1. Consiliul Judetean Arad
  2. Informații utile
  3. Anunturi
  4. Anunt de participare numarul 173527/03.03.2017-Achizitia de carburant auto lot 1: Consiliul Judetean Arad, Achizitia de carburant auto lot 2: Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Vasile Goldis” al Judetului Arad si Achizitia de carburant auto lot 3: Centrul Militar Judetean Arad

Anunt de participare numarul 173527/03.03.2017-Achizitia de carburant auto lot 1: Consiliul Judetean Arad, Achizitia de carburant auto lot 2: Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Vasile Goldis” al Judetului Arad si Achizitia de carburant auto lot 3: Centrul Militar Judetean Arad

Tip anunt: Produse / Data publicare: 03.03.2017 / Expira: 10.04.2017
Departament: Serviciul Achiziţii Publice
Anunt de participare numarul 173527/03.03.2017
 
Detaliu anunt
Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
Stare anunt: Publicat
Stare procedura: In desfasurare
 
Data transmiterii in SEAP: 02.03.2017 08:26
Data acceptarii ANRMAP: 02.03.2017 15:59
Data trimiterii la OJ: 02.03.2017
Data publicarii in SEAP: 03.03.2017 01:30
Trimite la OJ: Da
Numarul anuntului in OJ:   /S -  Din  *
 
Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice
 
 
Documentatie de atribuire
Numar documentatie: 265324
Denumire contract: Achizitia de carburant auto lot 1: Consiliul Judetean Arad, Achizitia de carburant auto lot 2: Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Vasile Goldis” al Judetului Arad si Achizitia de carburant auto lot 3: Centrul Militar Judetean Arad
Data acceptare: 01.03.2017
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
 
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
 
Consiliul Judetean Arad
Adresa postala:  Str. Corneliu Coposu nr. 22, Arad , Localitatea:  Arad , Cod postal:  310003 , Romania , Punct(e) de contact:  OANA-GEORGIANA MICLE , Tel.  +40 357731100 , Email:  achizitii.cjarad@yahoo.com , Fax:  +40 357731287 , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
 
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
 
 
 
 
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
 
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
  Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
  Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
  Achizitia de carburant auto lot 1: Consiliul Judetean Arad, Achizitia de carburant auto lot 2: Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Vasile Goldis” al Judetului Arad si Achizitia de carburant auto lot 3: Centrul Militar Judetean Arad
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
 
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Statiile furnizorului
Codul NUTS: RO421 - Arad
II.1.3)   Anuntul implica
  Incheierea unui acord-cadru
II.1.4)   Informatii privind acordul-cadru
  Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei:  Nu
  Acord-cadru cu un singur agent economic
  Durata acordului-cadru: 48 luni
 
Valoarea estimata fara TVA: intre 1,779,015  si  2,731,430 RON
  Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Primul contract subsecvent se va incheia pana la finele anului 2017, iar urmatoarele se vor incheia de 2 ori pe an. Valoarea estimata maxima a celui mai mare contract subsecvent: lot 1: CJA – 222.750 lei fara TVA, lot 2: ISU – 191.070 lei fara TVA, lot 3: CMJ – 34.650 lei fara TVA. Cantitatea minima a celui mai mare contract subsecvent, estimat: lot 1: CJA – 21.600 litri, lot 2: ISU – 26.100 litri, lot 3: CMJ – 5.410 litri. Cantitatea maxima a celui mai mare contract subsecvent, estimat: lot 1: CJA – 40.500 litri, lot 2: ISU – 34.740 litri, lot 3: CMJ – 6.300 litri.
II.1.5)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
  Acordul-cadru are drept scop achizitia de carburant auto (benzina fara plumb CO98 si motorina Euro 5 CO55) pe baza de carduri si/sau bonuri valorice, pentru lot 1: Consiliul Judetean Arad, lot 2: Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Vasile Goldis” al Judetului Arad si lot 3: Centrul Militar Judetean Arad, conform specificatiilor tehnice din caietele de sarcini ce fac parte integranta din documentatia de atribuire. Acordul cadru pentru fiecare lot în parte se va încheia la valoarea maxima estimata de autoritatea contractanta aferenta fiecarui lot, astfel fiecare ofertant va încarca în SEAP la sectiunea propunere financiara valoarea maxima indicata de AC. Departajarea ofertelor se va face în functie de pretul ofertat, astfel, pentru o evaluare unitara, se vor oferta preturile medii de la pompa valabile în ziua precedenta datei limita de depunere a ofertelor, la cantitatile maxime indicate de AC, conform centralizatorului de preturi atasat Formularului de oferta, pentru fiecare lot în parte. Valoarea maxima estimata a acordului cadru este de: lot 1: CJA – 1.343.250 lei fara TVA, lot 2: ISU – 1.179.230 lei fara TVA, lot 3: CMJ – 208.950 lei fara TVA. Cantitatea minima estimata a acordului cadru: lot 1: CJA – 115.200 litri, lot 2: ISU – 142.100 litri, lot 3: CMJ – 28.420 litri, iar cantitatea maxima estimata a acordului cadru: lot 1: CJA – 216.000 litri, lot 2: ISU – 189.140 litri, lot 3: CMJ – 33.600 litri.
II.1.6)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
 
