1. Consiliul Judetean Arad
 2. Informații utile
 3. Accesul liber la informatiile de interes public
 4. Buletine informative
 5. Buletin Informativ 2015 actualizat luna octombrie

Buletin Informativ 2015 actualizat luna octombrie

 

ROMÂNIA

 

CONSILIUL JUDETEAN  ARAD

  Romania,  Arad,   Str. Corneliu Coposu nr. 22

Tel. 0357-731152;   Fax. 0357-731280

 

              E-mail:   consiliu@cjarad.ro   web:  http://www.cjarad.ro/

 

                           Comp. de Informare şi Relaţii Publice

 
 

 

 

 


__________________________________________________________________________

 

 

BULETIN INFORMATIV 2015

                   privind informaţiile de interes public conf. Legii nr. 544/2001


A. ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CONSILIULUI JUDEŢEAN ARAD

 

      • Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 modificată şi completată;
      • Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României nr.271/2004(abrogă Legea nr.70/1991), republicată în MO nr.333/17.05.2007
      • Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
      • Ordonanţa Guvernului nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, publicată în Monitorul Oficial al României nr.90/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr.673/2002;
      • Ordonanţa Guvernului nr.53/2002 privind Statutul cadru al unităţii administrativ teritoriale, publicată în Monitorul Oficial al României nr.633/2002, aprobată prin Legea nr.96/2003;
      • Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 29 din 27.02.2004 privind aprobarea Statutului judeţului Arad;
      • Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 332 din 30.10.2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al C.J. Arad;
      • Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 139 din 19.11.2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judeţean Arad;
      • Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr.132 din 27.06.2008 privind validarea mandatelor consilierilor aleşi în Consiliul Judeţean Arad ;
      • Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 133 din 27.06.2008  privind                            declararea Consiliului Judeţean Arad ca legal constituit;
      • Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr.134 din 27.06.2008 privind alegerea   vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Arad

 

B. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

          Structura organizatorică a aparatului propriu al Consiliului Judeţean Arad a fost aprobată prin Hot. C.J.A nr. 13/30.01.2015

Adresa la care poate fi consultată:

          http://www.cjarad.ro/uploads/files/PERSONAL/Organigrama

 

 

 

 

 

 

PROGRAM DE FUNCŢIONARE

         Working Hours

 

LUNI- MARŢI- MIERCURI – JOI-VINERI

(Monday- Tuesday - Wednesday – Thursday -  Friday)

      08:00-16:00

8:00 a.m. –  4:00 p.m.

 

 

PROGRAM DE AUDIENŢE

Audience schedule

 

 

 

 

 

 

 

 

p.  PREŞEDINTE

(President)

 

Ţolea Adrian

 

MARŢI

                Tuesday

 

12:00-14:00

12:00 – 2:00 p.m.

 

Înscrieri  la (Registration for)

 

Cam.7 P

 

tel.    0357/731152, 0357/731189

 

VICEPREŞEDINTE

(Vice President)

 

Guţu Remus Romulus

 

 

 

MIERCURI

Wednesday

 

12:00-14:00

12:00 – 2:00 p.m.

 

 

Înscrieri  la (Registration for)

Cam.7 P

 

tel.    0357/731152, 0357/731189

 

 

     SECRETARUL JUDEŢULUI

(County Secretary )

 

         Lupu Silvana Daniela

 

MARŢI

                Tuesday

 

14:00-16:00

2:00 p.m.– 4:00 p.m.

 

Înscrieri  la (Registration for)

 

Cam.7 P

 

tel.    0357/731152, 0357/731189

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASIGURAREA TRANSPARENŢEI DECIZIONALE ŞI A LIBERULUI ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC

          Asigurarea transparenţei decizionale şi a liberului acces la informaţiile de interes public se face în condiţiile şi cu respectarea Legii nr.544/2001 şi Legii nr.52/2003, precum şi a măsurilor stabilite prin Hot. C.J.A. nr.330/30.10.2009

 

 

C. CONDUCEREA CONSILIULUI JUDEŢEAN ARAD

 

 

1. Ţolea Adrian –  p. Preşedinte cu exercitare temporară

2.Guţu Romulus Remus – Vicepreşedinte

3.Stoian Gheorghe – Administrator Public

4.Lupu Silvana Daniela – Secretar al Judeţului Arad

5.Aurel Petrica – Director executiv – Direcţia Administraţie Publică

6.Ciubotaru Ioan Răzvan  – Direcţia Tehnică Investiţii cu exercitare temporară

7.Hălmăgean Cătălin –Director executiv adjunct – Direcţia Tehnică

  Investiţii cu exercitare temporară

9.Ribovici Gheorghina Mirela – Director executiv – Direcţia Economică

10.Chiricheu Gabriela Cornelia – Director executiv – Direcţia Programe de Dezvoltare

