H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2017

Hotărâre adoptată - Nr. 299 / 30.10.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 299

din data: 30.10.2017
pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes judeţean „Modernizare DJ 709F km 0+000-23+540 Sânmartin-Olari-Caporal Alexa``


Având în vedere:

-Referatul nr. 19.273/28.10.2017 al Direciei Tehnică-Investiii i al Serviciului Juridic Contencios Administrativ;

-Hotărârea Consiliului Judeean Arad nr. 298/30.10.2017 privind aprobarea documentaiei tehnico-economice faza Documentaie de avizare a lucrărilor de intervenie (D.A.L.I.) i a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiie „Modernizare DJ 709F km 0+000-23+540 Sânmartin-Olari-Caporal Alexa``;

-Planului topografic analogic i digital cu propunerea de expropriere, întocmit de S.C. TOPOCONS S.R.L.

-Prevederile art. 2 alin. (1) lit. a, alin.(2) i alin. (3) lit. e, ale art. 4 lit. a şi ale art. 5 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile art. 4 alin. (1)-(6) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin H.G. nr. 53/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate.În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă amplasamentul care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes judeţean „Modernizare DJ 709F km 0+000-23+540 Sânmartin-Olari-Caporal Alexa``, potrivit Planului topografic analogic i digital cu propunerea de expropriere, întocmit de S.C. TOPOCONS S.R.L., prevăzut în anexa nr. 1.

Art.2.(1)Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes judeţean „Modernizare DJ 709F km 0+000-23+540 Sânmartin-Olari-Caporal Alexa``, expropriator fiind Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Arad prin Consiliul Judeean Arad.

(2)Se aprobă lista cuprinzând imobilele supuse expropierii potrivit alin. (1), situate pe raza Unităii Administrativ-Teritoriale Olari, judeul Arad, precum i proprietarii sau deinătorii acestora, prevăzută în anexa nr. 2.

Art.3.Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropiere al lucrării de utilitate publică de interes judeţean „Modernizare DJ 709F km 0+000-23+540 Sânmartin-Olari-Caporal Alexa`` vor fi supuse aprobării ulterioare a Consiliului Judeţean Arad.

Art.4.Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes judeean se aduce la cunotină publică prin afiare la sediul Consiliului Local al comunei Olari respectiv prin afiare pe pagina proprie de internet a Consiliului Judeean Arad.

Art.5.Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinează Direcia Tehnică Investiii i Serviciul Juridic al Consiliului Judeean Arad.

Art.7.Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad

- Direciei Tehnică-Investiii

- Serviciului Juridic Contencios Administrativ

- Consiliului Local al comunei Olari.

PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

anexa.doc Descarcă
Referat_.doc Descarcă
anexa_1.JPG Descarcă
anexa_2.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
6 BOZGA DORU (PNL)
 
7 BUTUNOI ADRIAN-CĂTĂLIN (PSD)
 
8 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
9 CICEAC VASILE (PNL)
 
10 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
11 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
12 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GLIGOR IOAN (PSD)
 
15 ISPRAVNIC CRISTIAN-ILIE (PSD)
 
16 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
17 MANGUCI COSMIN-CIPRIAN (PSD)
 
18 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
19 MOŢ PETRU (PSD)
 
20 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
21 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
23 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
24 POP ALIN (PSD)
 
25 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
26 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
27 RETTER IOSIF (PNL)
 
28 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
29 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
30 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
31 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
32 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
33 URZICĂ CRISTIAN (PNL)