09132100-4 - Benzina fara plumb (Rev.2)
09134200-9 - Motorina (Rev.2)
II.1.7)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
  Da
II.1.8)   Impartire in loturi
  Da
  Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)   Vor fi acceptate variante
  Nu
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1)   Cantitatea totala sau domeniul
  Acordul-cadru are drept scop achizitia de carburant auto (benzina fara plumb CO98 si motorina Euro 5 CO55) pe baza de carduri si/sau bonuri valorice, pentru lot 1: Consiliul Judetean Arad, lot 2: Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Vasile Goldis” al Judetului Arad si lot 3: Centrul Militar Judetean Arad, conform specificatiilor tehnice din caietele de sarcini, ce fac parte integranta din documentatia de atribuire. Acordul cadru pentru fiecare lot în parte se va încheia la valoarea maxima estimata de autoritatea contractanta aferenta fiecarui lot, astfel fiecare ofertant va încarca în SEAP la sectiunea propunere financiara valoarea maxima indicata de AC. Departajarea ofertelor se va face în functie de pretul ofertat, astfel, pentru o evaluare unitara, se vor oferta preturile medii de la pompa valabile în ziua precedenta datei limita de depunere a ofertelor, la cantitatile maxime indicate de AC, conform centralizatorului de preturi atasat Formularului de oferta, pentru fiecare lot în parte.Valoarea maxima estimata a acordului cadru este de: lot 1: CJA – 1.343.250 lei fara TVA, lot 2: ISU – 1.179.230 lei fara TVA, lot 3: CMJ – 208.950 lei fara TVA. Cantitatea minima estimata a acordului cadru: lot 1: CJA – 115.200 litri, lot 2: ISU – 142.100 litri, lot 3: CMJ – 28.420 litri, iar cantitatea maxima estimata a acordului cadru: lot 1: CJA – 216.000 litri, lot 2: ISU – 189.140 litri, lot 3: CMJ – 33.600 litri.
 
