1. Consiliul Judetean Arad
  2. Informații utile
  3. Anunturi
  4. Anunt de participare numarul 176915/07.07.2017- Contractarea serviciilor sociale pt un nr de 11copii/tineri, în centre rezidentiale – case de tip familial – cu o capacitate de 11 locuri – Lot 1 (grupa XIV), Lot 2 (grupa XV)

Anunt de participare numarul 176915/07.07.2017- Contractarea serviciilor sociale pt un nr de 11copii/tineri, în centre rezidentiale – case de tip familial – cu o capacitate de 11 locuri – Lot 1 (grupa XIV), Lot 2 (grupa XV)

Tip anunt: Servicii / Data publicare: 12.07.2017 / Expira: 10.08.2017
Departament: Serviciul Achiziţii Publice
Anunt de participare numarul 176915/07.07.2017
 
Detaliu anunt
Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
Stare anunt: Publicat
Stare procedura: In desfasurare
 
Data transmiterii in SEAP: 06.07.2017 10:03
Data trimiterii la OJ: 06.07.2017
Data publicarii in SEAP: 07.07.2017 01:30
Trimite la OJ: Da
Numarul anuntului in OJ:   /S -  Din 
Documentatie de atribuire
Numar documentatie: 273969
Denumire contract: Contractarea serviciilor sociale pt un nr de 11copii/tineri, în centre rezidentiale – case de tip familial – cu o capacitate de 11 locuri – Lot 1 (grupa XIV), Lot 2 (grupa XV)
Data acceptare: 02.05.2017
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
 
SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:
 
Consiliul Judetean Arad
Adresa postala:  Str. Corneliu Coposu nr. 22, Arad , Localitatea:  Arad , Cod postal:  310003 , Romania , Punct(e) de contact:  OANA-GEORGIANA MICLE , Tel.  +40 357731100 , Email: achizitii.cjarad@yahoo.com , Fax:  +40 357731287 , Adresa internet (URL):  www.cjarad.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
 
ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
 
 
 
 
OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2)   TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
 
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
  AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE
  Nu
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   DESCRIERE
II.1.1)   Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
  Contractarea serviciilor sociale pt un nr de 11copii/tineri, în centre rezidentiale – case de tip familial – cu o capacitate de 11 locuri – Lot 1 (grupa XIV), Lot 2 (grupa XV)
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
 
Servicii
1 - Servicii de sanatate, servicii sociale si servicii conexe
Locul principal de prestare: Locatia indicata de prestator
Codul NUTS: RO421 - Arad
II.1.3)   Anuntul implica
  Un contract de achizitii publice
II.1.4)   Informatii privind acordul-cadru
II.1.5)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
  “Contractarea serviciilor sociale pentru un numar de 11copii/tineri, în centre rezidentiale – case de tip familial – cu o capacitate de 11 locuri – Lot 1; (grupa XIV)"  “Contractarea serviciilor sociale pentru un numar de 11copii/tineri, în centre rezidentiale – case de tip familial – cu o capacitate de 11 locuri – Lot 2; (grupa XV)"
II.1.6)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
 
85311300-5 - Servicii sociale pentru copii si tineri (Rev.2)
II.1.7)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
  Da
II.1.8)   Impartire in loturi
  Da
  Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)   Vor fi acceptate variante
  Nu
II.2)   CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU
II.2.1)   Cantitatea totala sau domeniul
  “Contractarea serviciilor sociale pentru un numar de 11copii/tineri, în centre rezidentiale – case de tip familial – cu o capacitate de 11 locuri – Lot 1; (grupa XIV)"  “Contractarea serviciilor sociale pentru un numar de 11copii/tineri, în centre rezidentiale – case de tip familial – cu o capacitate de 11 locuri – Lot 2; (grupa XV)"
 
