1. Consiliul Judetean Arad
  2. Informații utile
  3. Anunturi
  4. Anunt de participare numarul 170430/11.10.2016 - Contractarea de servicii sociale pentru un numar de 13 loturi a câte 11 copii/lot, în centre rezidentiale – case de tip familial – cu o capacitate de 11 locuri fiecare

Anunt de participare numarul 170430/11.10.2016 - Contractarea de servicii sociale pentru un numar de 13 loturi a câte 11 copii/lot, în centre rezidentiale – case de tip familial – cu o capacitate de 11 locuri fiecare

Tip anunt: Servicii / Data publicare: 13.10.2016 / Expira: 16.11.2016
Departament: Serviciul Achiziţii Publice
Anunt de participare numarul 170430/11.10.2016
 
 
Detaliu anunt
Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
Stare anunt: Publicat
Stare procedura: In desfasurare
 
Data transmiterii in SEAP: 07.10.2016 14:58
Data acceptarii ANRMAP: 10.10.2016 16:06
Data trimiterii la OJ: 10.10.2016
Data publicarii in SEAP: 11.10.2016 01:30
Trimite la OJ: Da
Numarul anuntului in OJ:   /S -  Din  *
 
Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice
 
 
Documentatie de atribuire
Numar documentatie: 249193
Denumire contract: Contractarea de servicii sociale pentru un numar de 13 loturi a câte 11 copii/lot, în centre rezidentiale – case de tip familial – cu o capacitate de 11 locuri fiecare
Data acceptare: 07.10.2016
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
 
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
 
Consiliul Judetean Arad
Adresa postala:  SEAP , Localitatea:  Arad , Cod postal:  310003 , Romania , Punct(e) de contact:  NADIA RALUCA LUCACI , Tel.  +40 357731100 , Email:  achizitii.cjarad@yahoo.com , Fax:  +40 357731287 , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
 
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
 
 
 
 
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
 
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
  Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
  Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
  Contractarea de servicii sociale pentru un numar de 13 loturi a câte 11 copii/lot, în centre rezidentiale – case de tip familial – cu o capacitate de 11 locuri fiecare
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
 
Servicii
1 - Servicii de sanatate, servicii sociale si servicii conexe
Locul principal de prestare: Locatia indicata de prestator
Codul NUTS: RO421 - Arad
II.1.3)   Anuntul implica
  Un contract de achizitii publice
II.1.4)   Informatii privind acordul-cadru
II.1.5)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
  Contractele au ca scop prestarea de servicii sociale pentru un numar de 13 loturi a câte 11 copii/lot, în centre rezidentiale – case de tip familial – cu o capacitate de 11 locuri fiecare. Valoarea estimata totala este de 11.134.695 lei/13 loturi/3 ani, din care 856.515 lei/lot a câte 11 copii/3 ani.
II.1.6)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
 
85311300-5 - Servicii sociale pentru copii si tineri (Rev.2)
II.1.7)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
  Da
II.1.8)   Impartire in loturi
  Da
  Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)   Vor fi acceptate variante
  Nu
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1)   Cantitatea totala sau domeniul
  Contractele au ca scop prestarea de servicii sociale pentru un numar de 13 loturi a câte 11 copii/lot, în centre rezidentiale – case de tip familial – cu o capacitate de 11 locuri fiecare. Valoarea estimata totala este de 11.134.695 lei/13 loturi/3 ani, din care 856.515 lei/lot a câte 11 copii/3 ani.
 
