H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2017

Hotărâre adoptată - Nr. 302 / 30.10.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 302

din data: 30.10.2017
pentru modificarea Regulamentului de funcţionare al Consiliului Judeţean Arad


Având în vedere:

-Referatul nr. 19.208/27.10.2017 al Serviciului Juridic Contencios Administrativ;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 7/28.06.2016 privind adoptarea Regulamentului de funcţionare al Consiliului Judeţean Arad;

-Prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate.

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.I.Se aprobă modificarea Regulamentului de funcţionare al Consiliului Judeţean Arad prin introducerea după art. 44 a unui nou articol, art. 44^1, cu următorul conţinut:

„Art.44^1(1)Pentru fiecare procedură de achiziţie publică derulată de Consiliul Judeţean Arad consilierii judeţeni au obligaţia să întocmească şi să comunice Declaraţia privind conflictul de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică, în cazul în care se află în vreuna din situaţiile prevăzute în cuprinsul acesteia.

(2)Declaraţia prevăzută la alin. (1) se comunică în termen de două zile de la primirea Notificării privind denumirea şi datele de identificare ale ofertanţilor participanţi la procedura de atribuire, la adresa de e-mail sau la numărul de fax menţionate în cuprinsul acesteia sau se înregistrează la Registratura Consiliului Judeţean Arad.``

Art.II.Formularul Notificării privind denumirea şi datele de identificare ale ofertanţilor participanţi la procedura de atribuire şi al Declaraţiei privind conflictul de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.III.Prezenta hotărâre se comunică la:

-Instituţia Prefectului-Judeţul Arad

-Direcţia Tehnică-Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPU



Documente:

Anexa_1.doc Descarcă
Anexa_2.doc Descarcă
Referat_.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
6 BOZGA DORU (PNL)
 
7 BUTUNOI ADRIAN-CĂTĂLIN (PSD)
 
8 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
9 CICEAC VASILE (PNL)
 
10 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
11 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
12 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GLIGOR IOAN (PSD)
 
15 ISPRAVNIC CRISTIAN-ILIE (PSD)
 
16 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
17 MANGUCI COSMIN-CIPRIAN (PSD)
 
18 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
19 MOŢ PETRU (PSD)
 
20 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
21 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
23 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
24 POP ALIN (PSD)
 
25 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
26 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
27 RETTER IOSIF (PNL)
 
28 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
29 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
30 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
31 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
32 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
33 URZICĂ CRISTIAN (PNL)