Valoarea estimata fara TVA: 1,713,030 RON
II.2.2)   Optiuni
  Nu
II.3)   DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
  36  luni incepand de la data atribuirii contractului 
SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)   CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1)   Depozite valorice şi garantii solicitate
  Lot 1: 8.500 lei, lot 2: 8.500 lei. Mod constituire: cf. art.36 alin.(1) din HG nr. 395/ 2016 prin: a)virament bancar, prin virament în contul Jud.AR, prin CJA, Trez.Mun.AR nr.RO13TREZ0215006XXX006670– persoane fizice/ jur.române; prin virament în contul Jud.AR,prin CJA,Banca Trans.Agentia Petru Rares nr. RO03BTRL00201202A17432XX-pers.fizice/jur. straine: b)instr. de garant.:Instr. de garant. trebuie const.irevocabil în fav. CJ AR de o soc. banc. ori de o soc. de asig. si trebuie prezentat în conf. cu Formular nr.2.În cazul în care inst. de garantare nu este redactat în lb. româna, acesta trebuie însotit de o copie tradusa în lb. rom. de un trad. autoriz.Nota:Instr. de garantare prezentat trebuie sa cuprinda în mod oblig. toate cele 3 situatii prevaz. în cuprinsul form. Period. de valab.:cel putin 120 zile de la data lim. de depunere a ofertelor.Dovada const. garantiei de part. se prezinta AC cel mai tarziu la data si ora-limita de dep. a ofertelor. Indiferent de mod. de constituire aleasa, dovada const. garantiei se va trans. în SEAP, în form. electronic, cu semnatura electronica extinsa.Pentru o eventuala conv. leu/valuta se va utiliza cursul de schimb BCE valabil cu 5 (cinci) zile înainte de data limita de depunere a of.În cazul unei oferte comune, garantia de participare va fi emisa în numele asocierii, cu nominalizarea tuturor membrilor. Conditii retinere: cf. art.37 din HG 395/2016 si garantia se restituie cf. art.38 din HG 395/2016. Cuantum: 2% din valoarea totala a contractului pentru fiecare lot în parte, în lei fara TVA, conform cap.17 din contractul de servicii. Mod constituire: conform art. 39-42 din HG nr.395/2016.
III.1.2)   Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
  Buget local
III.1.3)   Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
  Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016.
III.1.4)   Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
  Nu
III.2)   CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1)   Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
  Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
  Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii, dupa caz, nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:  1.certificat privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local) valabil la momentul prezentarii;  2.cazierul judiciar al operatorului economic/furnizorului de servicii sociale si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic/furnizor de servicii sociale, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;  3.dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic/furnizorul de servicii sociale poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin.(2), art.167 alin.(2), art.171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;  Odata cu depunerea DUAE pentru fiecare lot pentru care se depune oferta, ofertantii vor prezenta angajamentul tertului sustinator, acordul de asociere si acordul de subcontractare, daca este cazul, urmând ca documentele justificative pentru acestea sa fie prezentate la solicitarea comisiei de evaluare numai de catre ofertantul clasat pe primul loc.  Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii, dupa caz, nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.60 din Legea nr.98/2016, astfel se va completa Formularul nr.8, declaratie care va fi prezentata, pentru fiecare lot in parte, odata cu DUAE de catre ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator, dupa caz.  Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele: Iustin-Marinel CIONCA-ARGHIR–presedinte, Silvana Daniela LUPU-secretar al judetului, Ovidiu -Sergiu BÎLCEA – vicepresedinte, Claudia BOGHICEVICI–vicepresedinte, Gheorghe STOIAN–administrator public, Andrei ANDO – director executiv, Dana Cornelia POPESCU– director executiv adjunct, Cristian Gheorghe CÎRLUGEA – director executiv adjunct, Gheorghina-Mirela RIBOVICI – director executiv, Aurel PETRICA – director executiv, Gabriela-Cornelia CHIRICHEU – director executiv, Nadia Raluca LUCACI – sef serviciu, Liliana-Daniela TURJUC – director executiv adjunct, Daniel Vasile JURJ– sef serviciu, Marioara GHERMAN – sef serviciu, Luminita-Teodora PACURAR– sef serviciu, Pavel ZAHORECZ – sef serviciu, Flavius-Cristian BONDOR – sef serviciu,Mihai Gratian SERAN – sef serviciu, Zeina MOLDOVAN-sef serviciu, Daliana -Lorena MOTIU-sef serviciu, Marian-Ioan OLARIU-sef serviciu, Viorel Flaviu SABAU -sef serviciu, Lenuta IANCU – sef serviciu, Mirela HAYDU - sef serviciu, Nicoleta-Cristina FLORUNCUT sef serviciu, Andrea Brigitte GLASER – consilier juridic, Silvia-Elena BALINT – consilier juridic, Oana-Georgiana MICLE – consilier juridic, Teodora Amelita TUDUR– consilier, Mirela-Leontina STANA– consilier, Nadina Lacrimioara FOCSAN– consilier, Cosmina-Flavia BOBAR-consilier, Luciana-Maria PETRAN-consilier, Diana-Romina FLOREA-consilier, Patricia GOLDEA-consilier, Laura Maria NOGHIU- consilier, Georgeta-Valeria SABAU – consilier juridic, Angelica FUGATA-consilier, Ioan-Florian SIGHETE-consilier, Ana MISCOI-consilier, Elena-Haydeya ROBOTYIN-sef serviciu DGASPC Arad, Alexandru IUHASZ-consilier juridic DGASPC, Maria-Madalina SERB - sef birou DGASPC Arad, Adriana VARCIU-consilier juridic DGASPC, Adina-Aurelia CATANA-consilier, Andrada-Oana GHERMAN- consilier, Aurel ARDELEAN-consilier judetean, Vasilica DAMIAN-consilier judetean, Daniel-Sorin DURUS-consilier judetean, Cristian FEIES-consilier judetean, Ioan GLIGOR-consilier judetean, Cornel-Stefan LUCACI-consilier judetean, Simona-Lucia STAN-consilier judetean, Adrian-Florin TOLEA-consilier judetean, Ioan PLAVETI-consilier judetean, Garofita POPA-consilier judetean, Mircea PURCARU-consilier judetean, Gheorghe SABAU-consilier judetean, Marius-Mircea SULINCEAN-consilier judetean, Cristian – Ilie ISPRAVNIC -consilier judetean, Doru BOZGA-consilier judetean, Razvan-Olimpiu CADAR-consilier judetean, Vasile CICEAC -consilier judetean, Corina-Anka CRISAN-consilier judetean, Gyorgy BOLONI -consilier judetean, Cristian GAVRA-consilier judetean, Vasile-Ovidiu MOSNEAG-consilier judetean, Petru MOT-consilier judetean, Petru PADUREAN-consilier judetean, Tamas Carol PERO-consilier judetean, Florin REMETAN-consilier judetean, Iosif RETTER-consilier judetean, Florin-Catalin RUS-consilier judetean, Daniel TRIFON-consilier judetean, Cristian URZICA-consilier judetean, Alin POP -consilier judetean. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic/furnizorul de servicii sociale este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici/furnizorii de servicii sociale participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv actul juridic doveditor de infiintare si functionare a furnizorului de servicii sociale public/privat respectiv actul de infiintare a furnizorului public de servicii sociale sau dupa caz statul furnizorului privat de servicii sociale, insotit de ultimul act aditional cu ultima hotarare judecatoreasca dupa caz, precum si Certificatul de inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.2)   Capacitatea economica si financiara
  Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
   