Valoarea estimata fara TVA: intre 1,779,015  si  2,731,430 RON
II.2.2)   Optiuni
  Nu
II.3)   Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
  48  luni incepand de la data atribuirii contractului 
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)   Conditii referitoare la contract
III.1.1)   Depozite valorice şi garantii solicitate
  lot 1: 2.000 lei, lot 2: 1.900 lei, lot 3: 300 lei. În cazul în care un ofertant participa pe mai multe loturi, constituirea garantiei se poate face printr-un singur înscris,cu specificarea valorii pt.fiecare lot în parte. Mod constituire: cf. art.36 alin.(1) din HG nr. 395/ 2016 prin: a)virament bancar, prin virament în contul Jud.AR, prin CJA, Trez.Mun.AR nr.RO13TREZ0215006XXX006670– persoane fizice/jur.române; prin virament în contul Jud.AR,prin CJA,Banca Trans.Agentia Petru Rares nr. RO03BTRL00201202A17432XX-pers.fizice/jur. straine:b)instr. de garant.:Instr. de garant. trebuie const.irevocabil în fav. CJ AR de o soc. banc. ori de o soc. de asig. si trebuie prezentat în conf. cu Formular nr.2.În cazul în care inst. de garantare nu este redactat în lb. româna, acesta trebuie însotit de o copie tradusa în lb. rom. de un trad. autoriz.Nota:Instr. de garantare prezentat trebuie sa cuprinda în mod oblig. toate cele 3 situatii prevaz. în cuprinsul form. Period. de valab.:cel putin 90 zile de la data lim. de depunere a ofertelor.Dovada const. garantiei de part. se prezinta AC cel mai tarziu la data si ora-limita de dep. a ofertelor. Indiferent de mod. de constituire aleasa, dovada const. garantiei se va trans. în SEAP, în form. electronic, cu semnatura electronica extinsa.Pentru o eventuala conv. leu/valuta se va utiliza cursul de schimb BCE valabil cu 5 (cinci) zile înainte de data limita de depunere a of.În cazul unei oferte comune, garantia de participare va fi emisa în numele asocierii, cu nomin. tuturor membrilor. Conditii de retinere: cf. art.37 din HG 395/2016 si garantia se restituie cf. art.38 din HG 395/2016. Cuantumul garantiei de buna executie va fi 5% din valoarea fiecarui contract subsecvent fara TVA, pentru fiecare lot în parte. Mod constituire: conform art. 40 alin.(1) din H.G. nr. 395/2016.
III.1.2)   Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
  Buget local
III.1.3)   Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
  Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016
III.1.4)   Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
  Nu
III.2)   Conditii de participare
III.2.1)   Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
  Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
  Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164,165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, pentru fiecare lot pentru care se depune oferta. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: 1.certificat privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat din care trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii documentului; 2.cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; 3.dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin.(2), art.167 alin.(2), art.171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; Odata cu depunerea DUAE pentru fiecare lot pentru care se depune oferta, ofertantii vor prezenta angajamentul tertului sustinator, acordul de asociere si acordul de subcontractare, daca este cazul, urmând ca documentele justificative pentru acestea sa fie prezentate la solicitarea comisiei de evaluare numai de catre ofertantul clasat pe primul loc. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii, dupa caz, nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.60 din Legea nr.98/2016, astfel se va completa Formularul nr.7, declaratie care va fi prezentata odata cu DUAE de catre ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator, dupa caz. Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele: Iustin-Marinel CIONCA-ARGHIR–presedinte, Silvana Daniela LUPU-secretar al judetului, Ovidiu-Sergiu BÎLCEA – vicepresedinte, Claudia BOGHICEVICI–vicepresedinte, Gheorghe STOIAN–administrator public, Dana-Cornelia POPESCU-director executiv adjunct, Cristian Gheorghe CÎRLUGEA – director executiv adjunct, Gheorghina-Mirela RIBOVICI – director executiv, Liliana-Daniela TURJUC – director executiv adjunct, Aurel PETRICA – director executiv, Gabriela-Cornelia CHIRICHEU – director executiv, Andrei ANDO-director executiv, Nadia Raluca LUCACI – sef serviciu, Flavius-Cristian BONDOR-?ef serviciu, Viorel-Flaviu SABAU-?ef serviciu, Daniel Vasile JURJ– sef serviciu, Mirela HAYDU– sef serviciu, Nicoleta-Cristina FLORUNCUT-sef serviciu, Marioara GHERMAN – sef serviciu, Luminita-Teodora PACURAR– sef serviciu, Pavel ZAHORECZ– sef serviciu, Mihai Gratian SERAN – sef serviciu, Zeina MOLDOVAN-sef serviciu, Daliana -Lorena MOTIU-sef serviciu, Marian-Ioan OLARIU-sef serviciu, Lenuta IANCU – sef serviciu, Andrea Brigitte GLASER – consilier juridic, Silvia-Elena BALINT – consilier juridic, Oana-Georgiana MICLE – consilier juridic, Teodora Amelita TUDUR– consilier, Mirela-Leontina STANA– consilier, Nadina Lacrimioara FOCSAN– consilier, Maria IUHASZ-inspector specialitate, Cosmin-Razvan UNGUREAN-inspector specialitate, Ana-Sandica BADEA-inspector specialitate, Alexandru JURCA-referent, Sergiu-Sebastian IORDACHE-inspector de specialitate, Lt.Col.Cristian-Nicolae GÂRBAU-Inspector ?ef ISU, Mircea TODERICIU-MM ISJU, Vasile GRIGOREANU-MM ISJU, Col.Gheorghe Relu BURTEA-Comandant CMJ, Plt.adjutant Isai Ioan POPA-administrator CMJ, ?tefan TRAILESCU-CMJ, Aurel ARDELEAN-consilier judetean, Vasilica DAMIAN-consilier judetean, Daniel-Sorin DURUS-consilier judetean, Cristian FEIES-consilier judetean, Ioan GLIGOR-consilier judetean, Cornel-Stefan LUCACI-consilier judetean, Simona-Lucia STAN-consilier judetean, Adrian-Florin TOLEA-consilier judetean, Ioan PLAVETI-consilier judetean, Garofita POPA-consilier judetean, Mircea PURCARU-consilier judetean, Gheorghe SABAU-consilier judetean, Marius-Mircea SULINCEAN-consilier judetean, Cristian-Ilie ISPRAVNIC-consilier judetean, Doru BOZGA-consilier judetean, Razvan-Olimpiu CADAR-consilier judetean, Vasile CICEAC-consilier judetean, Corina-Anka CRISAN-consilier judetean, Gyorgy BOLONI-consilier judetean, Cristian GAVRA-consilier judetean, Vasile-Ovidiu MOSNEAG-consilier judetean, Petru MOT-consilier judetean, Petru PADUREAN-consilier judetean, Tamas Carol PERO-consilier judetean, Florin REMETAN-consilier judetean, Iosif RETTER-consilier judetean, Florin-Catalin RUS-consilier judetean, Daniel TRIFON-consilier judetean, Cristian URZICA-consilier judetean, Cristian-Ioan VIDESCU-consilier judetean. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE pentru fiecare lot pentru care se depune oferta de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC de pe lânga instanta competenta, care sa cuprinda informatii reale si actuale la momentul prezentarii, din care sa rezulte informatii privind sediul social, punctele de lucru, administratorii societatii, precum si obiectul de activitate. Obiectul de activitate trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator eliberat de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Versiunea electronica a DUAE se gaseste la adresa de internet:https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si https://ec.europa.eu/tools/espd.
III.2.2)   Capacitatea economica si financiara
  Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
   