11.Cosma Niculae – Arhitect şef

12.Turjuc Liliana Daniela – şef serviciu – Serviciul Contabilitate

13.Banciu Mărioara – şef serviciu – Serviciul Buget Venituri

14.Moldovan Zeina – şef serviciu – Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Urbanism

15.Rusu Mircea Vasile – şef serviciu – Serviciul Investiţii

16.Olariu Marian Ioan–şef serviciu–Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat

17.Stănescu Mihaela Dana–şef  serviciu – Serviciul Cooperare Instituţională şi Relaţii Externe

18. Lăzurean Ioan Daniela– şef serviciu– Serviciul Monitorizare Utilităţi Publice şi  Dezvoltare Locală

19.Zahorecz Pavel – şef serviciu – Serviciul Administrare Drumuri şi Poduri

20.Păcurar Luminiţa – şef serviciu – Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională cu exercitare temporară

21.Bondor Flavius– şef birou – Serviciul Administrativ cu exercitare temporară

22.Iancu Lenuţa – şef serviciu – Serviciul Gestiune Resurse Umane

23.Gherman Mărioara – şef serviciu – Serviciul Impozite Taxe Locale şi Relaţii Economice în  Teritoriu cu exercitare temporară

24.Lucaci Nadia Raluca – şef serviciu –  Serviciul Achiziţii Publice

25.Jurj Daniel – şef serviciu – Serviciul Juridic Contencios Administrativ

26.Şeran Mihai Graţian – şef serviciu – Serviciul Managementul Spitalelor

27.Ulici Diana Sabina – şef serviciu – Serviciul Autoritatea Judeţeană de Transport

28.Moţiu Daliana Lorena – şef serviciu – Serviciul Centrul Naţional de Informare şi  Promovare Turistică a Judeţului Arad

29.Grozi Valentina – şef comp. – Comp. Audit Intern

 

Compartimentul de Informare şi Relaţii Publice:

Mihaela Ozarchevici – Coordonator compartiment – tel. 0357 731 152

Monica Lovas  - tel. 0357 731 189

Compartimentul Mass - Media

Oţoiu Andreea – purtător de cuvânt

 

 

D. COORDONATELE DE CONTACT

      • Consiliul Judeţean Arad

          Str. Corneliu Coposu nr.21

          telefon : 0357/731 100 - centrala

  0357/731 111- secretariat p. preşedinte, Ţolea Adrian

  0357/731 112– secretariat vicepreşedinte, Guţu Remus Romulus

  0357/731 124 – secretariat administrator pulic, Stoian Gheorghe

 

Fax-uri  : 0357/731 288 – registratură C.J.

  0357/731 280 – secretariat p.preşedinte, Ţolea Adrian

  0357/731 281 – secretariat vicepreşedinte, Guţu Remus Romulus

  0357/731 270 -  secretariat administrator pulic, Stoian Gheorghe

 

          e-mail: consiliu@cjarad.ro

        Pagina Web a Consiliului Judeţean Arad: http://www.cjarad.ro

 

 

E. BUGETUL ŞI BILANTUL CONTABIL

 

Bugetul pe anul 2015 aprobat prin  Hot. C.J. nr.30/12.02.2015

               Bilanţul contabil încheiat la 31.12.2014

 

F. DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC

 

      • Rapoartele anuale de activitate ale Consiliului Judetean Arad
      • Rapoartele anuale de activitate ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Arad
      • Rapoartele anuale de activitate ale compartimentelor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului Judeţean Arad şi raportul privind inventarierea anuală a bunurilor.
      • Rapoartele de activitate ale consilierilor judeţeni.
      • Declaraţiile de avere ale consilierilor judeţeni şi funcţionarilor publici.
      • Hotărârile Consiliului Judeţean Arad şi dispoziţiile cu caracter normativ ale preşedintelui consiliului judeţean.
      • Programele şi strategiile adoptate de Consiliul Judeţean Arad.
      • Acordurile şi protocoalele de cooperare şi asociere ale Consiliului judeţean Arad cu autorităţi ale administraţiei publice din ţară şi străinătate.
      • Organigramele şi statele de funcţii ale aparatului propriu, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Arad.
      • Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Arad şi regulamentele de organizare şi funcţionare a instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Arad
      • Inventarul bunurilor din domeniul public al judeţului Arad, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Arad.
      • Bugetul propriu al Consiliului judeţean Arad, bilanţul contabil şi contul de încheiere al exerciţiului bugetar.
      • Planurile urbanistice de detaliu (PUD), zonale (PUZ), generale (PUG), de amenajare a teritoriului (PAT).
      • Certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire.
      • Lista investiţiilor proprii şi a celor ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului judeţean Arad, finanţate din bugetul C.J.A.
      • Agenda principalelor manifestări cultural-artistice şi sportive.
      • Procesele - verbale şi înregistrarile privind şedintele publice ale Consiliului Judeţean Arad.

