1. Consiliul Judetean Arad
 2. Informații utile
 3. Accesul liber la informatiile de interes public
 4. Buletine informative
 5. Buletin informativ 2012

Buletin informativ 2012

BULETIN INFORMATIV 2012                    privind informaţiile de interes public conf. Legii nr. 544/2001

A. ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CONSILIULUI JUDEŢEAN ARAD
 • Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 modificată şi completată;
 • Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României nr.271/2004(abrogă Legea nr.70/1991), republicată în MO nr.333/17.05.2007
 • Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • Ordonanţa Guvernului nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, publicată în Monitorul Oficial al României nr.90/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr.673/2002;
 • Ordonanţa Guvernului nr.53/2002 privind Statutul cadru al unităţii administrativ teritoriale, publicată în Monitorul Oficial al României nr.633/2002, aprobată prin Legea nr.96/2003;
 • Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 29 din 27.02.2004 privind aprobarea Statutului judeţului Arad;
 • Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 332 din 30.10.2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al C.J. Arad;
 • Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 139 din 19.11.2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judeţean Arad;
 • Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr.132 din 27.06.2008 privind validarea mandatelor consilierilor aleşi în Consiliul Judeţean Arad ;
 • Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 133 din 27.06.2008  privind                            declararea Consiliului Judeţean Arad ca legal constituit;
 • Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr.134 din 27.06.2008 privind alegerea   vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Arad
  B. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ          Structura organizatorică a aparatului propriu al Consiliului Judeţean Arad a fost aprobată prin Hot. C.J.A nr.20/02.02.2012 Adresa la care poate fi consultată: www.cjarad.ro- Organigramă                                  PROGRAM DE FUNCŢIONARE          Working Hours  
LUNI- MARŢI- MIERCURI –VINERI (Monday- Tuesday - Wednesday -  Friday)   JOI (Thursday)
08:00-16:00 8:00 a.m. –  4:00 p.m. 08:-17.00 8:00 a.m.  –  5:00 p.m.
    PROGRAM DE AUDIENŢE Audience schedule  
         PREŞEDINTE             (President)           Ioţcu Nicolae   MARŢI               Tuesday              12:00-14:00        12:00 – 2:00 p.m.         Înscrieri  la(Registration for)           Cam.7 P    tel.    0357/731152, 0357/731189                     
  SECRETAR GENERAL          (Secretary General) Ioan Silaghi MARŢI               Tuesday               14:00-16:00         2:00 p.m.– 4:00 p.m.         Înscrieri  la(Registration for)                        Cam.7 P    tel.    0357/731152, 0357/731189                     
       VICEPREŞEDINTE          (Vice President)          Pistru-Popa       Eusebiu-  Manea   MIERCURI Wednesday   12:00-14:00        12:00 – 2:00 p.m.              Înscrieri  la(Registration for)         Cam.7 P    tel.    0357/731152, 0357/731189                   
       VICEPREŞEDINTE          (Vice President)         Guţu Romulus Remus   JOI             Thursday   12:00-14:00 12:00 – 2:00 p.m.            Înscrieri  la (Registration for)                Cam.7 P    tel.    0357/731152, 0357/731189                          
                C. ASIGURAREA TRANSPARENŢEI DECIZIONALE ŞI A LIBERULUI ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC          Asigurarea transparenţei decizionale şi a liberului acces la informaţiile de interes public se face în condiţiile şi cu respectarea Legii nr.544/2001 şi Legii nr.52/2003, precum şi a măsurilor stabilite prin Hot. C.J.A. nr.330/30.10.2009       D. CONDUCEREA CONSILIULUI JUDEŢEAN ARAD
 1. Ioţcu Nicolae –  Preşedinte
 2. Pistru-Popa Eusebiu-Manea  – Vicepreşedinte
 3. Guţu Romulus Remus – Vicepreşedinte
 4. Silaghi Ioan – Secretar al Judeţului
 5. Petrica Aurel– Director executiv – Direcţia Administraţie Publică
 6. Nedelciu Adrian – Director executiv – Direcţia Tehnică Investiţii
 7. Cîrlugea Cristian Gheorghe – Director Executiv Adjunct
 8. Ribovici Gheorghina – Director executiv – Direcţia Economică
 9. Chişbora Lucica – Director executiv – Direcţia Programe de Dezvoltare
