H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2017

Hotărâre adoptată - Nr. 342 / 20.12.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 342

din data: 20.12.2017
privind stabilirea preţului mediu al ierbii în judeţul Arad pentru anul 2018


Având în vedere:

-Referatul Direcţiei Tehnice - Investiţii, Serviciul Investiţii şi Dezvoltare Rurală nr. 22.221/05.12.2017 privind propunerea de preţ mediu al ierbii obţinută de pe pajişti pentru anul 2018 în judeţul Arad;

-Adresa nr. 36.349/29.11.2017 a Direcţiei pentru Agricultură Arad, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad cu nr. 21.907/29.11.2017;

-Dispoziţiile art. 6 alin. (4) din Anexa la H.G. nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate.În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă preţul mediu al ierbii care va fi luat în calcul la stabilirea valorii ierbii disponibile pentru animale în judeţul Arad în anul 2018, la valoarea de 45 lei/tonă.

Art.2.Prezenta hotărâre se comunică la:

-Instituţia Prefectului-Judeţul Arad

-Administraţia Finanţelor Publice Arad

-Consiliul Local al Municipiului Arad şi consiliile locale comunale şi orăşeneşti din judeţul Arad.PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

Referat_.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
6 BOZGA DORU (PNL)
 
7 BUTUNOI ADRIAN-CĂTĂLIN (PSD)
 
8 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
9 CICEAC VASILE (PNL)
 
10 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
11 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
12 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GLIGOR IOAN (PSD)
 
15 ISPRAVNIC CRISTIAN-ILIE (PSD)
 
16 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
17 MANGUCI COSMIN-CIPRIAN (PSD)
 
18 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
19 MOŢ PETRU (PSD)
 
20 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
21 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
23 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
24 POP ALIN (PSD)
 
25 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
26 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
27 RETTER IOSIF (PNL)
 
28 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
29 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
30 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
31 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
32 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
33 URZICĂ CRISTIAN (PNL)