1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Proiecte Europene
  4. Sistem integrat de gestionare a deșeurilor în județul Arad

Sistem integrat de gestionare a deșeurilor în județul Arad

 Planul judeţean de gestionare a deşeurilor

ROMÂNIA JUDEŢUL ARAD CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂREA NR. 7  din data : 23.01.2008 privind aprobarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor, proiect nr. 9978/20.10.2007, elaborat de S.C. Interdevelopment S.R.L Bucureşti, beneficiar Consiliul Judeţean Arad

Având în vedere, -Cadrul legislativ privind elaborarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor: -O.U.G nr.195/2005 privind protecţia mediului; -O.U.G nr.78/2000 privind regimul deşeurilor; -O.U.G nr.61/2006 pentru modificarea şi completarea O.U.G nr.78/2000 privind regimul deşeurilor; -Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile 951/2007 privind metodologia de elaborare a planurilor regionale şi judeţene de gestionare a deşeurilor; -Referatul comun al Direcţiei P.P.I.E. şi Serviciului A.T.U nr. 543/18.01.2008 la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor pentru judeţul Arad; În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; 

H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic.Se aprobă Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu al C.J.Arad şi se comunică la: -Instituţia Prefectului - Judeţul Arad, -Direcţia PPIE, Arhitect Şef, Serviciul ATU, Direcţia Tehnică Investiţii din cadrul Consiliului judeţean Arad, -Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad, -Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Timişoara, -Consiliile locale.


Documente ataşate:

Denumirea documentelorDescarcă
Referat Descarcă
Anexa PJDC 8-1 Calcul costuri Descarcă
PJGD Arad Var finala 15 Ianuarie 2008 Descarcă