1. Consiliul Judetean Arad
  2. Informații utile
  3. Anunturi
  4. Detaliu invitatie de participare / anunt de participare simplificat nr 401312-Lot 1 – Servicii de paza permanenta pentru obiectivele de investitii aferente proiectului Sistem de management integrat al deseurilor solide în Judetul Arad, Lot 2 – Servicii de paza permanenta la imobilul situat în mun.Arad, str.Vicentiu Babes nr.11-13

Detaliu invitatie de participare / anunt de participare simplificat nr 401312-Lot 1 – Servicii de paza permanenta pentru obiectivele de investitii aferente proiectului Sistem de management integrat al deseurilor solide în Judetul Arad, Lot 2 – Servicii de paza permanenta la imobilul situat în mun.Arad, str.Vicentiu Babes nr.11-13

Tip anunt: Servicii / Data publicare: 15.03.2017 / Expira: 28.03.2017
Departament: Serviciul Achiziţii Publice
Detaliu invitatie de participare / anunt de participare simplificat nr 401312
 
 
 
 
 
Informatii despre validarea invitatiei / anuntului
Numarul documentatiei de atribuire: 267118 / 14.03.2017
Data transmiterii in SEAP: 14.03.2017 11:04
Data publicarii in SEAP: 14.03.2017 11:55
 
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
Detaliu invitatie de participare / anunt de participare simplificat
Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
Autoritate contractanta: Consiliul Judetean Arad
Numar invitatie / anunt: 401312 / 14.03.2017
Denumire contract: Lot 1 – Servicii de paza permanenta pentru obiectivele de investitii aferente proiectului Sistem de management integrat al deseurilor solide în Judetul Arad, Lot 2 – Servicii de paza permanenta la imobilul situat în mun.Arad, str.Vicentiu Babes nr.11-13
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   DESCRIERE
I.1.1)   Sediul social
Consiliul Judetean Arad Cod fiscal:  3519941,   Adresa:  Str. Corneliu Coposu nr. 22, Arad, Arad,  Telefon:  +40 357731100,  Fax:  +40 357731287 ,  Email:  achizitii.cjarad@yahoo.com
I.1.2)   Adresa la care se transmit ofertele: IN SEAP
I.1.3)   Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: In SEAP
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1)   Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2)   Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   DESCRIERE
II.1.1)   Denumire contract: Lot 1 – Servicii de paza permanenta pentru obiectivele de investitii aferente proiectului Sistem de management integrat al deseurilor solide în Judetul Arad, Lot 2 – Servicii de paza permanenta la imobilul situat în mun.Arad, str.Vicentiu Babes nr.11-13
II.1.2)   Tip contract: Servicii
II.1.3)   Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5)   Obiectul contractului: Contractele au ca scop prestarea serviciilor de paza permanenta pentru: lot 1 - obiectivele de investitii aferente proiectului Sistem de management integrat al deseurilor solide în Judetul Arad, respectiv lot 2 - la imobilul situat în mun.Arad, str.Vicentiu Babes nr.11-13 – lot 2, conform Caietelor de sarcini pentru fiecare lot în parte. Lot 1: perioada de prestare a serviciilor este de la 01.04.2017 pâna la 31.12.2017, cu posibilitatea prelungirii duratei initiale a contractului de servicii pentru perioada 1 ianuarie 2018– 30 aprilie 2018, cu conditia existentei resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie, conform prevederilor art.165 alin.