1. Consiliul Judetean Arad
 2. Informații utile
 3. Accesul liber la informatiile de interes public
 4. Buletine informative
 5. Buletin informativ 2019

Buletin informativ 2019

BULETIN INFORMATIV 2019

privind informaţiile de interes public conf. Legii nr. 544/2001

 

A. ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CONSILIULUI JUDEŢEAN ARAD

 

•        Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 modificată şi completată;

•        Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României nr.271/2004(abrogă Legea nr.70/1991), republicată în MO nr.333/17.05.2007

•        Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

•        Ordonanţa Guvernului nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, publicată în Monitorul Oficial al României nr.90/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr.673/2002;

•        Ordonanţa Guvernului nr.53/2002 privind Statutul cadru al unităţii administrativ teritoriale, publicată în Monitorul Oficial al României nr.633/2002, aprobată prin Legea nr.96/2003;

•        Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 29 din 27.02.2004 privind aprobarea Statutului judeţului Arad;

•        Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 7 din 28.06.2016 privind aprobarea Regulamentului funcţionare al Consiliului Judeţean Arad;

•        Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr.2 din 22.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor aleşi în Consiliul Judeţean Arad ;

•        Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr.3 din 22.06.2016 privind constituirea legală a Consiliului Judeţean Arad ;

•        Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr.6 din 22.06.2016 privind alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Arad

 

 

 

 

 

 

 

 

B. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

 

 

Structura organizatorică a aparatului propriu al Consiliului Judeţean Arad a fost aprobată prin Hot. C.J.A nr. 80/23.03.2019.

 

Adresa la care poate fi consultată: http://www.cjarad.ro/organizare/organigrama/1-organigrama-cj-arad.html

 

 

PROGRAM DE FUNCŢIONARE

Working Hours

 

LUNI- MARŢI- MIERCURI – JOI-VINERI

 

(Monday- Tuesday - Wednesday – Thursday - Friday)

 

08:00-16:00

 

8:00 a.m. – 4:00 p.m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM DE AUDIENŢE

Audience schedule

 

 

 

PREŞEDINTE -   LUNI - înscrieri la (Registration for President )          

   Monday   Cam.7 P     

CIONCA IUSTIN    h 11:00   11:00 a.m.           

                           

                                                                

VICEPREŞEDINTE - MARŢI -  înscrieri la (Registration for Vice President)                                Tuesday              Cam.7 P     

BÎLCEA OVIDIU SERGIU      h10:00     10:00 a.m.  

        

VICEPREŞEDINTE - MIERCURI - înscrieri la (Registration for Vice President)                                                             Wednesday    Cam.7 P  

CADAR RĂZVAN OLIMPIU  h 11:00   11:00 a.m.    

 

SECRETARUL JUDEŢULUI - JOI- înscrieri la (Registration for County Secretary)                                                   Tuesday      Cam.7 P     

LUPU SILVANA DANIELA h  14:00      2:00 p.m.

                                     

         telefon programare audiențe - Comp. IRP MM :    0357 731 152

                                               0357 731 189

 

 

Asigurarea transparenţei decizionale şi a liberului acces la informaţiile de interes public se face în condiţiile şi cu respectarea Legii nr.544/2001 şi Legii nr.52/2003, precum şi a măsurilor stabilite prin Hot. C.J.A. nr.330/30.10.2009

 

C. CONDUCEREA CONSILIULUI JUDEŢEAN ARAD

 

1.      Cionca Arghir Iustin Marin – preşedinte

2.      Bîlcea Ovidiu Sergiu – vicepreşedinte

3.      Cadar Răzvan Olimpiu – vicepreşedinte

4.      Lupu Silvana Daniela – secretar al judeţului Arad

5.      Stoian Gheorghe – administrator public

6.      Aurel Petrica – director executiv – Direcţia Administraţie Publică

7.      Ciubotaru Ioan Răzvan - director executiv  – Direcția Tehincă Investiții

8.      Graur Viorica – director executiv adjunct – Direcția Tehincă Investiții

9.       Cîrlugea Cristian Gheorghe– director executiv adjunct – Direcţia Tehnică Investiţii

10.     Ene Florin Răzvan – șef serviciu – Serviciul Administrare Drumuri și Poduri – Direcţia Tehnică Investiţii

11.    Vîrvescu Florian Corneli – arhitect șef - Direcția  Arhitect Șef

12.     Fugătă Valentin Mircea - șef serviciu– Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Banca de Date Urbane GIS

13.    Ribovici Gheorghina Mirela – director executiv – Direcţia Economică

14.    Turjuc Liliana Daniela – director executiv adjunct – Direcţia Economică

15.     Floruncuţ Nicoleta Cristina – șef serviciu – Serviciul Buget – Direcţia Economică

16.     Gherman Mărioara – șef serviciu – Serviciul Venituri – Direcţia Economică

17.     Todor Maria – șef serviciu contabilitate – exercitare temporară – Direcţia Economică

18.     Buda Dan Florin - șef serviciu – Serviciul Guvernanță Corporativă și Ajutor de Stat și Transport

19.    Popa Olimpia Neliana – șef serviciu – Serviciul Corp Control

20.    Grozi Valy Valentina – șef birou – Biroul Audit Intern

21.     Chiricheu Gabriela Cornelia – director executiv - Direcţia Programe de Dezvoltare

22.     Cojocarru Alisa Elena– șef serviciu - Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională - Direcţia Programe de Dezvoltare

