H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2017

Hotărâre adoptată - Nr. 339 / 20.12.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 339

din data: 20.12.2017
privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Judeţean Salvamont-Salvaspeo, Arad, începând cu data de 01.01.2018


Având în vedere:

-Referatul nr. 23.354/15.12.2017 al Serviciului Gestiune Resurse Umane;

-Procesul verbal nr. 1/15.12.2017;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 199/27.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public Judeţean Salvamont - Salvaspeo Arad, începând cu data de 01.07.2017;

-prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 - Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile art. 11 şi ale art. 38 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

-prevederile art. 129 alin. (1) din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile art. I din O.U.G. nr. 79/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

-prevederile art.1 din H.G. nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate.În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se stabilesc salariile de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public Judeţean Salvamont - Salvaspeo Arad, începând cu data de 01.01.2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Începând cu data de 01.01.2018 pentru persoanele din cadrul Serviciului Public Judeţean Salvamont - Salvaspeo Arad care beneficiază de scutire de impozit pe venit, potrivit art 60 pct.1-3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, salariul de bază se stabileşte prin majorarea cu 28,5% a cuantumului brut al salariului de bază acordat pentru luna decembrie 2017.

Art.3.(1)Gestionarea sistemului de salarizare a personalului se asigură, în condiţiile legii, de către Serviciul Public Judeţean Salvamont Salvaspeo Arad.

(2)Salariile de bază se stabilesc potrivit prevederilor prezentei hotărâri, astfel încât, împreună cu indemnizaţiile lunare şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare să se încadreze în cheltuielile de personal aprobate anual în bugetul de venituri şi cheltuieli.

Art.4.Ordonatorul de credite stabileşte salariile lunare ale personalului din subordine, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri, în condiţiile legii.

Art.5.La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 199/27.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public Judeţean Salvamont - Salvaspeo Arad, începând cu data de 01.07.2017.

Art.6.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Gestiune Resurse Umane al Consiliului Judeţean Arad prin personalul de resort din cadrul Serviciului Public Judeţean Salvamont - Salvaspeo Arad.

Art.7.Prezenta hotărâre se comunică la:

- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad

- Serviciul Public Judeţean Salvamont - Salvaspeo Arad

- Serviciul Gestiune Resurse Umane al Consiliului Judeţean Arad.PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

7_Grila_.pdf Descarcă
7_Referat_.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
6 BOZGA DORU (PNL)
 
7 BUTUNOI ADRIAN-CĂTĂLIN (PSD)
 
8 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
9 CICEAC VASILE (PNL)
 
10 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
11 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
12 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GLIGOR IOAN (PSD)
 
15 ISPRAVNIC CRISTIAN-ILIE (PSD)
 
16 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
17 MANGUCI COSMIN-CIPRIAN (PSD)
 
18 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
19 MOŢ PETRU (PSD)
 
20 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
21 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
23 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
24 POP ALIN (PSD)
 
25 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
26 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
27 RETTER IOSIF (PNL)
 
28 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
29 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
30 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
31 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
32 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
33 URZICĂ CRISTIAN (PNL)