(1) din HG nr.395/2016 si daca acesta nu va fi întrerupt ca urmare a predarii obiectivelor catre operatorul desemnat pentru delegarea serviciilor de salubritate. Valoarea estimata minima a intervalului reprezinta valoarea estimata pâna la 31.12.2017, care face obiectul contractului lot 1, valoare în functie de care se vor elabora si evalua ofertele ?i este de: 264.600 lei fara TVA. Valoarea estimata globala de 394.200 lei fara TVA cuprinde si valoarea suplimentarilor aferente lotului 1. Lot 2: perioada de prestare a serviciilor este de la 01.04.2017 pâna la 31.12.2017, cu posibilitatea prelungirii duratei initiale a contractului de servicii pentru perioada 1 ianuarie 2018– 31 martie 2018, cu conditia existentei resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie, conform prevederilor art.165 alin.(1) din HG nr.395/2016. Valoarea estimata minima a intervalului reprezinta valoarea estimata pâna la 31.12.2017, care face obiectul contractului lot 2, valoare în functie de care se vor elabora si evalua ofertele si este de: 60.264 lei fara TVA. Valoarea estimata globala de 80.352 lei fara TVA cuprinde si valoarea suplimentarilor aferente lotului 2. Optiuni: Conform art.165 alin.(1) din HG nr.395/2016. Numar de prelungiri posibile: 1.
II.1.6)   CPV: 79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)
II.1.7)   Impartire pe loturi: Da
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1)   Valoare estimata: 324,864 - 474,552 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1)   Conditii referitoare la contract
III.1.1)   Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare lot 1: 2.600 lei, lot 2: 600 lei. În cazul în care un ofertant participa pe mai multe loturi, constituirea garantiei se poate face printr-un singur înscris,cu specificarea valorii pt.fiecare lot în parte. Mod constituire: cf. art.36 alin.(1) din HG nr. 395/ 2016 prin: a)virament bancar, prin virament în contul Jud.AR, prin CJA, Trez.Mun.AR nr.RO13TREZ0215006XXX006670– persoane fizice/jur.române; prin virament în contul Jud.AR,prin CJA,Banca Trans.Agentia Petru Rares nr. RO03BTRL00201202A17432XX-pers.fizice/jur. straine:b)instr. de garant.:Instr. de garant. trebuie const.irevocabil în fav. CJ AR de o soc. banc. ori de o soc. de asig. si trebuie prezentat în conf. cu Formular nr.2.În cazul în care inst. de garantare nu este redactat în lb. româna, acesta trebuie însotit de o copie tradusa în lb. rom. de un trad. autoriz.Nota:Instr. de garantare prezentat trebuie sa cuprinda în mod oblig. toate cele 3 situatii prevaz. în cuprinsul form. Period. de valab.:cel putin 120 zile de la data lim. de depunere a ofertelor.Dovada const. garantiei de part. se prezinta AC cel mai tarziu la data si ora-limita de dep. a ofertelor. Indiferent de mod. de constituire aleasa, dovada const. garantiei se va trans. în SEAP, în form. electronic, cu semnatura electronica extinsa.Pentru o eventuala conv. leu/valuta se va utiliza cursul de schimb BCE valabil cu 5 (cinci) zile înainte de data limita de depunere a of.În cazul unei oferte comune, garantia de participare va fi emisa în numele asocierii, cu nomin. tuturor membrilor. Conditii de retinere: cf. art.37 din HG 395/2016 si garantia se restituie cf. art.38 din HG 395/2016.
Garantie de buna executie Cuantumul garantiei de buna executie va fi 10% din valoarea contractului fara TVA, pentru fiecare lot în parte. Mod constituire: conform art. 40 alin.(1) din H.G. nr. 395/2016.
 