23.    Ando Andrei – director executiv - Direcţia Comunicare şi Strategii

24.     Arcereanu Gabriela – șef serviciu – Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat – Direcția Tehnică Investiții

25.     Pop Consuela – șef serviciu-Serviciul Cooperare Instituţională şi Relaţii Externe - Direcţia Comunicare şi Strategii

26.    Bondor Flavius – șef serviciu – Serviciul Administrativ

27.    Iancu Lenuţa – șef serviciu – Serviciul Gestiune Resurse Umane

28.    Micle Oana Georgiana – șef serviciu – Serviciul Achiziţii Publice

29.    Jurj Daniel – șef serviciu – Serviciul Juridic Contencios Administrativ

30.    Şeran Mihai Graţian – șef serviciu – Serviciul Managementul

Spitalelor

31.     Noghiu George Eugen – șef birou – Biroul Control Utilizare Drumuri Județene – Direcția Tehnică Investiții

32.    Tătar Daliana Lorena – șef serviciu – Serviciul Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică a Judeţului - Direcţia Comunicare şi Strategii

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Comp. Informare, Relații Publice și Mass Media – tel. 0357 731 152/189 :
 • Ozarchevici Mihaela
 • Lovas Monica

 

 

 

D. COORDONATELE DE CONTACT

 

Consiliul Judeţean Arad

Str. Corneliu Coposu nr.21

telefon: 0357/731 100 - centrala

 

 0357/731 111- secretariat preşedinte Cionca I.

 0357/731 112-secretariat vicepreşedinte Bîlcea S.  

 0357 731 111-secretariat vicepreşedinte Cadar R.

 0357/731 124-secretariat administrator pulic, Stoian G.

 

Fax-uri: 0357/731 288 – registratură C.J.

0357/731 280 - nr. tel.fax secretariat preşedinte Cionca I.

0357/731 281 - nr. tel.fax secretariat vicepreşedinte Bîlcea S.

0357/731 270 - nr. tel.fax secretariat administrator pulic, Stoian G.

 

e-mail:  consiliu@cjarad.ro

Pagina Web a Consiliului Judeţean Arad:  http://www.cjarad.ro

 

E. BUGETUL ŞI BILANTUL CONTABIL

 

Bugetul pe anul 2019 aprobat prin Hot. C.J. nr.102/08.04.2019

Bilanţul contabil încheiat la 31.12.2018

 

F. DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC

 

 • Rapoartele anuale de activitate ale Consiliului Judetean Arad
 • Rapoartele anuale de activitate ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Arad
 • Rapoartele anuale de activitate ale compartimentelor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului Judeţean Arad şi raportul privind inventarierea anuală a bunurilor
 • Rapoartele de activitate ale consilierilor judeţeni
 • Declaraţiile de avere ale consilierilor judeţeni şi funcţionarilor publici.
 • Hotărârile Consiliului Judeţean Arad şi dispoziţiile cu caracter normativ ale preşedintelui consiliului judeţean
 • Programele şi strategiile adoptate de Consiliul Judeţean Arad
 • Acordurile şi protocoalele de cooperare şi asociere ale Consiliului Judeţean Arad cu autorităţi ale administraţiei publice din ţară şi străinătate
 • Organigramele şi statele de funcţii ale aparatului propriu, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Arad
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Arad şi regulamentele de organizare şi funcţionare a instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Arad
 • Inventarul bunurilor din domeniul public al judeţului Arad, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Arad
 • Bugetul propriu al Consiliului Judeţean Arad, bilanţul contabil şi contul de încheiere al exerciţiului bugetar
 • Lista planurilor urbanistice PUG, PUZ, PUD şi a planurilor de amenajare a teritoriului PATJ, avizate de C.J. Arad (se postează anual pe site-ul C.J.Arad)
 • PAT Judetean aprobat de C.J. Arad (se posteaza pe site-ul C.J. Arad)
 • Lista certificatelor de urbanism şi autorizaţiile de construire, emise de C.J. Arad. (se postează anual pe site-ul C.J.Arad)
 • Lista investiţiilor proprii şi a celor ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului judeţean Arad, finanţate din bugetul C.J.A.
 • Agenda principalelor manifestări cultural-artistice şi sportive.
 • Procesele - verbale şi înregistrarile privind şedintele publice ale Consiliului Judeţean Arad.

 

G. DOCUMENTELE PRODUSE ŞI/SAU GESTIONATE

 

Biroul Gestiune Resurse Umane – tel. serv. 0357/731 125

Documente produse și gestionate:

 

