1. Consiliul Judetean Arad
 2. Instituții publice
 3. Directia Judeteana de evidenta a Persoanelor Arad

Directia Judeteana de evidenta a Persoanelor Arad

Directia Judeteana de evidenta a Persoanelor Arad

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Arad s-a organizat în subordinea Consiliului Judeţean Arad şi este instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, constituită în temeiul art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 372/2002.

Instituţia s-a înfiinţat prin reorganizarea Serviciului de Stare Civilă din aparatul propriu al Consiliului Judeţean Arad, precum şi a Biroului de Evidenţă a Populaţiei din cadrul Serviciului Judeţean de Evidenţă Informatizată a Persoanei din structura Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Scopul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Arad este acela de a exercita competenţele ce îi sunt date prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor, precum şi de eliberare a documentelor în sistem de ghişeu unic. Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Arad îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

      • actualizează Registrul național de evidenţă a persoanei;
      • coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale;
      • furnizează, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a populaţiei, date necesare pentru actualizarea Registrului permanent de evidenţă a populaţiei;
      • utilizează şi valorifică Registrul naţional de evidenţă a persoanelor;
      • coordonează şi controlează modul de gestionare şi de întocmire a registrelor de stare civilă;
      • asigură emiterea certificatelor de stare civilă, a cărţilor de identitate şi a cărţilor de alegător;
      • aprovizionează serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor cu imprimatele necesare activităţii de evidenţă a persoanelor şi stare civilă, distribuite de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date;
      • monitorizează şi controlează modul de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării protecţiei datelor referitoare la persoană;
      • gestionează resursele materiale şi de dotare necesare activităţii proprii;
      • ţin evidenţa şi păstrează registrele de stare civilă, exemplarul 2, şi efectuează menţiuni pe acestea, conform comunicărilor primite.

 

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Arad informează cetăţenii că începând cu data de 15.03.2010 are competenţa să elibereze acte de identitate pentru cetăţenii care au domiciliul sau reşedinţa pe raza judeţului.

În conformitate cu prevederile art.13 alin.(1) şi alin.(8) din O.U.G. nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare, direcţia judeţeană este abilitată să elibereze acte de identitate pentru cetăţenii care au domiciliul sau reşedinţa pe raza judeţului doar pentru testarea şi urmărirea funcţionării aplicaţiilor informatice, pentru sprijinirea structurilor cu atribuţii în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale, în activitatea specifică, precum şi pentru soluţionarea unor cazuri deosebite.

Situaţia deosebită în care se poate afla solicitantul are în vedere: motive medicale, deplasare urgenta în alta localitate sau în alt stat, susţinerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operaţiuni notariale/bancare, etc.

Cetăţenii aflaţi într-una din situaţiile mai sus prezentate,  formulează o cerere scrisă susţinută de documente justificative (adeverinţă medicală, certificat de handicap, invitaţie, etc) din care să rezulte motivul pentru care solicită eliberarea actului de identitate sau înscrierea menţiunii privind stabilirea reşedinţei, care se supune aprobării directorului D.J.E.P. Arad.

 

De asemenea, pentru situaţii deosebite, respectiv, persoane netransportabile ori internate/asistate în unităţi sanitare şi de protecţie socială, penitenciar, lucrătorii direcţiei se deplasează  cu aparatul foto din dotare pentru preluarea imaginii în vederea punerii în legalitate cu acte de identitate.


Despre Institutie

Anunturi

Documente ataşate:

Nu sunt informatii.