 

 

G.  DOCUMENTELE PRODUSE ŞI/SAU GESTIONATE ÎN CADRUL CONSILIULUI JUDEŢEAN ARAD

         

BIROUL GESTIUNE RESURSE UMANE – tel. serv. 0357/731 125

      • Dispoziţii şi referate privind încadrarea, promovarea, sancţionarea şi încetarea raporturilor de serviciu, respectiv a raporturilor de muncă, a funcţionarilor publici şi personalului contractual din aparatul de specialitate, precum şi numire/eliberarea din funcţie a directorilor/managerilor instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea C.J.Arad;Atribuţiile prevăzute de art. 6 din Legea nr. 176 / 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, în legătură cu declaraţiile de avere şi interese ale funcţiilor de demnitate publică şi ale funcţionarilor publici;
            • Proiecte de hotărâri şi rapoarte privind structura organizatorică şi numărul de posturi din aparatul de specialitate şi de la instituţiile şi serviciile publice aflate sub autoritatea C.J.Arad;
            • Dispoziţii privind stabilirea şi modificarea drepturilor de salarizare ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al C.J.Arad. şi ale directorilor/managerilor instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea C.J.Arad;
            • Fundamentarea cheltuielilor privind stabilirea drepturilor salariale în vederea elaborării bugetului pentru aparatul de specialitate al C.J.Arad;
            • Evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici din aparatul de specialitate al C.J.Arad;
            • Raportări privind respectarea normelor de conduită ale funcţionarilor publici;
            • Planul de ocupare a funcţiilor publice – anual;
            • State de funcţii şi state de funcţii nominale ale aparatului de specialitate al CJ.Arad., ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea C.J. şi ale consiliilor locale din judeţ;
            • State de funcţii şi state de funcţii nominale ale unităţilor de învăţământ special din judeţ;
            • Organigrame ale aparatului de specialitate al C.J.Arad. şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea sa;
            • Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al C.J.Arad. şi al instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea sa;
            • Regulamentul intern al aparatului de specialitate al C.J.Arad;
            • Fişele de post ale personalului din cadrul aparatului de specialitate;
            • Fişe de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru funcţionarii publici şi personalului contractual;
            • Documente de evaluare ale managerilor instituţiilor publice de cultură de interes judeţean;
            • Corespondenţa cu persoane fizice, cu instituţiile şi serviciile publice aflate sub autoritatea C.J.Arad şi cu primăriile din judeţ;
            • Corespondenţa cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi alte instituţii centrale şi locale;
            • Documente privind participarea personalului C.J.Arad la cursuri de perfecţionare şi formare profesională;
            • Dispoziţii privind nominalizarea persoanelor în comisii de concurs şi comisii de soluţionare a contestaţiilor;
            • Documente privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor;
            • Adrese de participare a personalului din aparatul de specialitate al C.J.Arad. în comisii de concurs şi în comisii de soluţionare a contestaţiilor la consiliile locale din judeţ şi la instituţiile subordonate ;
            • Contracte de management ale managerilor instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea C.J.Arad;
            • Proiecte de hotărâri privind numirea directorilor/managerilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean;
            • Proiecte de hotărâri privind aprobarea numărului şi structurii personalului nedidactic la unităţile de învăţământ special din judeţ; 
            • Proceduri Operaţionale pentru principalele activităţi ale serviciului; 
            • Cărţi de muncă;
            • Registrul de evidenţă al salariaţilor;
            • Registrul de evidenţă al funcţionarilor publici;
            • Dosare de personal;
            • Dosare profesionale ale funcţionarilor publici;
            • Adeverinţe de vechime solicitate de foştii angajaţi pentru recalcularea pensiei, şi de efectuare a stagiului de practică la C.J.Arad. de către studenţi;
            • Adeverinţe care atestă calitatea de angajat pentru persoanele din aparatul de specialitate al C.J.Arad;
            • Cereri şi comunicări de concediu de odihnă;
            • Documente concedii medicale;
            • Dosare de pensionare;
            • Arhivare dosare din cadrul serviciului.