 • Statul de personal / statul de funcţii pentru aparatul de specialitate şi actele administrative de numire, promovare, modificare şi încetare a raporturilor de serviciu/ raporturile de muncă precum şi referatele aferente
 • Dosarele profesionale/ personale ale angajaţilor, documentaţie privind perioada de debut funcţionari publici şi perioada de stagiu pentru personalul contractual
 • Contractele individuale de muncă şi actele adiţionale aferente, Registrul de evidență al salariaților în format electronic, contractele de management și actele adiționale
 • Proiectele de hotărâre privind statele de funcţii, organigrama şi regulamentul de organizare şi funcţionare pentru aparatul de specialitate;
 • Dispoziţii şi referate privind acordarea claselor succesive de salarizare şi constituire echipe proiect
 • Proiectele de hotărâre privind statele de funcţii, organigrama şi regulamentul de organizare şi funcţionare pentru instituţiile subordonate
 • Documente privind modificările în structura organizatorică a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Arad, planul de ocupare a funcţiilor publice, Registrul de evidență al funcționarilor publici în format electronic și Portalul de management al funcților publice și al funcționarilor publici;
 • Dosare de pensionare
 • Fişe de post şi rapoarte de evaluare ale funcţionarilor publici şi personalului contractual
 • Dosarele de concurs (recrutare şi promovare) ale funcţionarilor publici şi personalului contractual
 • Evaluarea anuală/finală a managerilor instituţiilor de cultură și dosarele concursurilor de proiecte de management la instituțiile publice de cultură subordonate instituției
 • Raportări ANAF (formular M500)
 • Declaraţii de avere şi declaraţii de interese
 • Regulamentul intern, codul de conduită etică şi profesională al funcţionarilor publici, raportările trimestriale / semestriale şi raportul de activitate anual
 • Documentaţia privind perfecţionarea profesională a salariaţilor;
 • Documente privind fundamentarea cheltuielilor cu salariile în vederea elaborării bugetului consiliului județean, dări de seamă statistice, contracte prestări servicii și documentele adiționale, programarea concediilor de odihnă şi condica de prezenţă
 • Documentele privind controlul intern managerial şi procedurile operaţionale
 • Documentaţie verificare Camera de Conturi, Biroul Audit Intern, Note de constatare privind realizarea operaţiunilor efectuare în cadrul Serviciului Gestiune Resurse Umane
 • Corespondenţă intern – extern specifică Serviciului Gestiune Resurse Umane, adeverinţe vechime pentru salariaţii Consiliului Judeţean Arad
 • Documentaţie privind constituirea comisiei de disciplină şi a comisiei paritare, rapoarte privind cercetarea disciplinară
 • Inventare şi procese verbale de predare primire a documentelor la arhiva instituţiei.

 

 

 

 

 

 

 

Documente de interes public:

 

 • Organigrama, statul de funcţii și regulamentul de organizare şi funcţionare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Arad;
 • Declarațiile de avere și de interese pentru personalul angajat în funcții publice precum și a personalului angajat în regim contractual pe funcții de conducere
 • Codul de conduită etică şi profesională al funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Arad
 • Regulamentul intern pentru aparatul de specialitate din cadrul Consiliului Județean Arad
 • Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative
 • Documente privind organizarea și desfășurarea concursurilor de recrutare/ promovare pentru ocuparea posturilor vacante/ temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Arad
 • Documente privind organizarea și desfășurarea concursurilor de proiecte de management la instituțiile publice de cultură subordonate instituției
 • Documente privind organizarea și desfășurarea evaluării anuale/finale a managementului realizat de managerii instituţiilor publice de cultură subordonate instituției.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcția Economică – tel.serv. 0357 731 126

 

Serviciul Buget – tel. 0357 731 209

Documente produse și gestionate:

 

 • Proceduri Operaționale pentru principalele activități ale serviciului
 • Proiecte de hotărâri și referate privind adoptarea, modificarea prin virări de credite și rectificarea Bugetului general de veniuri și cheltuieli al Județului Arad
 • Proiecte de hotărâre și referate privind aprobarea contului de execuție
 •  Proiecte de hotărâre și referate privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al  anilor precedenți pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare
 • Cereri de deschidere de credite bugetare
 • Dispoziții bugetare de repartizare/retragere credite bugetare
 • Note justificative pentru deschiderea creditelor bugetare
 • Raportări financiare lunare
 • Ordine de plată pentru transferurile acordate din bugetul local, contribuții la salarizarea personalului neclerical si sprijin financiar acordat unităților de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România
 • Fise de cont
 • Note contabile
 • Proces verbal de predare-primire a documentelor în vederea arhivării dosarelor din cadrul serviciului Buget

 

 

 

 

 

Documente de interes public:

 

 • Bugetul local de venituri și cheltuieli al Județului Arad
 • Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii
 • Bugetul creditelor interne
 • Situații financiare trimestriale și anuale (bilanț, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor în tructura activelor/capitalurilor, anexe la situații financiare, care includ politici contabile și note explicative și contul de execuție bugetară)
 • Raportul de activitate al Serviciului Buget

 

Comp. Salarizare – tel. 0357 731 117/108

Documente produse și gestionate:

 

 • State de plată lunare atât pentru apartul propriu cât și pentru consilierii județeni și membrii ATOP
 • Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate
 • Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat
 • Note de fundamentare Buget cu privire la salarizare, deschideri de credite, Ordine de plată
 • Anexa1,2,3,Angajamente, Propunere de Angajare, Ordonanțare
 • Adeverințe privind veniturile salariale eliberate persoanelor care solicită aceste adeverințe
 • Dări de seamă, referate, situații lunare, trimestriale și anuale specifice.
 • Raport de activitate.