Valoarea estimata fara TVA: 11,134,695 RON
II.2.2)   Optiuni
  Nu
II.3)   Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
  36  luni incepand de la data atribuirii contractului 
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)   Conditii referitoare la contract
III.1.1)   Depozite valorice şi garantii solicitate
  8.565 lei/lot. În cazul în care un ofertant participa pe mai multe loturi, const.garantiei se poate face printr-un singur înscris, cu specific.valorilor pt.fiecare lot în parte.Mod const:cf.art.36 alin.1 din HG nr.395/2016 prin:a)virament bancar, prin virament în contul Jud.Arad, prin CJA, Trez.Mun.Arad nr.RO13TREZ0215006XXX006670– pers.fizice/jurid.române; prin viram.în contul Jud.Arad,prin CJA, Banca Transilvania, Ag.Petru Rares nr.RO03BTRL00201202A17432XX-pers.fizice/jurid.straine,b)instrum.de garantare: Instrum.de garan.trebuie constit.irevocabil în favoarea CJ Arad de o soc.bancara ori de o soc.de asig.si trebuie prezentat în conf.cu Form.nr.2.În cazul în care instrum.de garantare nu este redactat în limba româna, acesta trebuie însotita de traducere autorizata in limba romana.Nota:Instrum.de garant.prezentat trebuie sa cuprinda în mod oblig.toate cele 3 sit.prev.în cuprinsul form.2.Peri.de valab: cel putin 120 zile de la data limita de dep.a ofertelor.Dovada constit.se depune pâna la data si ora limita de dep.a of.prev.în anuntul de part.În situatia const.garan. printr-un instrum.de garantare emis în cond.precizate mai sus,ofertantul are oblig.de a lua masurile necesare astfel încât docum.original sa fie depus la Registr.AC la adresa de contact ment.la Sect.I, pct.I.1 ,pâna la data si ora-limita de dep.a ofert.prev.în anuntul de part. Indif.de modalit.de const.aleasa,dovada const.garant.se va transm.în SEAP, în format electr., cu semn.electr.Pt.o eventuala conversie leu/valuta se va utiliza cursul de schimb BCE valabil cu 5(cinci) zile înainte de data lim.de dep.a ofert.În cazul unei of.comune, garant.de part.va fi emisa în numele asoc. cu nominal.tuturor membrilor.Cond.de retinere sunt prev.la art.37 din HG 395/2016 si garant.se restituie cfm.prev.art.38 din HG 395/2016. Cuantum: 2% din pretul total al contractului în Lei, fara TVA pentru fiecare lot în parte, conform cap.17 din contractul de servicii. Mod constituire: conform art. 40 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016.
III.1.2)   Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
  Buget local
III.1.3)   Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
  Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4)   Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
  Nu
III.2)   Conditii de participare
III.2.1)   Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
  Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
  Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii, dupa caz, nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, pentru fiecare lot pentru care se depune oferta. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, pentru fiecare lot pentru care a depus oferta. Aceste documente pot fi: 1.certificat privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local) valabil la momentul prezentarii; 2.cazierul judiciar al operatorului economic/furnizorului de servicii sociale si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic/furnizor de servicii sociale, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; 3.dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic/furnizorul de servicii sociale poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin.(2), art.167 alin.(2), art.171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele: Iustin-Marinel CIONCA-ARGHIR–presedinte, Silvana Daniela LUPU-secretar al judetului, Ovidiu -Sergiu BÎLCEA – vicepresedinte, Claudia BOGHICEVICI–vicepresedinte, Gheorghe STOIAN–administrator public, Viorel Flaviu SABAU – director executiv, Cristian Gheorghe CÎRLUGEA – director executiv adjunct, Gheorghina-Mirela RIBOVICI – director executiv, Aurel PETRICA – director executiv, Gabriela-Cornelia CHIRICHEU – director executiv, Nadia Raluca LUCACI – sef serviciu, Liliana-Daniela TURJUC – sef serviciu, Daniel Vasile JURJ– sef serviciu, Marioara GHERMAN – sef serviciu, Luminita-Teodora PACURAR– sef serviciu, Ioana-Daniela LAZUREAN– sef serviciu, Pavel ZAHORECZ– sef serviciu, Flavius-Cristian BONDOR – sef serviciu,Mihai Gratian SERAN – sef serviciu, Zeina MOLDOVAN-sef serviciu, Daliana -Lorena MOTIU-sef serviciu, Marian-Ioan OLARIU-sef serviciu, Radu-Antal NAGY-sef serviciu, Lenuta IANCU – sef serviciu, Andrea Brigitte GLASER – consilier juridic, Silvia-Elena BALINT – consilier juridic, Oana-Georgiana MICLE – consilier juridic, Teodora Amelita TUDUR– consilier, Mirela-Leontina STANA– consilier, Livia DUMITRU – referent, Nadina Lacrimioara FOCSAN– consilier, Mircea SUCIU-consilier, Angelica FUGATA-consilier, Ioan-Florian SIGHETE-consilier, Florina-Cristiana CAMENITA-consilier, Ana MISCOI-consilier, Liana Duka-consilier juridic, Elena-Haydeya ROBOTYIN-sef serviciu DGASPC Arad, Alexandru IUHASZ-consilier juridic DGASPC, Maria-Madalina SERB -inspector DGASPC Arad, Adriana VARCIU-consilier juridic DGASPC, Adina-Aurelia CATANA-consilier, Liviu BONTA-consilier, Aurel ARDELEAN-consilier judetean, Vasilica DAMIAN-consilier judetean, Daniel-Sorin DURUS-consilier judetean, Cristian FEIES-consilier judetean, Ioan GLIGOR-consilier judetean, Cornel-Stefan LUCACI-consilier judetean, Simona-Lucia STAN-consilier judetean, Adrian-Florin