)
 
15 ISPRAVNIC CRISTIAN-ILIE (PSD)
 
16 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
17 MANGUCI COSMIN-CIPRIAN (PSD)
 
18 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
19 MOŢ PETRU (PSD)
 
20 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
21 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
23 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
24 POP ALIN (PSD)
 
25 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
26 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
27 RETTER IOSIF (PNL)
 
28 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
29 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
30 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
31 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
32 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
33 URZICĂ CRISTIAN (PNL)