 

Documente de interes public:

 

 • Raport de activitate

 

Serviciul Contabilitate – tel. 0357 731 165

Documente produse și gestionate:

 

 • Dispozițiile președintelui CJA
 • Situaţii financiare (bilanţ, execuţia bugetară, anexe la bilanţ)
 • Raport anual de activitate
 • Propunere de angajare a unei cheltuieli
 • Angajament bugetar individual/global
 • Ordonanţări de plată
 • Note de comandă sau contracte
 • Ordine de plată pentru toate celelalte plăţi efectuate prin trezorerie sau bănci
 • Dispoziţii de plăţi/încasări prin casă
 • Cec pentru încasarea banilor din trezorerie
 • Foi de vărsământ pentru depunere de numerar în trezorerie
 • Lista de investiţii pentru trezorerie
 • Deschiderea de finanţare a investiţiilor
 • Notele contabile
 • Factura furnizor
 • Balanţa de verificare sintetică
 • Balanţe de verificare analitice
 • Balanţe analitice cantitativ valorice a stocurilor de materiale, obiecte de
 • Inventar şi materiale
 • Registrul jurnal
 • Registrul de inventar
 • Inventarul stocurilor pentru obiecte de inventar
 • Inventarul stocurilor de materiale
 • Referate privind solicitări de alocări sume în bugetul CJA
 • Angajamente legale pentru contractele de investiții
 • Acte justificative privind operaţiunile financiare şi contabile.

 

Documente de interes public:

 

 • Dispozițiile președintelui CJA
 • Situaţii financiare (bilanţ, execuţia bugetară, anexe la bilanţ trimestriale și anuale)
 • Raport anual de activitate.

 

Serviciul Venituri – tel. 0357 731 220

Documente produse și gestionate:

 

 • Fișe de cont sintetice și analitice
 • Ordine de plată pentru plăți efectuate prin trezorerie sau bănci
 • Note contabile
 • Balanță de verificare sintetică
 • Balanță de verificare analitică
 • Registrul jurnal
 • Propunere de angajare a unei cheltuieli (anexa 1)
 • Angajament bugerar individual (anexa 2)
 • Ordonanțare de plată ( anexa 3).

 

Documente de interes public:

 • Raport anual de activitate
 • Hotărârile Consiliului Județean Arad și dispozițiile cu caracter normativ al președintelui consiliului județean
 • HG 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României
 • Informare privind aplicarea prevederilor HG 640/2017.

 

 

Comp. Datorie Publică – tel. 0357 731 120

Documente produse și gestionate:

 

 • Referate de specialitate cu privire la contractarea/ modificarii de obiective/autorizare a contratelor de imprumut, cf.plan de achizitie si investitii
 • Documentatie pentru banci pt. contractarea imprumuturilor si a actelor aditionale aferente.
 • Cereri pentru autorizarea contractarii/garantarii unei finantari rambursabile interne/externe, sau notificari cu privire la modificare documentatie prevazuta in anexa nr.1 HG 9/2007 pt.obtinere autorizare CAIL,  Hotărâri ale  Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor locale
 • Contracte de credite/garantare a imprumuturilor si acte adtionale aferente, Cereri de tragere credite cu documentatia aferenta
 • Anexa1,2,3,Angajamente, Propunere de Angajare, Ordonantare
 • Note de fundamentare Buget cu privire la datoria publica locala, deschideri de credite, Ordine de plata
 • Situatie calcul grad de indatorare, situatia cu date privind Serviciul datoriei Publice, anexa 1.4, anexa 1.5 cf HG 9/2007, HG 665/2011, HG 145/2008, Registru de evidenta a datoriei publice locale si Subregistrul garantiilor locale pentru imprumuturi externe acordate de autoritatea administratiei publice locale
 • Situatie lunara M.F.P. privind finantarea rambursabila contractata direct de catre Judetul Arad, cf Ord 1059/2008, Ord.672/15.05.2012
 • Rapoarte de activitate anuala, Registrul riscurilor la nivelul Comp.Datorie Publica, Chestionar de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial, Plan de actiune anual pentru Stabilirea unui sistem de monitorizare a desfasuarii activitatilor din structura obiectivelor directii de actiune
 • Proceduri, Registrul procedurilor.

 

Documente de interes public:

 

 • Hotărârile Consiliului Județean Arad și dispozițiile cu caracter normativ al președintelui consiliului județean
 • Registrul de evidenta a datoriei publice locale
 • Subregistrul garantiilor locale pentru imprumuturi externe acordate de autoritatea administratiei publice locale
 • Informatii de identificare a imprumutului extern garantat de autoritatea administratiei publice locale
 • Anexa nr.1 Calcul  grad de indatorare a bugetului local in urma contractarii/garantarii de finantari rambursabile cf. HG 9/2007 si HG 665/2011
 • Anexa nr.1.4 Situatia privind Serviciul datoriei publice locale cf. HG 9/2007 si HG 665/2011
 • Anexa nr.1.5 Situatia imprumuturilor interne si/sau externe contractate si/sau garantate cf. HG 9/2007 si HG 665/2011
 • Date privind Serviciul datoriei publice locale cf.HG 145/2008.