TOLEA-consilier judetean, Ioan PLAVETI-consilier judetean, Garofita POPA-consilier judetean, Mircea PURCARU-consilier judetean, Gheorghe SABAU-consilier judetean, Marius-Mircea SULINCEAN-consilier judetean, Florin-Dan TRIPA-consilier judetean, Doru BOZGA-consilier judetean, Razvan-Olimpiu CADAR-consilier judetean, Vasile CICEAC-consilier judetean, Corina-Anka CRISAN-consilier judetean, Petru FARAGO-consilier judetean, Cristian GAVRA-consilier judetean, Vasile-Ovidiu MOSNEAG-consilier judetean, Petru MOT-consilier judetean, Petru PADUREAN-consilier judetean, Tamas Carol PERO-consilier judetean, Florin REMETAN-consilier judetean, Iosif RETTER-consilier judetean, Florin-Catalin RUS-consilier judetean, Daniel TRIFON-consilier judetean, Cristian URZICA-consilier judetean, Cristian-Ioan VIDESCU-consilier judetean. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic/furnizorul de servicii sociale este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici/furnizorii de servicii sociale participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, pentru fiecare lot pentru care se depune oferta. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv actul de constituire a furnizorului de servicii sociale si actele de acreditare ca furnizor de servicii sociale, iar furnizorii privati de servicii sociale si “Certificatul de înscriere în Registrul asociatiilor si fundatiilor ” sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.2)   Capacitatea economica si financiara
  Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
  Ofertantul/Furnizorul de servicii sociale trebuie sa demonstreze ca, la momentul semnarii contractului, va avea acces la sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci sau acces la alte instrumente financiare în valoare de minim 47.584,16 lei sau echivalent pentru o perioada de 2 luni, suma suficienta pentru a acoperii cheltuielile cu prestarea de servicii sociale pentru doua luni, pentru fiecare lot pentru care se depune oferta. Se vor prezenta documente relevante care atesta accesul la disponibilitati, autoritatea contractanta nu impune prezentarea unui anumit tip de document. Ofertantul/Furnizorul de servicii sociale va prezenta orice fel de document de care dispune si pe care îl considera relevant în demonstrarea îndeplinirii cerintei. În cazul în care se va prezenta un document emis de o societate bancara, acesta va fi prezentat în original. Nota 1: În cazul in care oferta depusa este desemnata castigatoare, facilitatea va fi destinata exclusiv pentru realizarea serviciilor din cadrul contractului. Nota 2: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Nota 3: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta poate fi indeplinita si de catre un singur membru al asocierii in numele asocierii.
  Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
  Completarea DUAE pentru fiecare lot pentru care se depune oferta. Documentele justificative solicitate, pentru a proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul/ furnizorul de servicii sociale clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.3)   Capacitatea tehnica
  Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
  Cerinta 1 Ofertantul/furnizorul de servicii sociale trebuie sa faca dovada ca dispune (proprietate, chirie sau alte forme de punere la dispozitie) de spatiul în care se va desfasura activitatea de servicii sociale, pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii sociale, pentru fiecare lot pentru care depune oferta. Ofertantul/furnizorul de servicii sociale va prezenta extrasul de carte funciara de informare si/sau orice alt document relevant care atesta forma de dispunere a imobilului în realizarea contractului. Cerinta 2 Cerinte de calificare pentru ofertant/furnizor de servicii sociale/asociere: Ofertantul/furnizorul de servicii sociale trebuie sa faca dovada ca dispune (închiriere, leasing sau alte forme de punere la dispozitie) de mijloc de transport pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului, pentru fiecare lot pentru care depune oferta. Se vor prezenta documente edificatoare din care sa reiasa modul de dispunere. Cerinta 3 Ofertantul/Furnizorul de servicii sociale va face dovada ca dispune de personal de specialitate si calificat corespunzator indeplinirii contractului, pentru fiecare lot pentru care se depune oferta, inclusiv: - un manager de contract angajat al organizatiei, - un specialist financiar (acesta poate fi angajat al organizatiei sau poate fi cu contract de prestari servicii).Remuneratia acestora va fi responsabilitatea exclusiva a prestatorului de servicii sociale.
  Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
  Completarea DUAE pentru fiecare lot pentru care se depune oferta. Documentele justificative solicitate, pentru a proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul/ furnizorul de servicii sociale clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Completarea DUAE pentru fiecare lot pentru care se depune oferta. Documentele justificative solicitate, pentru a proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul/ furnizorul de servicii sociale clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Completarea DUAE pentru fiecare lot pentru care se depune oferta. Documentele justificative solicitate, pentru a proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul/ furnizorul de servicii sociale clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.4)   Contracte rezervate
 