 

  DIRECŢIA ECONOMICĂ  –  tel.serv. 0357/731 126

 

 

SERVICIUL CONTABILITATE

 

      • Acte justificative privind operaţiunile financiare şi contabile.
      • Fişe de cont sintetice şi analitice.
      • Dări de seamă contabile.
      • State de plată salarii.
      • Ordonanţarea de plată pentru toate cheltuielile legate de salarii.
      • Fişa de salariu şi borderou.
      • Ordine de plată pentru impozit angajaţi, fond şomaj, CAS, imputaţii, rate credit.
      • Ordine de plată pentru toate celelalte plăţi efectuate prin trezorerie sau bănci  
      • comerciale.
      • Dispoziţii de plăţi prin casă.
      • Cec pentru încasarea banilor din trezorerie şi bancă.
      • Foaia de vărsământ pentru depunere de numerar în trezorerie şi bancă.
      • Lista de investiţii pentru trezorerie.
      • Deschiderea de finanţare a investiţiilor.
      • Notele contabile.
      • Balanţa de verificare sintetică.
      • Balanţe de verificare analitice.
      • Balanţe analitice cantitativ valorice a stocurilor de materiale, obiecte de inventar şi active fixe.
      • Registrul jurnal.
      • Registrul de inventar.
      • Situaţii financiare (bilanţ, execuţia bugetară, anexe la bilanţ).
      • Inventarul stocurilor de materiale.
      • Inventarul stocurilor de obiecte de inventar.
      • Inventarul activelor fixe corporale şi necorporale.
      • Angajamente bugetare.
      • Note de comandă sau contracte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN – tel. serv. 0357 731 134

         

      • Normele proprii privind exercitarea activităţii de audit public intern în cadrul Consiliului judeţean Arad;
      • Planul anual de audit intern;
      • Raportul anual de activitate ;
      • Rapoartele de audit întocmite în urma misiunilor efectuate;
      • Procedurile specifice activităţii de audit intern care stau la baza rapoartelor de audit, conform OMFP nr.38/2003 privind exercitarea activităţii de audit public intern ;
      • Carta auditului public intern;
      • Procedurile operaţionale privind activitatea de audit intern din cadrul CJA.

 

 

SERVICIUL DE COOPERARE INSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII EXTERNE

 - tel. serv. 0357 731 228

 

      • Corespondenţa cu parteneri de colaborare din România şi străinătate.
      • Dosarele întocmite cu ocazia deplasărilor în străinătate
      • Dosarele întocmite ca urmare a organizării unor evenimente în Arad
      • Proiecte de hotărâri şi referate
      • Documentaţia de efectuare a plăţii cotizaţiilor la organizaţiile în care Judeţul Arad este membru.
      • Dosarele colaborărilor cu unele misiuni diplomatice ale unor ţări în România
      • Dosarele colaborărilor cu unele misiuni diplomatice ale României în străinătate
      • Corespondenţa conducerii CJArad în alte limbi decât limba română
      • Comenzile spre prestatorii de servicii în vederea efectuării unor servicii legate de deplasările externe – rezervări bilete de călătorie şi servicii de cazare
      • Ordonanţări de plată

 

 

ARHITECT ŞEF –  tel.serv.0357/731 160

 

1. SERVICIUL AMENAJAREA  TERITOIULUI ŞI URBANISM

      • Referat de specialitate în susţinerea promovării documentaţiilor spre avizare/aprobare
      • Avizele Comisiei Tehnice de Amenajarea a Teritoriului şi Urbanism pentru
      • Documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism.
      • Proiect de hotărâri de aprobare a avizelor.