 

Comp. Executare Silită – tel. 0357 731 219

Documente produse și gestionate:

 

 • Titluri executorii şi somaţii, adrese de înfiinţare a popririi  disponibilităţilor băneşti şi adrese de înfiinţare a popririi la terţi
 • Adrese însoțite de documentația aferentă, către Primăriile în a căror raza de competență administrativ- fiscală se află debitorul
 • Adrese privind înființarea popririlor judecătorești primite de către Judeţul Arad în calitate de terţ poprit şi punerea în executare a acestora
 • Decizii de restituire a sumelor de la bugetul local, conform Sentințelor civile rămase definitive și a Deciziilor judecătorești
 • Referate privind punerea în executare a Sentințelor civile rămase definitive, prin care s-a dispus restituirea sumelor achitate în contul de venituri al CJA, în urma anulării proceselor verbale de sancționare și constatare a contravențiilor încheiate de către serviciile și compartimentele CJA
 • Adrese privind solicitările primite referitoare la veniturile provenite din impozitele pe mijloacele de transport cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone 
 • Notificarea și înscrierea la masa credală privind deschiderea procedurii generale a insolvenței
 • Referate de necesitate
 • Propunere de angajare a unei cheltuieli (anexa 1)
 • Angajament bugetar individual (anexa 2)
 • Ordonanțare de plată (anexa 3).

 

Documente de interes public:

 

 • Raportul anual de activitate.

 

Comp. Evidența Patrimoniului – tel. 0357 731169/159

Documente produse și gestionate:

 

•        Hotărâri CJA

•        Dispoziții președinte CJA

•        Raport anual de activitate

•        Inventarul bunurilor din domeniul public al județului Arad (al activelor fixe corporale, necorporale și financiare)

•        Proces-verbal de scoatere din funcțiune a mijlocului fix/de declasare a unor bunuri

•        Proces-verbal de recepție a mijlocului fix

•        Proces-verbal de punere în funcțiune a mijlocului fix

•        Acte justificative privind operaţiunile financiare şi contabile.

•        Fişe de cont sintetice şi analitice ale mijlocelor fixe

 

Documente de interes public:

•        Hotărâri CJA

•        Dispoziții președinte CJA

•        Raport anual de activitate

•        Inventarul bunurilor din domeniul public al județului Arad ( al activelor fixe corporale, necorporale și financiare).

 

 

Serviciul Guvernanță Corporativă, Ajutor de Stat și Transport  – tel. 0357 731 214

Documente produse și gestionate:

 

 • Documente privind selecţia membrilor în consiliul de administraţie la  societăţile comerciale, regiile autonome la care  Judeţul Arad este unic acţionar sau acţionar majoritar 
 • Formularul S1100 –Monitorizarea aplicării prevederilor O.U.G. 109/2011 de către intreprinderile  publice
 • Contracte de mandat încheiate între Consiliul Judeţean Arad  şi membrii consiliului de administraţie la societăţile comerciale, regiile autonome la care Judeţul Arad este unic acţionar sau acţionar majoritar. 
 • Proiecte de hotărâri şi referate
 • Rapoarte, analize,informări.

 

Documente de interes public:

 

 • Raport privind activitatea Regiilor  Autonome şi Societăţilor Comerciale la care Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Arad, deţine o participaţie majoră.

 

 

 

 

Compartiment Control Intern Managerial – tel. 0357 731 124

Documente produse și gestionate:

 

 • Registrul riscurilor - Toate activităţile şi acţiunile iniţiate şi puse în aplicare în cadrul procesului de gestionare a riscurilor sunt riguros documentate, iar sinteza informaţiilor/datelor şi deciziilor luate în acest proces este cuprinsă în documentul numit -Registrul riscurilor, document care atestă că în cadrul entităţii publice există un sistem de management al riscurilor şi că acesta funcţionează
 • Registru proceduri de sistem

elaborate la nivelul CJA

 • Registru procedure operaționale elaborate la nivelul CJA
 • Proceduri de sistem
 • Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării sistemului de CIM
 • Anexa 3.I
 • Raport anual asupra sistemului de control intern/managerial.

 

Documente de interes public:

 • Program de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al CJA- Elaborare anuală
 • Programul de dezvoltare a SCIM conține obiectivele, acțiunile, responsabilitățile, termenele, precum și alte componente ale măsurilor de implementare a SCIM.

 

Serviciul Corp Control – tel. Serv. 0357 731 157

Documente produse și gestionate:

 

 • Rapoarte
 • Note
 • Sinteze
 • Studii

 

 

 

Biroul Audit Intern – tel. serv. 0357 731 260

Documente produse și gestionate:

 

 • Normele proprii privind exercitarea activităţii de audit public intern în cadrul Consiliului judeţean Arad
 • Planul anual și multianual de audit intern
 • Raportul anual de activitate
 • Rapoartele de audit întocmite în urma misiunilor efectuate
 • Procedurile specifice activităţii de audit intern care stau la baza rapoartelor de audit, conform HG nr.1086/2013 privind exercitarea activităţii de audit public intern
 • Carta auditului public intern
 • Procedurile operaţionale privind activitatea de audit intern din cadrul Consiliului Județean Arad.

 

Direcția Comunicare și Strategii

 

Comp. Informare, Relații Publice și Mass media– tel.serv. 0357 731 152/189

Documente produse și gestionate:

 

 • Documente privind activitatea de comunicare şi relaţii publice
 • Documentaţii privind soluţionarea petiţiilor
 • Documentaţii privind activitatea de liber acces la informaţiile de interes

public, conform legii.

 • Documente privind activitatea ATOP Referate de specialitate
 • Referate
 • Ordonanţări de plată
 • Proiecte de hotărâri şi documentaţii pentru fundamentarea acestora
 • Rapoarte, analize, informări
 • Materiale pentru campanii
 • Comunicate de presă
 • Monitorul oficial al judeţului
 • Fișe de post
 • Declarații de avere
 • Pontaje.

