H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2017

Hotărâre adoptată - Nr. 305 / 24.11.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 305

din data: 24.11.2017
privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Arad din data de 24.11.2017


Având în vedere:

-Dispoziţia nr. 1.008/16.11.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Arad privind convocarea Consiliului Judeţean Arad în şedinţă ordinară;

-Prevederile art. 43 alin. 1 şi art. 98 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Arad din data de 24.11.2017 după cum urmează:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea conţinutului Procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Arad din data de 25 octombrie 2017.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea conţinutului Procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Arad din data de 30 octombrie 2017.

3.Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 204/27.07.2017 privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Arad.

4.Proiect de hotărâre privind eliberarea licenţelor de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, unor operatori de transport.

5.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Arad.

6.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Arad.

7.Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Arad.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării de către Consiliul Judeţean Arad a obiectivului de investiţii „Reabilitare DJ 792 km 5+000-26+130, Nădab-Seleuş``.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării de către Consiliul Judeţean Arad a obiectivului de investiţii „Modernizare DJ 709F km 0+000-23+540, Sânmartin-Olari-Caporal Alexa``.

10.Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 43/13.02.2017 privind finanţarea prin Programul naţional de dezvoltare locală a obiectivului de investiţii „Modernizare DJ 792B km 8+500-11+900, 15+800-33+800, 33+800-40+400 Bârsa-Moneasa-Limită judeţ Bihor``.

11.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 156/31.05.2017 privind constituirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Arad.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii obiectivului de investiţie „Închidere depozite neconforme în judeţul Arad din cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Arad`` din domeniul public al Judeţului Arad în domeniul public al Oraşului Nădlac.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii obiectivului de investiţie „Închidere depozite neconforme în judeţul Arad din cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Arad`` din domeniul public al Judeţului Arad în domeniul public al Oraşului Chişineu Criş.

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii obiectivului de investiţie „Închidere depozite neconforme în judeţul Arad din cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Arad`` din domeniul public al Judeţului Arad în domeniul public al Municipiului Arad.

15.Proiect de hotărâre pentru revocarea dreptului de administrare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad asupra imobilului situat în municipiul Arad, str. Vicenţiu Babeş nr. 11-13 şi pentru stabilirea destinaţiei unor imobile aflate în domeniul public al judeţului Arad.

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în folosinţă gratuită de către Complexul Muzeal Arad a imobilului situat în municipiul Arad, str. Cozia nr. 12.

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii din bugetul Judeţului Arad a cheltuielilor neeligibile aferente proiectului ``Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în regiunea Vest``, etapa I.

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Planului de Reparaţii şi Investiţii pe anul 2017 pe domeniul public al Judeţului Arad concesionat SC „Compania de Apă Arad`` SA, care se realizează din fonduri IID.

19.Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 81/07.03.2017 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Arad a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a cotei de 20% din cote defalcate din impozitul pe venit pe anul 2017, precum şi a sumelor estimate pentru anii 2018-2020.

20.Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 100/16.03.2017 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anilor precedenţi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2017.

21.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pe anul 2017.

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad la data de 30.09.2017.

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării proiectului ``Connecting communities to the TEN-T infrastructure in the Romanian - Hungarian border area``/``Conectarea comunitţílor la infrastructura TEN-T în zona de frontieră româno - maghiară`` în cadrul Programului INTERREG VA Ro-Hu 2014-2020``.

24.Diverse.

PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
3 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
4 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
5 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
6 BOZGA DORU (PNL)
 
7 BUTUNOI ADRIAN-CĂTĂLIN (PSD)
 
8 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
9 CICEAC VASILE (PNL)
 
10 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
11 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
12 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GLIGOR IOAN (PSD)
 
15 ISPRAVNIC CRISTIAN-ILIE (PSD)
 
16 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
17 MANGUCI COSMIN-CIPRIAN (PSD)
 
18 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
19 MOŢ PETRU (PSD)
 
20 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
21 PEMEŢAN FLORIN (PMP)
 
22 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
23 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
24 POP ALIN (PSD)
 
25 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
26 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
27 RETTER IOSIF (PNL)
 
28 RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP)
 
29 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
30 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
31 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
32 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
33 URZICĂ CRISTIAN (PNL)