 

 

2. COMPARTIMENTUL AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE, ACORDURI UNICE ŞI DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII

 

      • Certificate de urbanism din competenţa de autorizare a Preşedintelui Consiliului Judeţean Arad, însoţite de referate de specialitate în vederea promovării documentaţiei spre avizare/aprobare.
      • Autorizaţii de construire din competenţa de autorizare a Preşedintelui Consiliului Judeţean Arad, însoţite de referate de specialitate în vederea promovării documentaţiei spre avizare/aprobare.
      • Acorduri unice în vederea emiterii Autorizaţiilor de construire din competenţa de emitere a Preşedintelui Consiliului Judeţean Arad şi a primarilor de comune/oraşe care nu au constituită comisia de acord unic, la cererea acestora.
      • Avize ale structurii de specialitate din subordinea Arhitectului Şef al Consiliului Judeţean Arad  pentru certificate de urbanism şi autorizaţii de construire  (altele decât locuinţele şi anexele gospodăreşti ale acestora).   din competenţa de autorizare a primarilor de comune care nu au constituite structuri de specialitate la nivelul acestora .
      • Procese verbale încheiate cu ocazia efectuării controlului la nivelul primăriilor de comune/oraşe în temeiul Legii nr. 50/1991 republicată şi actualizată.
      • Declaraţii pentru regularizarea taxelor pentru autorizaţiile de construire emise de Preşedintele Consiliului Judeţean Arad, în funcţie de valoarea reală a lucrărilor executate.

 

 

 

COMP. DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE –

tel.serv. 0357/731 152, 0357 731 189

 

      • Documente privind activitatea de comunicare şi relaţii publice
      • Documentaţii privind soluţionarea petiţiilor
      • Documentaţii privind asigurarea activităţii de transparenţă decizională în administraţia publică
      • Documentaţii privind activitatea de liber acces la informaţiile de interes public, conform legii.
      • Documente privind activitatea ATOP Referate de specialitate
      • Referate de necesitate
      • Ordonanţări de plată
      • Proiecte de hotărâri şi documentaţii pentru fundamentarea acestora
      • Rapoarte, analize, informări
      • Materiale pentru campanii

 

COMP. RELAŢII  MASS- MEDIA – tel.serv.  0357/731 151

      • Comunicate de presă

 

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ – tel.serv. 0357 731 190

 

1. Serviciul Administrativ:

      • caiete de sarcini;
      • referate;
      • adeverinţe;
      • comenzi;
      • procese verbale.

 

2. Compartimentul Editarea Monitorului Oficial al Judeţului 

         

      • monitorul oficial al judeţului.

 

4. Compartimentul Autoritatea Judeţeană de Transport – tel.serv. 0357 731 235

 

      • programul de transport public judeţean de persoane;
      • licenţe de traseu pentru curse regulate speciale;
      • caiete de sarcini aferente licenţelor;
      • dispoziţii;
      • contracte de delegare a gestiunii;
      • referate;
      • procese verbale.

 

DIRECŢIA TEHNICĂ – tel.serv. 0357 731 200

 

Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat – tel.serv. 0357 731 197

 

 

      •     Asigurarea evidenţei tehnice a bunurilor din domeniul public judeţean şi a bunurilor din domeniul privat al Consiliului Judeţean Arad, inclusiv a bunurilor aferente drumurilor judeţene, a bunurilor concesionate sau aflate în administrarea S.C. Compania de Apă Arad S.A.;
            • · Asigurarea multiplicării proiectelor şi documentaţiilor care sunt supuse procedurilor de achiziţii publice, conform OUG 34/2006 actualizată;
            • · Asigurarea transmiterii rezultatelor inventarierii, protocolalelor de predare primire, a contractelor de administrare, concesiune, închiriere, etc. referiroare la patrimoniul public şi privat al judeţului sau al consiliului judeţean, din sfera de activitate, înspre şi dinspre serviciul de contabilitate ;
            • · Asigurarea legăturilor cu primăriile din judeţ în vederea obţinerii Anexei 4 şi a centralizatorului financiar pentru decontarea lucrărilor programate conform HG 577/1997;
            • · Asigurarea împreună cu reprezentantul Biroului Juridic a încheierii/ actualizării/modificării contractelor de administrare/concesionare şi urmărirea îndeplinirii

obligaţiilor care revin administratorului/concesionarului privind exploatarea normală a bunurilor (Legea nr. 213/1998, actualizată);