 

Documente de interes public:

 

 • Rapoartele anuale de activitate ale Consiliului Judetean Arad
 • Rapoartele anuale de activitate ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub

autoritatea Consiliului Judeţean Arad

 • Rapoartele de activitate ale consilierilor judeţeni
 • Buletinul informativ
 • Programele şi strategiile adoptate de Consiliul Judeţean Arad.

 

Compartimentul Analiză Informatică – tel. 0357 731 243

Documente produse și gestionate:

 

 • Referate
 • Adrese și Note Interne
 • Note de fundamentare privind cuprinderea în bugetul anual a sumelor necesare în realizarea obiectivelor propuse în cadrul compartimentelui
 • Caiete de Sarcini
 • Cerere pentru deschiderea de credite
 • Propuneri de angajare a unei cheltuieli – Anexa 1
 • Angajament bugetar Individual/Global – Anexa 2
 • Ordonanțare de plată – Anexa 3
 • Comandă
 • Proces verbal de recepție
 • Cererea de mobilizare la locul de muncă
 • Control Managerial Intern
 • Fișa postului
 • Rapoarte de activitate
 • Rapoarte de evaluare
 • Declarații de Avere și de Interese.

 

Documente de interes public:

 

 • Bugetul anual aprobat și centralizat la Serviciu Buget din cadrul Direcției Economice
 • Programul Anual al Achizițiilor publice centralizat la Serviciul Achiziții publice.

 

Serviciul Centrul Naţional de Informare şi PromovareTuristică a Judeţului Arad – tel. serv.Centru 0728 116 412

Documente produse și gestionate:

 

 • Referate de necesitate
 • Caiete de sarcini
 • Adrese interne și/sau cereri în cadrul instituției Consiliul Județea Arad
 • Adrese căte alte autorități publice sau agenți economici
 • Ordonanțări de plată
 • Cereri de concediu
 • Rapoartele anuale de evaluare ale personalului SCNIPT.

 

 

Documente de interes public:

 

 • Circuitele turistice și informațiile despre obiectivele turistice din județul Arad publicate pe www.cniptarad.ro
 • Informațiile turistice publicate pe paginile de Facebook administrate de Serviciul Centrul Național de Informare și Promovare Turistică al Județului Arad: Turism Arad, pagina ” Centrul Național de Informare și Promovare Turistică al Județului Arad”, pagina ”Visit Arad”.

 

Serviciul Cooperare Instuţională şi Relaţii Externe - tel. serv. 0357 731 188

Documente produse și gestionate:

 

 • Acte privind corespondența cu regiunile partenere
 • Invitații de  participare la evenimente, târguri, expoziţii, conferinţe, etc. care au loc în judeţul Arad
 • Documente de colaborare în domeniul economic, cultural, sportiv, etc. şi asigură participarea la evenimente, pe bază de reciprocitate
 • Documentaţii legate de asigurarea sosirii delegaţiilor străine
 • Documentații legate de deplasarea reprezentaţilor CJArad în străinătate;
 •  Baza de date cu personalităţi/demnitari români şi străini
 • Documente pentru încheierea de noi Înţelegeri de Colaborare
 • Acte privind corespondența privind obținerea avizelor necesare din partea Ministerului Afacerilor Externe şi Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • Înţelegeri  de Colaborare
 • Acte privind corespondența  propunerilor de proiecte de dezvoltare a judeţului Arad
 • Documente privind organizarea şi/sau participarea la evenimente/acţiuni specifice activităţii Serviciului, de tipul misiuni economice, conferinţe, seminarii internaţionale
 •  Materiale de informare pentru conducerea CJArad
 • Acte privind respectarea programului vizitei
 • Note de discuţii, ca urmare a vizitei
 • Baza de date cu personalităţi/demnitari, ambasade, consulate, reprezentanţe, instituţii partenere, etc.
 • Documente traduse privind Rapoartele anuale de audit intern;
 • Acte privind corespondenţa în limbi străine a CJ Arad
 • Materiale în limba străină solicitată.

 

Documente de interes public:

 

 • Promovarea potenţialului de dezvoltare al judeţului Arad.

 

Secretar al Județului

 

Serviciul Juridic Contencios Administrativ – tel. 0357 731 199

Documente produse și gestionate:

 

 • Proiect de act normativ
 • Proiect de contract
 • Cerere de chemare în judecată
 • Întâmpinare
 • Cerere reconvențională
 • Cerere de chemare în garanție
 • Răspuns la întâmpinare
 • Note de ședință
 • Obiecțiuni
 • Referat de neexercitare a căii de atac
 • Cerere de exercitare a căii de atac
 • Opinie juridică
 • Răspuns la petiție adresată consiliului județean
 • Răspuns la cerere adresată consiliului județean
 • Cerere de plată
 • Referat de necesitate
 • Rapoarte de activitate ale consilierilor judeţeni
 • Declaraţii de avere ale consilierilor judeţeni
 • Hotărâri ale Consiliului Județean Arad
 • Procese - verbale şi înregistrări privind şedinţele publice ale Consiliului Județean Arad
 • Dispoziţii ale  Preşedintelui Consiliului Judeţean Arad.