 10. Cosma Niculae – Arhitect şef
 11. Turjuc Liliana– şef serviciu – Serviciul Contabilitate
 12. Pîncotan Gheorghina Eugenia – şef serviciu – Serviciul Buget Venituri – ex. car. temporar
 13. Moldovan Zeina – şef serviciu – Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Urbanism
 14. Rusu Mircea Vasile – şef serviciu – Serviciul Investiţii
 15. Olariu Marian – şef serviciu – Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat
 16. Stănescu Mihaela Dana – şef  serviciu – Serviciul Cooperare Instituţională
 17. Lăzurean Ioana – şef serviciu –Serviciul Monitorizare Utilităţi Publice şi Dezvoltare Locală
 18. Zahorecz Pavel – şef serviciu – Serviciul Administrare Drumuri şi Poduri         
 19. Chiricheu Gabriela – şef serviciu – Serviciul  Proiecte cu Finanţare Internaţională
 20. Brădeanu Andrei – şef serviciu – Serviciul Administrativ – delegare atribuţii
 21. Iancu Lenuţa – şef serviciu – Serviciul Gestiune Resurse Umane
 22. Turjuc Viorel – şef serviciu – Serviciul Impozite Taxe Locale şi Relaţii Economice în Teritoriu
 23. Lucaci Nadia  – şef serviciu –  Serviciul  Achiziţii Publice
 24. Silvana Lupu– şef serviciu – Serviciul Juridic Contencios Administrativ
 25. Hotăran Claudia – şef serviciu – Managementul Spitalelor
 26. Ulici Diana – şef serviciu – Serviciul Autoritatea Judeţeană de Transport
        Compartimentul de Informare şi Relaţii Publice:
 1.  Ozarchevici Mihaela– coordonator compartiment – tel. 0357 731 152
 2.  Lovas Monica- tel. 0357 731 189
                  E. COORDONATELE DE CONTACT  
 • Consiliul Judeţean Arad
Str. Corneliu Coposu nr.21            telefon : 0357/731 100 - centrala   0357/731 111- secretariat preşedinte, Ioţcu Nicolae   0357/731 112– secretariat vicepreşedinte, Guţu Romulus Remus   0357/731 113– secretariat vicepreşedinte, Pistru-Popa Eusebiu-Manea   fax       :  0357/731 288 – registratură C.J.    0357/731 280 – secretariat preşedinte, Ioţcu Nicolae    0357/731 281 – secretariat vicepreşedinte, Guţu Romulus Remus    0357/731 278 – secretariat vicepreşedinte, Pistru-Popa Eusebiu-Manea              e-mail: consiliu@cjarad.ro            Pagina Web a Consiliului Judeţean Arad: http://www.cjarad.ro       F. BUGETUL ŞI BILANTUL CONTABIL     Bugetul pe anul 2012 aprobat prin  Hot. C.J. nr.29/02.02.2012               Bilanţul contabil încheiat la 31.12.2011   G. DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC  
 • Rapoartele anuale de activitate ale Consiliului Judetean Arad
 • Rapoartele anuale de activitate ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Arad
 • Rapoartele anuale de activitate ale compartimentelor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului Judeţean Arad şi raportul privind inventarierea anuală a bunurilor.
 • Rapoartele de activitate ale consilierilor judeţeni.
 • Declaraţiile de avere ale consilierilor judeţeni şi funcţionarilor publici.
 • Hotărârile Consiliului Judeţean Arad şi dispoziţiile cu caracter normativ ale preşedintelui consiliului judeţean.
 • Programele şi strategiile adoptate de Consiliul Judeţean Arad.
 • Acordurile şi protocoalele de cooperare şi asociere ale Consiliului judeţean Arad cu autorităţi ale administraţiei publice din ţară şi străinătate.
 • Organigramele şi statele de funcţii ale aparatului propriu, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Arad.
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Arad şi regulamentele de organizare şi funcţionare a instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Arad
 • Inventarul bunurilor din domeniul public al judeţului Arad, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Arad.
 • Bugetul propriu al Consiliului judeţean Arad, bilanţul contabil şi contul de încheiere al exerciţiului bugetar.
 • Planurile urbanistice de detaliu (PUD), zonale (PUZ), generale (PUG), de amenajare a teritoriului (PAT).
 • Certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire.
 • Lista investiţiilor proprii şi a celor ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului judeţean Arad, finanţate din bugetul C.J.A.
 • Agenda principalelor manifestări cultural-artistice şi sportive.
 • Procesele - verbale şi înregistrarile privind şedintele publice ale Consiliului Judeţean Arad.
    H.  DOCUMENTELE PRODUSE ŞI/SAU GESTIONATE ÎN CADRUL CONSILIULUI JUDEŢEAN ARAD         
 1. BIROUL GESTIUNE RESURSE UMANE – 0357/731 125
 