      • Avizarea de legalitate a referatelor, contractelor de administrare, concesiune, închiriere, delegare de gestiune, referitoare la patrimoniul public şi privat al Judeţului Arad - Legea nr. 215/2001 actualizată, Legea nr. 213/1998 actualizată;
      • Avizarea de legalitate a contractelor de achiziţii de lucrări, servicii şi bunuri aferente domeniului public şi privat al Judeţului Arad - O.U.G. nr. 34/2006 actualizată, H.G.R. nr. 925/2006, Legea nr. 213/1998 actualizată;
      • Avizarea pentru legalitate a proiectelor de Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad, a Dispoziţiilor Preşedintelui, alte acte emise de către Consiliul Judeţean Arad şi care intră în sfera de atribuţii a Serviciului Administrarea Domeniului Public şi Privat - Legea nr. 215/2001 actualizată, Legea nr. 213/1998 actualizată;
      • Centralizarea propunerilor consiliilor locale de modificare a inventarelor bunurilor publice de interes local în vederea transmiterii pentru atestare prin Hotărâre de Guvern;
      • Colaborarea cu reprezentantul Biroului Juridic pentru intabularea în Cartea Funciară a bunurilor de interes judeţean (Legea 7/1996, republicată şi actualizată, H.G.R. nr. 548/1999, Ordin A.N.C.P.I. nr. 634/2006, modificat prin Ordinul A.N.C.P.I. nr. 133/2009);
      • Colaborarea cu Serviciul Juridic în vederea rezolvării unor litigii privind bunurile de interes judeţean sau contractele referitoare la administrarea/ concesionarea/închirierea acestora ( Legea nr. 554/2004A);
      • Controlarea prin sondaj a modului de execuţie a lucrărilor de întreţinere, reparaţii şi investiţii ale imobilelor proprietatea Judeţului Arad, (Legea 10/1995 actualizată, L50/1991, actualizată);
      • Controlarea modului de execuţie a lucrărilor de întreţinere, reparaţii şi investiţii pe domeniul public judeţean întocmind rapoarte trimestriale privind calitatea lucrărilor executate cu propuneri pentru a fi prezentate conducerii Consiliului Judeţean Arad (Legea nr.10/1995 actualizată, Legea nr.50/1991, actualizată);
      • Controlarea periodic – cel puţin de 2 ori pe an – a modului de administrare a bunurilor mobile de interes judeţean din administrarea Muzeului Judeţean Arad şi Bibliotecii Judeţene Arad, întocmind note de constatare cu problemele constatate şi măsurile propuse a fi prezentate conducerii Judeţului (Legea nr. 215/2001, actualizată, Legea nr. 213/1998, actualizată, H.G.R. nr. 548/1999);
      • Depunerea şi ridicarea avizelor în urma depunerii documentaţiei de avizare solicitate prin certificatele de urbanism în vederea obţinerii autorizaţiilor de principiu şi execuţie, necesare proiectelor în derulare;
      • Elaborarea împreună cu reprezentantul Serviciului Juridic a proiectelor de hotărâri referitoare la gestionarea patrimoniul public şi privat al judeţului şi a celor proprii ale consiliului judeţean, a bunurilor concesionate sau aflate în administrarea S.C. Compania de Apă Arad S.A. şi a celor care ţin de drumurile judeţene – împreună cu Serviciul de administrarea drumurilor şi podurilor;
      • Intreprinderea demersurilor necesare în vederea identificărilor, intabulărilor, notărilor în Cartea Funciară a bunurilor din domeniul public şi privat al Judeţului Arad aflate în administrarea directă a Consiliului Judeţean Arad – Legea nr. 7/1996 actualizată, H.G.R. nr. 548/1999, Ordin A.N.C.P.I. nr. 634/2006 modificat prin Ordin A.N.C.P.I. nr. 133/2009;
      • Întocmirea actului administrativ şi a referatului privind promovarea de hotărâri ale consiliului judeţean în vederea gestionării bunurilor Judeţului Arad - Legea nr. 215/2001 actualizată.
      • Întocmirea hotărârilor referitoare la Anexa 4 pentru lucrările executate conform HG 577/1997;
      • Participarea în comisiile de licitaţii pentru achiziţia proiectării, executării lucrărilor de reparaţii capitale şi investiţiilor imobilelor proprietatea Judeţului Arad, achiziţionării unor

lucrări, servicii, bunuri, care intră în sfera de activitate a Serviciului Administrarea Domeniului Public şi Privat (OUG 34/2006, H.G.R 925/2006, Ordin 915/2008);