 

 

Documente de interes public:

 

 • Rapoarte de activitate ale consilierilor judeţeni
 • Declaraţii de avere ale consilierilor judeţeni
 • Hotărâri ale Consiliului Județean Arad
 • Procese - verbale şi înregistrări privind şedinţele publice ale Consiliului Județean Arad
 • Dispoziţii cu caracter normativ ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Arad.

 

Direcția Administrație Publică – tel.serv. 0357 731 190

 

Serviciul Administrativ

Documente produse și gestionate:

 

 • Caiete de sarcini
 • Referate
 • Adeverinţe
 • Comenzi
 • Procese verbale.

 

 

 

 

DIRECŢIA TEHNICĂ INVESTIŢII – tel.serv. 0357 731 160

 

Serviciul Autoritatea Judeţeană de Transport – tel.serv. 0357 731 295

Documente produse și gestionate:

 

 • Programul de transport public judeţean de persoane
 • Licenţe de traseu pentru curse regulate speciale
 • Caiete de sarcini aferente licenţelor
 • Dispoziţii
 • Contracte de delegare a gestiunii
 • Referate
 • Procese verbale.

 

Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat– tel.serv. 0357 731 197

Documente produse și gestionate:

 

 • Documente privind evidenţa tehnică a bunurilor din domeniul public judeţean şi a bunurilor din domeniul privat al Consiliului Judeţean Arad, inclusiv a bunurilor aferente drumurilor judeţene, a bunurilor concesionate sau aflate în administrarea S.C. Compania de Apă Arad S.A.
 • Documente privind  încheieri/ actualizări/modificări ale contractelor de administrare/concesionare şi urmărirea îndeplinirii obligaţiilor care revin administratorului/concesionarului privind exploatarea normală a bunurilor (Legea nr. 213/1998, actualizată)
 • Avize de legalitate a referatelor, contractelor de administrare, concesiune, închiriere, delegare de gestiune, referitoare la patrimoniul public şi privat al Judeţului Arad - Legea nr. 215/2001 actualizată, Legea nr. 213/1998 actualizată
 • Avize de legalitate a contractelor de achiziţii de lucrări, servicii şi bunuri aferente domeniului public şi privat al Judeţului Arad - O.U.G. nr. 34/2006 actualizată, H.G.R. nr. 925/2006, Legea nr. 213/1998 actualizată
 • Avize pentru legalitate a proiectelor de Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad, a Dispoziţiilor Preşedintelui, alte acte emise de către Consiliul Judeţean Arad şi care intră în sfera de atribuţii a Serviciului Administrarea Domeniului Public şi Privat - Legea nr. 215/2001 actualizată, Legea nr. 213/1998 actualizată
 • Baze de date privind  propunerilor consiliilor locale de modificare a inventarelor bunurilor publice de interes local în vederea transmiterii pentru atestare prin Hotărâre de Guvern
 • Întocmirea actului administrativ şi a referatului privind promovarea de hotărâri ale consiliului judeţean în vederea gestionării bunurilor Judeţului Arad - Legea nr. 215/2001 actualizată
 • Întocmirea hotărârilor referitoare la Anexa 4 pentru lucrările executate conform HG 577/1997
 • Documente privind contractele întocmite de către Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat - Legea nr. 215/2001 actualizată, Legea nr. 213/1998 actualizată
 • Note de fundamentare pentru cuprinderea în bugetele anuale a lucrărilor de reparaţii şi investiţii ale imobilelor proprietatea Judeţului Arad, (Legea nr. 273/2006, actualizată).

 

Serviciul Investitii și Dezvoltare Rurală – tel. 0357 731 202

Documente produse și gestionate:

 

 • Notă conceptuală
 • Referat de necesitate
 • Caiet de sarcini
 • Tema de proiectare
 • Referat de necesitate
 • Notă justificativa
 • Anexe cu calculul detaliat al valorii estimative a investiție de baza (cap.4 din DG conf.HG 907/2016) și a serviciilor de proiectare
 • Programul de investiții anual
 • Planul de achiziții anual
 • Emitere avize
 • Referate tehnice care stau la baza avizarii
 • Adrese, anexe pentru depunerea documentatiilor in vederea obtinerii Certificatelor de Urbanism, a Autorizatiilor de construire, a avizelor si acordurilor solicitate in CU
 • Adrese, predări de amplasament și monitorizare investiții
 • Procese-verbale de recepție la terminarea lucrărilor și Procese-verbale de recepție finală
 • Acte legate de proceduri
 • Acte legate de recepții
 • Raportări periodice (adrese+ anexe) solicitate de Apele Romane pt.apa potabila si apa uzata
 • Raportari (adrese+anexe) periodice solicitate de MADR si MDRAP
 • Corespondența cu APM Arad și cu consultanța privind Planul de menținere a calității aerului (Legea nr.104/2011)
 • Corespondența (adrese) cu UAT-uri la solicitarea Autorității Naționale Sanitar Veterinare privind Planul de măsuri pentru reducerea riscurilor sănătății populației
 • Elaborare și actualizare Proceduri Operationale
 • Documentele Comisiei pentru Probleme de Apărare
 • Centralizatoare, adrese, solicitări UAT-uri privind necesarul de microbuze/ autobuze școlare
 • POIM apă uzată - monitorizare (elaborare adrese și referate pt.includerea anuala în bugetul instituției a sumelor necesare pt.finalizare)
 • Corespondența (adrese + anexe privind apă potabilă și apă uzată cu Compania de Apă Arad și Prefectura
 • Corespondența (centralizatoare) si mailuri UAT-uri privind repartizarea din impozitul pe venitul anual a sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale
 • Documente privind inventarierea anuală a patrimoniului jud.Arad
 • Situații centralizatoare aferente investițiilor la solicitarea consilierilor de la cabinetele demnitarilor CJ Arad
 • Răspunsuri la solicitările Direcției de Comunicare și Strategii
 • Corespondența pe marginea investițiilor în derulare la nivelul instituțiilor subordonate
 • Răspunsuri la solicitarea UAT-urilor pe linie investitională
 • Plan de acțiune pentru controlul intern managerial, inclusiv actele aferente
 • Registrul riscurilor pentru controlul intern managerial
 • Referate, fișe de post, bibliografie pentru scoaterea la concurs a posturilor vacante
 • Se completeaza zilnic registrul de intrari-iesiri documente Direcția Tehnica Investiții
 •  Procese-verbale de constatare și Fișe de evaluare.
 • Gestionare Biblioteca Tehnică
 • Acte de constatare și sancționare a contravențiilor în domeniul serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă și canalizare menajeră
 • Referatul Tehnic pentru proiectul de hotarâre de aprobare a investiției
 • Acte pentru arhivarea documentelor.