III.2.3)   Capacitatea tehnica
  Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
  Ofertantul/furnizorul de servicii sociale public sau privat trebuie sa faca dovada ca dispune (proprietate, închiriere, leasing, comodat sau alte forme de punere la dispozitie) de mijloc de transport, în functie de nevoile individuale ale beneficiarilor pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului. Se vor prezenta documente edificatoare din care sa reiasa modul de dispunere.
  Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
  Completarea DUAE. Documentele justificative solicitate, pentru a proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul/ furnizorul de servicii sociale clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.4)   Contracte rezervate
 
Nu
III.3)   CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
III.3.1)   Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
 
Nu
III.3.2)   Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
  Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   TIPUL PROCEDURII
IV.1.1)   Tipul procedurii
  Licitatie deschisa
IV.2)   CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1)   Criterii de atribuire
 
Cel mai bun raport calitate-pret in ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
 
  Criterii Pondere Punctaj maxim    
1. Pretul ofertei 30 % 30    
Descriere: Componenta financiara
2. P1.1 Asigurarea efectuarii temelor scolare si/sau lectiilor suplimentare, prin intermediul unui personal specializat 15 % 15    
Descriere: P.1. Activitati de educatie, recreere si socializare, în afara celor prevazute în standard; P.1.1 Asigurarea efectuarii temelor scolare si/sau lectiilor suplimentare (din veniturile proprii ale furnizorului sau cu contracte de voluntariat), prin intermediul unui personal specializat în domeniul necesar fiecarei materii meditate (învatator, profesor), în functie de nevoile beneficiarilor, în plus fata de Ordin nr.21/2004 (educator/educator specializat), care prevede ca pregatirea temelor scolare sa fie urmarite de un educator/educator specializat.
3. P.1.2 Asigurarea, din veniturile proprii ale furnizorului, în vacantele scolare de pe parcursul unui an, a mai multor tabere si excursii decât cele prevazute de standard 10 % 10    
Descriere: P.1.2 Asigurarea, din veniturile proprii ale furnizorului, în vacantele scolare de pe parcursul unui an, a mai multor tabere si excursii decât cele prevazute de standard Ordin nr.21/2004 (o tabara si 4 excursii) pentru toti cei 11 copii pentru care serviciile sociale au fost contractate.
4. P.1.3 Facilitarea accesului tuturor copiilor pentru care serviciile sociale sunt contractate la oportunitati multiple de petrecere a timpului liber 5 % 5    
Descriere: P.1.3 Facilitarea accesului tuturor copiilor pentru care serviciile sociale sunt contractate la oportunitati multiple de petrecere a timpului liber, de recreere si socializare, care contribuie la dezvoltarea fizica, cognitiva, sociala si emotionala a acestora.
5. P.2.1 Asigurarea de sprijin pentru orientare si consiliere în cariera, pentru tinerii din serviciul rezidential 5 % 5    
Descriere: P.2. Setul de masuri si actiuni în vederea asigurarii serviciilor de integrare socio-profesionala; P.2.1 Asigurarea de sprijin pentru orientare si consiliere în cariera, pentru tinerii din serviciul rezidential.
6. P.2.2 Asigurarea de sprijin pentru participarea/înscrierea la cursuri de formare profesionala pentru tinerii pentru care serviciile sociale au fost contractate 10 % 10    
Descriere: P.2.2 Asigurarea de sprijin (sprijin dovedit cu documente justificative, de ex. proces verbal de întâlnire, fisa de consiliere, contract) pentru participarea/înscrierea la cursuri de formare profesionala pentru tinerii pentru care serviciile sociale au fost contractate, tineri care nu doresc sa continue studiile liceale într-o forma de învatamânt la zi si/sau nu au o calificare si realizarea de demersuri în vederea angajarii tinerilor (demersuri dovedite cu documente justificative, de ex. note, procese verbale, participari la interviuri în vederea angajarii), din veniturile proprii ale furnizorului sau voluntariat.
7. P.2.3 Asigurarea de sprijin si îndrumare în vederea înscrierii/frecventarii învatamântului universitar pentru tinerii pentru care serviciile sociale au fost contractate 10 % 10    
Descriere: P.2.3 Asigurarea de sprijin (sprijin dovedit cu documente justificative, de ex. proces verbal de întâlnire, fisa de consiliere) si îndrumare în vederea înscrierii/frecventarii învatamântului universitar pentru tinerii pentru care serviciile sociale au fost contractate, tineri care sunt interesati de continuarea studiilor la acest nivel.
8. P.2.4Realizarea demersurilor si asigurarea de sprijin în vederea pregatirii mediului în care tânarul urmeaza sa se integreze, la iesirea din serviciul rezidential 15 % 15    
Descriere: P.2.4 Realizarea demersurilor si asigurarea de sprijin (demersuri si sprijin dovedite cu documente justificative, de ex. procese verbale de întâlniri, note, fise de consiliere) în vederea pregatirii mediului în care tânarul urmeaza sa se integreze, la iesirea din serviciul rezidential.
Punctaj maxim total: 100
IV.2.2)   Se va organiza o licitatie electronica
  Nu
IV.3)   INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
  14
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
  Nu
IV.3.3)   Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
 
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.08.2017 16:00
 
Documente de plata: NU
IV.3.4)   Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
  10.08.2017 16:00
IV.3.5)   Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6)   Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
 
Romana
  Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7)   Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
  120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8)   Conditii de deschidere a ofertelor
  Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor):  04.09.2017 18:00
  Locul: In SEAP
  Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   CONTRACTUL ESTE PERIODIC
  Nu
VI.2)   CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE
  Nu
  Tip de finantare:  Fonduri bugetare
VI.3)   ALTE INFORMATII
  In cazul in care ofertantul/furnizorul de servicii beneficiaza de sustinerea unui tert, se asociaza sau subcontracteaza, se vor prezenta datele de identificare atat pentru ofertant/furnizor de servicii, cat si pentru tert/asociat/subcontractant. În cazul ofertelor care nu sunt insotite de garantia de participare, in cuantumul, forma si perioada de valabilitate solicitate in Documentatia de Atribuire, comisia de evaluare va clarifica cu ofertantii în maxim 3 zile lucratoare de la data limita de depunere a ofertelor, sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila. In cazul în care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, departajarea ofertelor se va face prin reofertarea procentului de cofinantare, astfel autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP in vederea incarcarii electronice de catre ofertanti/furnizori de servicii de documente care contin noi preturi pentru departajarea ofertelor. Ofertantii vor completa formularul on-line prin intermediul site-ului - https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter” si cu link-ul https://ec.europa.eu/tools/espd
VI.4)   CAI DE ATAC
VI.4.1)   Organism competent pentru caile de atac
 
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
  Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2)   Utilizarea cailor de atac
  Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
  Termenul de exercitare a cailor de atac este prevazut la art.6 si art.8 din Legea nr. 101/2016 începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
 
Consiliul Judetean Arad -Serviciul Juridic Contencios Administrativ
Adresa postala:  Str.Corneliu Coposu nr.22 , Localitatea:  Arad , Cod postal:  310003 , Romania , Tel.  +40 0357731100 , Email:  achizitii.cjarad@yahoo.com , Fax:  +40 0354731287 , Adresa internet (URL):  www.cjarad.ro