 • Regulamentul intern;
 • Dosare  de personal şi dosare  profesionale pentru funcţionarii publici;
 • Dosare  de personal pentru personalul de conducere al instituţiilor subordonate;
 • Statul de personal;
 • Carnete de muncă;
 • Adeverinţe  comisii de concurs şi soluţionare a contestaţiilor;
 • Adeverinte de salarizare;
 • Dispoziţii de încadrare ;
 • Dispoziţii de acordare a drepturilor salariale  pentru salariaţii CJA;
 • Dispoziţii de modificare  a raportului de serviciu a funcţionarilor publici;
 • Dispoziţiiprivindsuspendarea raportului de serviciu a funcţionarilor publici ;
 • Dispoziţii privind încetarea raportului de serviciu a funcţionarilor publici;
 • Dispoziţii privind modificarea contractului individual de muncă;
 • Dispoziţii privind suspendarea contractului individual de muncă;
 • Dispoziţii privind încetarea contractului individual de muncă;
 
 1. DIRECŢIA ECONOMICĂ  – 0357/731 126
 
 1. SERVICIUL CONTABILITATE
 2. Acte justificative privind operaţiunile financiare şi contabile.
 3. Fişe de cont sintetice şi analitice.
 4. Dări de seamă contabile.
 5. State de plată salarii.
 6. Ordonanţarea de plată pentru toate cheltuielile legate de salarii.
 7. Fişa de salariu şi borderou.
 8. Ordine de plată pentru impozit angajaţi, fond şomaj, CAS, imputaţii, rate credit.
 9. Ordine de plată pentru toate celelalte plăţi efectuate prin trezorerie sau bănci  
 10. comerciale.
 11. Dispoziţii de plăţi prin casă.
 12. Cec pentru încasarea banilor din trezorerie şi bancă.
 13. Foaia de vărsământ pentru depunere de numerar în trezorerie şi bancă.
 14. Lista de investiţii pentru trezorerie.
 15. Deschiderea de finanţare a investiţiilor.
 16. Notele contabile.
 17. Balanţa de verificare sintetică.
 18. Balanţe de verificare analitice.
 19. Balanţe analitice cantitativ valorice a stocurilor de materiale, obiecte de inventar şi active fixe.
 20. Registrul jurnal.
 21. Registrul de inventar.
 22. Situaţii financiare (bilanţ, execuţia bugetară, anexe la bilanţ).
 23. Inventarul stocurilor de materiale.
 24. Inventarul stocurilor de obiecte de inventar.
 25. Inventarul activelor fixe corporale şi necorporale.
 26. Angajamente bugetare.
 27. Note de comandă sau contracte.
   
 1. COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN
 
 • Normele proprii privind exercitarea activităţii de audit public intern în cadrul Consiliului judeţean Arad;
 • Planul anual de audit intern;
 • Raportul anual de activitate ;
 • Rapoartele de audit întocmite în urma misiunilor efectuate;
 • Procedurile specifice activităţii de audit intern care stau la baza rapoartelor de audit, conform OMFP nr.38/2003 privind exercitarea activităţii de audit public intern ;
 • Carta auditului public intern;
 • Procedurile operaţionale privind activitatea de audit intern din cadrul CJA.
   
 1. ARHITECT ŞEF – 0357/731 160
 
 1. SERVICIUL AMENAJAREA  TERITOIULUI ŞI URBANISM
 
 • Referat de specialitate în susţinerea promovării documentaţiilor spre avizare/aprobare
 • Avizele Comisiei Tehnice de Amenajarea a Teritoriului şi Urbanism pentru Documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism.
 • Proiect de hotărâri de aprobare a avizelor
 
 1. COMPARTIMENTUL AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE, ACORDURI UNICE ŞI DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII
 