III.2.3)   Capacitatea tehnica
  Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
   
III.2.4)   Contracte rezervate
 
Nu
III.3)   Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)   Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
 
Nu
III.3.2)   Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
  Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
  Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
 
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   Se va organiza o licitatie electronica
  Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
  1
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
  Nu
IV.3.3)   Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
 
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.04.2017 16:00
 
Documente de plata: NU
IV.3.4)   Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
  10.04.2017 16:00
IV.3.5)   Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6)   Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
 
Romana
  Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7)   Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
  90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8)   Conditii de deschidere a ofertelor
  Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor):  10.05.2017 18:00
  Locul: In SEAP
  Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul este periodic
  Nu
VI.2)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
  Nu
  Tip de finantare:  Fonduri bugetare
VI.3)   Alte informatii
  In cazul în care în urma departajarii ofertelor, conform centralizatorului de pre?uri, se va constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, AC va solicita ofertan?ilor reofertarea pre?ului la o data stabilita de AC la momentul solicitarii, alta decât cea stabilita ini?ial (ziua precedenta datei limita stabilita pentru depunerea ofertelor). În cazul ofertelor care nu sunt insotite de garantia de participare, in cuantumul, forma si perioada de valabilitate solicitate in Documentatia de Atribuire, comisia de evaluare va clarifica cu ofertantii în maxim 3 zile lucratoare de la data limita de depunere a ofertelor, sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila.
VI.4)   Cai de atac
VI.4.1)   Organism competent pentru caile de atac
 
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
  Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2)   Utilizarea cailor de atac
  Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
 
Consiliul Judetean Arad-Serviciul Juridic Contencios Administrativ
Adresa postala:  Str.Corneliu Coposu nr.22 , Localitatea:  Arad , Cod postal:  310003 , Romania , Tel.  +40 0357731100 , Email:  achizitii.cjarad@yahoo.com , Fax:  +40 0357731287 , Adresa internet (URL):  www.cjarad.ro