III.2)   CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1)   Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire  
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei  
 Descriere: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, pentru fiecare lot pentru care se depune oferta. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: 1.certificat privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat din care trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii documentului; 2.cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; 3.dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin.(2), art.167 alin.(2), art.171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; Odata cu depunerea DUAE pentru fiecare lot pentru care se depune oferta, ofertantii vor prezenta angajamentul tertului sustinator, acordul de asociere si acordul de subcontractare, daca este cazul, urmând ca documentele justificative pentru acestea sa fie prezentate la solicitarea comisiei de evaluare numai de catre ofertantul clasat pe primul loc. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii, dupa caz, nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.60 din Legea nr.98/2016, astfel se va completa Formularul nr.7, declaratie care va fi prezentata odata cu DUAE de catre ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator, dupa caz. Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele: Iustin-Marinel CIONCA-ARGHIR–presedinte, Silvana Daniela LUPU-secretar al judetului, Ovidiu-Sergiu BÎLCEA – vicepresedinte, Claudia BOGHICEVICI–vicepresedinte, Gheorghe STOIAN–administrator public, Dana-Cornelia POPESCU-director executiv adjunct, Cristian Gheorghe CÎRLUGEA – director executiv adjunct, Gheorghina-Mirela RIBOVICI – director executiv, Liliana-Daniela TURJUC – director executiv adjunct, Aurel PETRICA – director executiv, Gabriela-Cornelia CHIRICHEU – director executiv, Andrei ANDO-director executiv, Nadia Raluca LUCACI – sef serviciu, Flavius-Cristian BONDOR-sef serviciu, Viorel-Flaviu SABAU-sef serviciu, Daniel Vasile JURJ– sef serviciu, Mirela HAYDU– sef serviciu, Nicoleta-Cristina FLORUNCUT-sef serviciu, Marioara GHERMAN – sef serviciu, Luminita-Teodora PACURAR– sef serviciu, Pavel ZAHORECZ– sef serviciu, Mihai Gratian SERAN – sef serviciu, Zeina MOLDOVAN-sef serviciu, Marian-Ioan OLARIU-sef serviciu, Lenuta IANCU – sef serviciu, Andrea Brigitte GLASER – consilier juridic, Silvia-Elena BALINT – consilier juridic, Oana-Georgiana MICLE – consilier juridic, Teodora Amelita TUDUR– consilier, Mirela-Leontina STANA– consilier, Nadina Lacrimioara FOCSAN– consilier, Cosmina-Flavia BOBAR-consilier, Luciana-Maria PETRAN-consilier, Diana-Romina FLOREA-consilier, Patricia GOLDEA-consilier, Laura-Maria NOGHIU-consilier, Alexandru CHERECHES-consilier, Alin BARBU – consilier juridic, Ovidiu HOTARAN-consilier, Ioan Florian SIGHETE-consilier, Radu-Antal NAGY-consilier, Carmen Mariana IONICIOIU-consilier, Ioan Valentin GÎD-consilier, Pavel BUNACIU-consilier, Aurel ARDELEAN-consilier judetean, Vasilica DAMIAN-consilier judetean, Daniel-Sorin DURUS-consilier judetean, Cristian FEIES-consilier judetean, Ioan GLIGOR-consilier judetean, Cornel-Stefan LUCACI-consilier judetean, Simona-Lucia STAN-consilier judetean, Adrian-Florin TOLEA-consilier judetean, Ioan PLAVETI-consilier judetean, Garofita POPA-consilier judetean, Mircea PURCARU-consilier judetean, Gheorghe SABAU-consilier judetean, Marius-Mircea SULINCEAN-consilier judetean, Cristian-Ilie ISPRAVNIC-consilier judetean, Doru BOZGA-consilier judetean, Razvan-Olimpiu CADAR-consilier judetean, Vasile CICEAC-consilier judetean, Corina-Anka CRISAN-consilier judetean, Gyorgy BOLONI-consilier judetean, Cristian GAVRA-consilier judetean, Vasile-Ovidiu MOSNEAG-consilier judetean, Petru MOT-consilier judetean, Petru PADUREAN-consilier judetean, Tamas Carol PERO-consilier judetean, Florin REMETAN-consilier judetean, Iosif RETTER-consilier judetean, Florin-Catalin RUS-consilier judetean, Daniel TRIFON-consilier judetean, Cristian URZICA-consilier judetean, Alin POP-consilier judetean. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE pentru fiecare lot pentru care se depune oferta de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC de pe lânga instanta competenta, care sa cuprinda informatii reale si actuale la momentul prezentarii, din care sa rezulte informatii privind sediul social, punctele de lucru, administratorii societatii, precum si obiectul de activitate. Obiectul de activitate trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator eliberat de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Versiunea electronica a DUAE se gaseste la adresa de internet:https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si https://ec.europa.eu/tools/espd.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala  
 Descriere: Ofertantul trebuie sa faca dovada ca în ultimii 3 ani (calculati pâna la data limita de depunere a ofertei) a prestat servicii similare celor solicitate prin documentatia de atribuire. Ofertantul va prezenta lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, lista din care sa rezulte servicii similare cu cele supuse achizitiei, cu valoare/valoare cumulata de cel putin: lot 1: 260.000 lei fara TVA, lot 2: 60.000 lei fara TVA, prestate la nivel de contract/ contracte. Informatii necesare: Prezentarea de certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar (recomandare sau proces verbal de receptie sau alte documente edificatoare). Convertirea în lei si valuta pentru ofertantii români si straini, dupa caz, se va realiza la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BCE, pentru fiecare an. În situatia în care ofertantul a fost înfiintat sau si-a început activitatea economica de mai putin de 3 ani, se va lua în considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei efective de activitate. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date
 
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Procedura
IV.1.1)   Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata - Intr-o singura etapa
IV.1.2)   Modalitate de desfasurare: Procedura online
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
 
IV.2.2)   Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: S.E.A.P.
IV.3.2)   Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3)   Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4)   Data limita de depunere a ofertelor: 27.03.2017 15:00
IV.3.5)   Data si ora deschiderii ofertelor: -
IV.3.6)   Data limita de valabilitate a ofertei: 120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Mod de finantare
VI.1.1)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2)   Tip de finantare: Fonduri bugetare