 • Certificate de urbanism din competenţa de autorizare a Preşedintelui Consiliului Judeţean Arad, însoţite de referate de specialitate în vederea promovării documentaţiei spre avizare/aprobare.
 • Autorizaţii de construire din competenţa de autorizare a Preşedintelui Consiliului Judeţean Arad, însoţite de referate de specialitate în vederea promovării documentaţiei spre avizare/aprobare.
 • Acorduri unice în vederea emiterii Autorizaţiilor de construire din competenţa de emitere a Preşedintelui Consiliului Judeţean Arad şi a primarilor de comune/oraşe care nu au constituită comisia de acord unic, la cererea acestora.
 • Avize ale structurii de specialitate din subordinea Arhitectului Şef al Consiliului Judeţean Arad  pentru certificate de urbanism şi autorizaţii de construire  (altele decât locuinţele şi anexele gospodăreşti ale acestora).   din competenţa de autorizare a primarilor de comune care nu au constituite structuri de specialitate la nivelul acestora .
 • Procese verbale încheiate cu ocazia efectuării controlului la nivelul primăriilor de comune/oraşe în temeiul Legii nr. 50/1991 republicată şi actualizată.
 • Declaraţii pentru regularizarea taxelor pentru autorizaţiile de construire emise de Preşedintele Consiliului Judeţean Arad, în funcţie de valoarea reală a lucrărilor executate.
 
 1. COMP. DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE – 0357/731 152
 
 • Documente privind activitatea de comunicare şi relaţii publice
 • Documentaţii privind soluţionarea petiţiilor
 • Documentaţii privind asigurarea activităţii de transparenţă decizională în administraţia publică
 • Documentaţii privind activitatea de liber acces la informaţiile de interes public, conform legii.
 • Documente privind activitatea ATOP Referate de specialitate
 • Referate de necesitate
 • Ordonanţări de plată
 • Proiecte de hotărâri şi documentaţii pentru fundamentarea acestora
 • Rapoarte, analize, informări
   
 1. COMP. RELAŢII  MASS- MEDIA – 0357/731 151
 
 • Comunicate de presă
 
 1. DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ – 0357/731 190
  1. Serviciul Administrativ:
 • caiete de sarcini;
 • referate;
 • adeverinţe;
 • comenzi;
 • procese verbale.
  2. Compartimentul Logistică si Redactare M.O.:  
 • hotărâri;
 • dispoziţii;
 • procese verbale de şedinţă consiliu şi comisii de specialitate;
 • minute;
 • referate;
 • monitorul oficial al judeţului.
  4. Serviciul Autoritatea Judeţeană de Transport:
 • programul de transport public judeţean de persoane;
 • licenţe de traseu pentru curse regulate speciale;
 • caiete de sarcini aferente licenţelor;
 • dispoziţii;
 • contracte de delegare a gestiunii;
 • referate;
 • procese verbale.
   
 1. DIRECŢIA TEHNICĂ INVESTIŢII– 0357/731 200
 
 • Referate de specialitate
 • Referate de necesitate
 • Ordonanţări de plată
 • Proiecte de hotărâri şi documentaţii pentru fundamentarea acestora
 • Rapoarte, analize, informări
 • Corespondenţa privind obţinerea avizelor necesare demarării lucrărilor
 • Corespondenţa privind implementarea proiectelor în execuţie
 • Liste de investiţii din programul propriu al CJ Arad, programele guvernamentale de alimentare cu apă, canalizare şi reabilitare de drumuri
 • Evaluarea şi centralizarea pagubelor produse de calamităţi la construcţiile de locuinţe
 • Contracte de execuţie a lucrărilor de investiţii
 • Banca de date pentru  drumurile comunale
 • Documente referitoare la energia termică
 • Documente referitoare la activitatea de captare, tratare şi distribuţie a apei potabile şi epurare a apelor uzate.
 • Documente referitoare la activitatea de înfiinţarea şi extinderea reţelelor electrice şi de gaze naturale
 • Documentaţii privind reabilitarea şi reparaţiile capitale la imobilele din patrimoniul public şi privat al judeţului Arad
 • Contracte de concesiune/închiriere/administrare a bunurilor din patrimoniul public şi privat al judeţului Arad.
 • Documente referitoare la programele guvernamentale de reabilitare termică şi conformare termică a clădirilor de locuit
   
 1. MODALITĂŢI DE CONTESTARE
           În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, se poate adresa cu reclamaţie administrativă la preşedintele Consiliului judeţean în termen de 30 de zile de la comunicarea răspunsului sau de la luarea la cunoştiinţă a refuzului explicit sau tacit de furnizare a informaţiei de interes public.          În situaţia în care, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă, persoana se consideră în continuare lezată în drepturile sale prevăzute de Legea nr. 544/2001, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a Tribunalului Arad în termen de 30 de zile.          Hotărârea Tribunalului Arad este supusă recursului, iar Decizia Curţii de Apel Timişoara este definitivă şi irevocabilă.