      • Negocierea contractelor întocmite de către Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat - Legea nr. 215/2001 actualizată, Legea nr. 213/1998 actualizată;
      • Participarea în comisiile de inventariere anuală a bunurilor din domeniul public şi privat al Consiliului Judeţean Arad, împreună cu reprezentanţii unităţii care au în administrare/concesiune bunurile (Legea nr. 215/2001, actualizată, Legea nr. 213/1998, actualizată, H.G.R. nr. 548/1999);
      • Participarea la inventarierea anuală a bunurilor mobile din domeniul public judeţean din administrarea Muzeului Judeţean Arad (obiecte muzeale şi de expoziţie) şi Bibliotecii Judeţene Arad (cărţi) (Legea nr. 215/2001, actualizată, Legea nr. 213/1998, actualizată, H.G.R. nr. 548/1999);
      • Punerea în aplicare a hotărârilor consiliului judeţean privind gestionarea bunurilor Judeţului Arad - Legea nr. 215/2001 actualizată, Legea nr. 213/1998 actualizată;
      • Participarea în comisia pentru reviziile periodice ale drumurilor, podurilor în conformitate cu instrucţiunile în vigoare;
      • Participarea în comisiile de predare primire a bunurilor de patrimoniu public sau privat; 
      • Verificarea în teren şi întocmirea împreună cu administratorul/concesionarul a notelor de fundamentare pentru cuprinderea în bugetele anuale a lucrărilor de reparaţii şi investiţii ale imobilelor proprietatea Judeţului Arad, (Legea nr. 273/2006, actualizată);
      • Participarea în comisiile de recepţie a lucrărilor de reparaţii curente, capitale şi investiţii ale imobilelor proprietatea Judeţului Arad (HGR 273/1994, actualizată) ;
      • Participarea la operaţiunea de reevaluare şi amortizare a activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice (Ordonanţa 81/2003, actualizată;

 

Serviciul Tehnic de Investiţii – tel.serv. 0357 731 207

 

      1. Documentele produse
      • Rapoarte de activitate
      • Rapoarte de progres
      • Comunicări către Ministerele implicate şi primăriile din judeţ
      • Sinteze privind situaţia investiţiilor
      • Referate şi proiecte de hotărâri
      • Solicitări de plată către ordonatorii de credite pe baza situaţiilor de lucrări
      1. Documente gestionate
      • Studii de fezabilitate
      • Proiecte tehnice
      • Corespondenţa privind programele
      • Documentaţiile privind proiectele cu finanţare externă încheiate

Prin activitatea în cadrul Comisiei pentru probleme de apărare se produc/gestionează următoarele categorii de documente:

      • Carnetul de mobilizare al instituţiei
      • Programul judeţean de aprovizionare cu produse agroalimentare şi industriale ce urmează a fi distribuite raţionalizat populaţiei în situaţii deosebite prevăzute de lege – în caz de mobilizare sau de război, stare de asediu sau de urgenţă
      • 78 de programe de aprovizionare la fiecare consiliu local din judeţ
      • Cererea de mobilizare la locul de muncă
      • Lista cu atribuţiile membrilor Comisiei pentru probleme de apărare
      • Dispoziţiile privind actualizarea componenţei Comisiei pentru probleme de apărare şi a numirii responsabilului cu evidenţa militară

Serviciul Administrare Drumuri şi Poduri – tel.serv. 0357 731 511

 

      • Referate de specialitate
      • Referate de necesitate
      • Proiecte de hotărâri şi documentaţii pentru fundamentarea lucrărilor de drumuri
      • Documentaţii tehnice de execuţie pentru lucrări de drumuri( liste cantităţi, devize ofertă, caiete de sarcini, teme de proiectare, memorii justificative)
      • Rapoarte, analize, informări
      • Programe privind lucrările necesare pentru întreţinere, ranforsare, reabilitare, îmbrăcăminţi bituminoase uşoare pentru drumuri
      • Anunţuri licitaţie vânzări de arbori din plantaţiile rutiere
      • Contracte vânzare-cumpărare arbori
      • Corespondenţa privind obţinerea avizelor necesare demarării lucrărilor
      • Documentaţii în vederea obţinerii Autorizaţiei de construire
      • Evaluarea şi centralizarea pagubelor produse de calamităţi la sistemul rutier
      • Întocmire acte pentru recepţiile lucrărilor de drumuri
      • Efectuarea recepţiilor lucrărilor de drumuri

 

 

Serviciul Monitorizare Utilităţi Publice şi Dezvoltare Locală

tel.serv. 0357 731 250

 

1.Documentele produse

 

      • Rapoarte de activitate;
      • Rapoarte de progres;
      • Situaţii  către Ministerele implicate şi primăriile din judeţ;
      • Sinteze privind situaţia investiţiilor;
      • Referate şi proiecte de hotărâri;
      • Centralizatoare de monitorizare a lucrărilor de investiţii privind utilităţile publice (apă,  canalizare-epurare, iluminat public, transport) şi lucrările de dezvoltare locală.