 

Serviciul Administrarea Drumuri și Poduri – tel. 0357 731 150

Documente produse și gestionate:

 

 • Referate de necesitate
 • Certificat constatator
 • Recepții de lucrări
 • Fișa postului
 • Avize și acorduri
 • P.V. de recepție a lucrărilor de drum
 • P.V. de predare amplasamentelor pt. lucrări de drumuri
 • Teme de proiectare
 • Documente privind recensământul circulației rutiere pe DJ și DC
 • Documentații privind întreținerea, repararea, modernizarea și construirea de drumuri și poduri județene
 • Rapoarte de evaluare ale funcționarilor publici
 • Proceduri operaționale
 • Documentații privind încadrarea în categorii funcționale a drumurilor publice
 • Program anual a achizițiilor publice.

 

Documente de interes public:

 

 • Rapoarte de activitate.

 

Serviciul Managementul Spitalelor – tel. 0733 441 391

Documente produse și gestionate:

 

 • Referate, referate de necesitate, note de fundamentare , adrese
 • Raspuns la petitii, reclamatii,solicitari,informatii
 • Declaratii de avere si interese pentru angajatii din cadrul serviciului
 • Rapoarte de evaluare a angajatilor din cadrul serviciului
 • Fise de post  pentru angajatii din cadrul serviciului
 • Corespondenta interna
 • Corespondenta cu Ministerul Sanatatii, Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Arad , unitatile sanitare aflate in subordine precum si alte institutii.
 • Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de manageri, persoane fizice, ai spitalelor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Arad;
 • Contractele de management si actele aditionale la contractele de management, ale managerilor spitalelor din subordine;
 • Dispozitii privind numirea directorilor interimari din cadrul comitetului director din cadrul unitatilor sanitare aflate in subordinea Consiliului Judetean Arad.
 • Dispozitii privind numirea  managerilor eventual prelungirea contractelor de management, ca urmare a evaluării activităţii managerilor spitalelor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Arad, în condiţiile legii
 • Dispozitii privind aprobarea componenţei comisiei de concurs pentru ocuparea posturilor de medici
 • Documentatiile privind modificarea structurii organizatorice, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii pentru unităţile sanitare cu paturi de sub autoritatea Consiliului Judeţean Arad;
 • Situatie  privind fondurile alocate de către Consiliul Judeţean Arad spitalelor din subordine
 • Proceduri privind aplicarea Codului de Control Intern/ managerial la nivelul Serviciului Managementul spitalelor
 • Studii, analize, etc.

 

Documente de interes public:

 

 • Raspuns la petiții, reclamații,solicitări,informații
 • Declarații de avere și interese pentru angajații din cadrul serviciului
 • Corespondentă cu Ministerul Sănătății, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Arad , unitățile sanitare aflate în subordine precum și alte instituții
 • Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de manageri, persoane fizice, ai spitalelor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Arad.

 

 

Direcția Arhitect Șef – tel. 0357 731 295

Documente produse și gestionate:

 • Certificate de Urbanism
 • Autorizatii de Construire
 • Documentaţia P.A.T.J. aprobată
 • AVIZE

Documente de interes public:

 • Certificate de Urbanism
 • Autorizaţii de Construire
 • Documentaţia P.A.T.J. aprobată
 • AVIZE Planuri Urbanistice Zonal

 

I.       MODALITĂŢI DE CONTESTARE

 

În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, se poate adresa cu reclamaţie administrativă la preşedintele Consiliului judeţean în termen de 30 de zile de la comunicarea răspunsului sau de la luarea la cunoştiinţă a refuzului explicit sau tacit de furnizare a informaţiei de interes public.

În situaţia în care, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă, persoana se consideră în continuare lezată în drepturile sale prevăzute de Legea nr. 544/2001, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a Tribunalului Arad în termen de 30 de zile.

Hotărârea Tribunalului Arad este supusă recursului, iar Decizia Curţii de Apel Timişoara este definitivă şi irevocabilă.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Documente ataşate:

Denumirea documentelorDescarcă
buletin informativ 2019 Descarcă