Nu
III.3)   Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)   Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
 
Nu
III.3.2)   Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
  Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
  Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
 
Cel mai bun raport calitate-pret in ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
 
  Criterii Pondere Punctaj maxim    
1. Pretul ofertei 30 % 30    
Descriere: Componenta financiara: contributia furnizorului de servicii sociale: 30 puncte.
2. P1) Activitati de educatie, recreere si socializare, în afara celor prevazute în standard: maxim 30 puncte 30 % 30    
Descriere: Subfactori de evaluare:P.1.1 asig.efect.temelor scolare si/sau lectiilor suplime.(din veniturile proprii ale furniz.sau cu contr.de voluntariat), prin interm.unor persoane specializ.în domeniul necesar fiecarei materii (educator/educator specializat, învatator, profesor), în functie de nevoile beneficiarilor, în plus fata de Ordin nr.21/2004, care prevede ca preg.temelor scolare sa fie urmarite de un educator/educator specializat-15 p; P.1.2 asig.,din veniturile proprii ale furniz., în vacantele scolare de pe parcursul unui an, a mai multor tabere si excursii decât cele prev.de Ordin nr.21/2004 (o tabara si 4 excursii) pt.toti cei 11 copii pentru care serv.sociale au fost contractate-10 p;P.1.3 facilitarea accesului tuturor copiilor pentru care serv.sociale sunt contractate la oportunitati multiple de petrecere a timpului liber, de recreere si socializare, care contribuie la dezv.fizica, cognitiva, sociala si emotionala a acestora-5 p.
3. P2) Setul de masuri si actiuni în vederea asigurarii serviciilor de integrare socio-profesionala 40 % 40    
Descriere: Subfactori de evaluare:P.2.1 asigurarea de sprijin pentru orientare si consiliere în cariera, pentru tinerii din serviciul rezidential de catre o pers.specializata-5 p;P.2.2 asigurarea de sprijin (dovedit cu documente justif.de ex.proces verbal de întâlnire, fisa de consiliere)pentru participarea/înscrierea la cursuri de formare profesionala pentru tineri, tineri care nu doresc sa continue studiile liceale într-o forma de învatamânt la zi si/sau nu au o calificare si realizarea de demersuri în vederea angajarii tinerilor: max.15 p;P2.3 asig.de sprijin (dovedit cu documente justif.de ex.proces verbal de întâlnire, fisa de consiliere) si îndrumare în vederea înscrierii/frecventarii învatam.universitar pentru tinerii care sunt interesati de continu.studiilor la acest nivel: max.10 p;P2.4 realiz.demersurilor si asig.de sprijin în vederea pregatirii mediului în care tânarul urmeaza sa se integreze, la iesirea din serviciul rezidential: max.15 p.
Punctaj maxim total: 100
IV.2.2)   Se va organiza o licitatie electronica
  Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
  19
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
  Nu
IV.3.3)   Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
 
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.11.2016 16:00
 
Documente de plata: NU
IV.3.4)   Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
  15.11.2016 16:00
IV.3.5)   Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6)   Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
 
Romana
  Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7)   Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
  120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8)   Conditii de deschidere a ofertelor
  Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor):  12.12.2016 18:00
  Locul: In SEAP
  Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul este periodic
  Nu
VI.2)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
  Nu
  Tip de finantare:  Fonduri bugetare
VI.3)   Alte informatii
  In cazul in care ofertantul/furnizorul de servicii beneficiaza de sustinerea unui tert, se asociaza sau subcontracteaza, se vor prezenta datele de identificare atat pentru ofertant/furnizor de servicii, cat si pentru tert/asociat/subcontractant. În cazul ofertelor care nu sunt insotite de garantia de participare, in cuantumul, forma si perioada de valabilitate solicitate in Documentatia de Atribuire, comisia de evaluare va solicita ofertantilor clarificari în maxim 3 zile lucratoare de la data limita de depunere a ofertelor, sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila. In cazul în care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, departajarea ofertelor se va face prin reofertarea procentului de cofinantare, astfel autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP in vederea incarcarii electronice de catre ofertanti/furnizori de servicii de documente care contin noi preturi pentru departajarea ofertelor.
VI.4)   Cai de atac
VI.4.1)   Organism competent pentru caile de atac
 
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
  Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2)   Utilizarea cailor de atac
  Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
  Termenul de exercitare a cailor de atac este prevazut la art. 6 din Legea nr. 101/2016 începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
 
Consiliul Judetean Arad -Serviciul Juridic Contencios Administrativ
Adresa postala:  str.Corneliu Coposu nr.22 , Localitatea:  Arad , Cod postal:  310003 , Romania , Tel.  +40 0357731100 , Email:  achizitii.cjarad@yahoo.com , Fax:  +40 0354731287 , Adresa internet (URL):  www.cjarad.ro