 

2.Documente gestionate

      • Strategia energetică a judeţului Arad pe perioada 2010-2020;
      • Corespondenţă privind programele de dezvoltare a infrastructurii utilităţilor publice, evidenţiate în Centralizatoare de monitorizare a lucrărilor de investiţii privind utilităţile publice (apă,  canalizare-epurare, iluminat public, transport).

 

 

Serviciul Achiziţii Publice – tel. serv. 0357 731 174

 

      • Plan achiziţii;
      • Referat de necesitate;
      • Nota justificativă privind valoarea estimată;
      • Nota justificativă privind selectarea procedurii, după caz;
      • Nota justificativă privind cerinţele minime;
      • Nota justificativă privind criteriul de atribuire;
      • Documentaţia de atribuire/ documentaţia descriptivă;
      • Anunţ de intenţie - după caz, ce va fi publicat în SEAP, site CJA / Jurnalul Oficial al Uniunii Europene / Monitorul Oficial al României;
      • Anunţ de participare - după caz, ce va fi publicat în SEAP, site CJA/Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
      • Invitaţia de participare - publicată în SEAP, site CJA;
      • Referat de oportunitate;
      • Adresa UCVAP, fişa de prezentare;
      • Răspuns notă intermediară, după caz;
      • Răspuns la solicitările de clarificare asupra documentaţiei de atribuire;
      • Anunţul  de tip erată,  după caz;
      • Înştiinţare depunere contestaţie, dacă este cazul;
      • Măsuri de remediere, dacă este cazul;
      • Referat privind numirea comisiei de evaluare;
      • Dispoziţia privind numirea comisiei de evaluare;
      • Declaraţii de confidenţialitate;
      • Proces verbal de deschidere al ofertelor;
      • Adresă de predare a originalului scrisorii de garanţie / poliţei de asigurare  la Serviciul Contabilitate;
      • Procese verbale de evaluare ;
      • Solicitare de clarificări ofertanţilor pentru oferta depusă;
      • Invitaţia la faza de licitaţie electronică, daca este cazul;
      • Hotărâre de anulare, după caz;
      • Raportul procedurii;
      • Comunicarea rezultatului procedurii;
      • Comunicarea acceptării ofertei câştigătoare;
      • Punct de vedere, dacă este cazul;
      • Referat privind suspendarea / continuarea procedurii, după caz;
      • Înştiinţare cu privire la decizia CNSC;
      • Contract de furnizare / servicii / lucrări;
      • Anunţ atribuire – va fi publicat, după caz,  în SEAP, site CJA / Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
      • Document constatator;
      • Raport de evaluare a impactului achiziţiei serviciilor de publicitate;
      • Centralizator privind achiziţiile demarcate / încheiate.

 

Serviciul Managementul Spitalelor 

1.Acte produse:

 

      • raport de activitate
      • referate de necesitate
      • referate de aprobare buget venituri si cheltuieli buget spitale
      • rapoarte, analize informari
      • corespondenta cu Ministerul Sanatatii, DSP, Spitale,CASS.
      • rezolvare petitii
      • referate si proiecte de hotarari
      • centralizatoare de monitorizare investitii la spitale
      • centralizatoare a veniturilor si cheltuielilor la spitale.

       2. Acte gestionate:

      • Adrese, cereri

 

 

Serviciul Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică a Judeţului Arad – tel. serv.Centru 0728 116 412

 

      1. Acte produse :
      • Referate, adrese
      • Circuite turiste
      • Raport activitate anual
      • Informatii cu caracter turistic
      • Materiale promotionale privind oferta turistica a judetului Arad
      • Materiale promoţionale cu caracter turistic

 

       2. Acte gestionate:

      • Adrese, cereri

 

 

 

 

 

      1. I.                   MODALITĂŢI DE CONTESTARE

 

          În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, se poate adresa cu reclamaţie administrativă la preşedintele Consiliului judeţean în termen de 30 de zile de la comunicarea răspunsului sau de la luarea la cunoştiinţă a refuzului explicit sau tacit de furnizare a informaţiei de interes public.           În situaţia în care, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă, persoana se consideră în continuare lezată în drepturile sale prevăzute de Legea nr. 544/2001, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a Tribunalului Arad în termen de 30 de zile.           Hotărârea Tribunalului Arad este supusă recursului, iar Decizia Curţii de Apel Timişoara este definitivă şi irevocabilă.

 

 

 

MO/ML

Buletin Informativ 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Documente ataşate:

Denumirea documentelorDescarcă
Buletin informativ 2016 Descarcă
Buletin informativ octombrie 2015 Descarcă