H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2017

Hotărâre adoptată - Nr. 325 / 24.11.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 325

din data: 24.11.2017
privind rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pe anul 2017


Având în vedere:

-Referatul nr. 21.228/22.11.2017 al Direcţiei Economice;

-Adresa nr. ARG_STZ 11631/21.11.2017 a Administraiei Judeene a Finanţelor Publice Arad, înregistrată la Consiliul Judeean Arad cu nr. 21.227/22.11.2017;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 101/16.03.2017 privind adoptarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pe anul 2017, modificată prin Hotărârile Consiliului Judeţean Arad nr. 141/28.04.2017, nr. 164/31.05.2017, nr. 180/27.06.2017, nr. 202/27.07.2017, nr. 220/30.08.2017, nr. 253/28.09.2017, nr. 288/25.10.2017 i nr. 304/30.10.2017;

-Prevederile art. 49 alin.(5) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile art. 91 alin. (1) lit. b şi alin. (3) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile O.U.G. nr. 83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate.În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului local al Judeţului Arad pe anul 2017, prin rectificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 101/16.03.2017 privind adoptarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pe anul 2017, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2.Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2017, prin rectificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 101/16.03.2017 privind adoptarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pe anul 2017, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3.Se aprobă rectificarea Programului de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare al Judeţului Arad, prin rectificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 101/16.03.2017 privind adoptarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pe anul 2017, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art.4.Se aprobă modificarea Programului lucrărilor de întreţinere curentă şi reparaţii drumuri judeţene finanţate din bugetul propriu al Judeţului Arad pe anul 2017 prin rectificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 101/16.03.2017, privind adoptarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pe anul 2017, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

Art.5.Se aprobă rectificarea numărului de posturi aprobate, precum i fondul de salarii aferent anului 2017 pentru aparatul de specialitate i instituiile subordonate, prin modificarea anexei nr. 7 la Hotărârea Consiliului Judeean Arad nr.101/16.03.2017 privind adoptarea bugetului general de venituri i cheltuieli al Judeului Arad pe anul 2017, conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.

Art.6.Se aprobă rectificarea creditelor de angajament pe anul 2017, prin rectificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 101/16.03.2017 privind adoptarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pe anul 2017, conform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre.

Art.7.(1)Cheltuielile prevăzute în bugetul Judeţului Arad pe anul 2017 reprezintă limitele maxime care nu pot fi depăşite, iar modificarea lor se va face în condiţiile legii.

(2)Angajarea, contractarea de lucrări, de bunuri şi servicii, precum şi efectuarea de cheltuieli de către ordonatorii de credite se face numai cu respectarea prevederilor legale, în limita creditelor bugetare aprobate şi în limita veniturilor încasate.

Art.8.Anexele nr. 1- 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

Art.10.Prezenta hotărâre se comunică la:

-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad

-Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad

-Trezoreria Arad

-Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad

-Serviciul Buget din cadrul Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Arad

-Direcţia Tehnică Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Arad.PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

Anexa_1.doc Descarcă
Anexa_2.doc Descarcă
Anexa_3.xls Descarcă
Anexa_4.xls Descarcă
Anexa_5.xls Descarcă
Anexa_6.xls Descarcă
referat_.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
6 BOZGA DORU (PNL)
 
7 BUTUNOI ADRIAN-CĂTĂLIN (PSD)
 
8 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
9 CICEAC VASILE (PNL)
 
10 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
11 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
12 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GLIGOR IOAN (PSD)
 
15 ISPRAVNIC CRISTIAN-ILIE (PSD)
 
16 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
17 MANGUCI COSMIN-CIPRIAN (PSD)
 
18 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
19 MOŢ PETRU (PSD)
 
20 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
21 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
23 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
24 POP ALIN (PSD)
 
25 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
26 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
27 RETTER IOSIF (PNL)
 
28 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
29 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
30 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
31 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
32 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
33 URZICĂ CRISTIAN (PNL)