1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2018

Hotărâre adoptată - Nr. 305 / 30.10.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 305

din data: 30.10.2018
privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ca urmare a reorganizării aparatului de specialitate al Consiliului Județean Arad


Având în vedere:

-Referatul nr. 20.270/18.10.2018 al Serviciului Gestiune Resurse Umane;

-Referatul nr. 20.677/24.10.2018 al Direcției Economice;

-Prevederile art. 91 alin. (1) lit. a şi alin. (2) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile art. 173 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile art. 3 şi ale art. 11 din Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

-Prevederile Legii nr. 402/2006 privind prevenirea accidentelor și organizarea activității de salvare din mediul subteran speologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile H.G. nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane și organizarea activității de salvare în munți;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate.În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă organigrama, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ca urmare a reorganizării aparatului de specialitate al Consiliului Județean Arad, conform anexelor nr. 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Serviciul Public Județean Salvamont Salvaspeo Arad își încetează activitatea începând cu data de 01.01.2019, dată de la care personalul din cadrul acestuia se preia prin transfer în interesul serviciului în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Arad, în subordinea directă a directorului executiv al Direcției Tehnice Investiții.

Art.3.Inventarierea patrimoniului Serviciului Public Județean Salvamont Salvaspeo Arad, valorificarea inventarului, stingerea creanțelor și a datoriilor se face astfel:

-03.12.2018 - 07.12.2018 - inventarierea patrimoniului

-07.12.2018 - 15.12.2018 - valorificarea inventarului

-15.12.2018 - 31.12.2018 - stingerea datoriilor și creanțelor înregistrate în evidențele contabile.

Art.4.Predarea - preluarea bunurilor mobile și imobile inventariate conform art.3 se face pe bază de protocol încheiat între Serviciul Public Județean Salvamont Salvaspeo Arad și Direcția Tehnică Investiții din cadrul Consiliului Județean Arad, până la data de 31.12.2018.

Art.5.Predarea elementelor de activ și de pasiv în vederea înregistrării în evidențele Consiliului Județean Arad și efectuarea demersurilor privind scoaterea Serviciului Public Județean Salvamont Salvaspeo Arad din evidențele fiscale, se face în perioada 01.01.2019 - 31.01.2019.

Art.6.Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.

Art.7.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Gestiune Resurse Umane și Direcția Tehnică Investiții din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

Art.8.Prezenta hotărâre se comunică la:

-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad

-Serviciul Public Județean Salvamont Salvaspeo Arad

-Direcția Tehnică Investiții

-Direcția Economică

-Serviciul Gestiune Resurse Umane din cadrul Consiliului Judeţean Arad

-Conducătorii structurilor funcționale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
SECRETAR AL JUDETULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

anexa 2.xls Descarcă
anexa 1.xls Descarcă
Referat GRU.doc Descarcă
anexa 3.doc Descarcă
Referat Directia Economica.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 27 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 6 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ARDELEAN AUREL (PNL)
 
2 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
3 BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL)
 
4 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
5 BOZGA DORU (PNL)
 
6 BUTUNOI ADRIAN-CĂTĂLIN (PSD)
 
7 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
8 CICEAC VASILE (PNL)
 
9 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
10 CRAIVAN CAMELIA-EUGENIA (PMP)
 
11 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
12 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
13 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
14 GLIGOR IOAN (PSD)
 
15 ISPRAVNIC CRISTIAN-ILIE (PSD)
 
16 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
17 MANGUCI COSMIN-CIPRIAN (PSD)
 
18 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
19 MOŢ PETRU (PSD)
 
20 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
21 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
22 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
23 POP ALIN (PSD)
 
24 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
25 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
26 REMEŢAN FLORIN (PMP)
 
27 RETTER IOSIF (PNL)
 
28 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
29 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
30 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
31 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
32 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
33 URZICĂ CRISTIAN (PNL)