H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2017

Hotărâre adoptată - Nr. 352 / 20.12.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 352

din data: 20.12.2017
aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivul de investiţie „Secţie de Oncologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, municipiul Arad, str. Vicenţiu Babeş, nr.11-13``


Având în vedere:

-Referatul nr. 23.641/20.12.2017 al Direcţiei Tehnice Investiţii;

-Adresa nr. 89.737/19.07.2017 a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 12.518/20.07.2017;

-Documentaţia tehnico-economică, faza Studiu de fezabilitate, întocmită de către S.C. S&M EXPERT PROJECT S.R.L. Iaşi, pentru obiectivul de investiţie „Secţie de Oncologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, municipiul Arad, str. Vicenţiu Babeş, nr.11-13``;

-Avizul nr. 11/20.12.2017 al Consiliului Tehnico-Economic al Consiliului Judeţean Arad;

-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 91/16.03.2017 privind finanţarea prin Programul naţional de dezvoltare locală a obiectivului de investiţie de interes judeţean „Secţie de Oncologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, municipiul Arad, str. Vicenţiu Babeş, nr.11-13``;

-Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile art. 91 alin. (1) lit. b şi alin. (3) lit. f din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile art. 2 lit. a, art. 3 pct. c, art. 5, art. 7 alin. (1) lit. d, art. 8 lit. a şi lit. b şi art. 9 alin. (1) din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate.În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă documentaţia tehnico-economică, faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), întocmită de către S.C. S&M EXPERT PROJECT S.R.L. Iaşi, pentru obiectivul de investiţie „Secţie de Oncologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, municipiul Arad, str. Vicenţiu Babeş, nr.11-13``, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2.Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţie „Secţie de Oncologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, municipiul Arad, str. Vicenţiu Babeş, nr. 11-13``, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3.Se aprobă cofinanţarea din bugetul judeţului Arad a obiectivului de investiţie „Secţie de Oncologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, municipiul Arad, str. Vicenţiu Babeş, nr.11-13``, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art.4.Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică Investiţii şi Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

Art.6.Prezenta hotărâre se comunică la:

-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad

-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad

-Direcţia Tehnică Investiţii a Consiliului Judeţean Arad

-Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, Direcţia Generală de Dezvoltare Regională şi Infrastructură.PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

anexa_1.pdf Descarcă
anexa_1_ET.pdf Descarcă
anexa_1_partea_desenata.pdf Descarcă
Anexa_2_.doc Descarcă
anexa_3.doc Descarcă
Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
6 BOZGA DORU (PNL)
 
7 BUTUNOI ADRIAN-CĂTĂLIN (PSD)
 
8 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
9 CICEAC VASILE (PNL)
 
10 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
11 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
12 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GLIGOR IOAN (PSD)
 
15 ISPRAVNIC CRISTIAN-ILIE (PSD)
 
16 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
17 MANGUCI COSMIN-CIPRIAN (PSD)
 
18 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
19 MOŢ PETRU (PSD)
 
20 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
21 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
23 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
24 POP ALIN (PSD)
 
25 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
26 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
27 RETTER IOSIF (PNL)
 
28 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
29 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
30 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
31 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
32 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
33 URZICĂ CRISTIAN (PNL)