1. Consiliul Judetean Arad
 2. Informații utile
 3. Accesul liber la informatiile de interes public
 4. Buletine informative
 5. Buletin informativ 2011

Buletin informativ 2011

BULETIN INFORMATIV 2011                    privind informaţiile de interes public conf. Legii nr. 544/2001

A. ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CONSILIULUI JUDEŢEAN ARAD
 • Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 modificată şi completată;
 • Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României nr.271/2004(abrogă Legea nr.70/1991), republicată în MO nr.333/17.05.2007
 • Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • Ordonanţa Guvernului nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, publicată în Monitorul Oficial al României nr.90/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr.673/2002;
 • Ordonanţa Guvernului nr.53/2002 privind Statutul cadru al unităţii administrativ teritoriale, publicată în Monitorul Oficial al României nr.633/2002, aprobată prin Legea nr.96/2003;
 • Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 29 din 27.02.2004 privind aprobarea Statutului judeţului Arad;
 • Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 332 din 30.10.2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al C.J. Arad;
 • Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 139 din 19.11.2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judeţean Arad;
 • Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr.132 din 27.06.2008 privind validarea mandatelor consilierilor aleşi în Consiliul Judeţean Arad ;
 • Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 133 din 27.06.2008  privind                            declararea Consiliului Judeţean Arad ca legal constituit;
 • Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr.134 din 27.06.2008 privind alegerea   vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Arad
  B. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ           Structura organizatorică a aparatului propriu al Consiliului Judeţean Arad a fost aprobată prin Hot. C.J.A nr.43/25.02.2011 Adresa la care poate fi consultată:           http://www.cjarad.ro/uploads/files/PERSONAL/HCJA%20173_29_06_2011_Organigrama.pdf                        PROGRAM DE FUNCŢIONARE          Working Hours  
LUNI- MARŢI- MIERCURI –VINERI (Monday- Tuesday - Wednesday -  Friday)   JOI (Thursday)
08:00-16:00 8:00 a.m. –  4:00 p.m. 08:-17.00 8:00 a.m.  –  5:00 p.m.
    PROGRAM DE AUDIENŢE Audience schedule  
         PREŞEDINTE             (President)           Ioţcu Nicolae   MARŢI               Tuesday              12:00-14:00        12:00 – 2:00 p.m.         Înscrieri  la(Registration for)           Cam.7 P    tel.    0357/731152, 0357/731189                     
  SECRETAR GENERAL          (Secretary General) Ioan Silaghi MARŢI               Tuesday               14:00-16:00         2:00 p.m.– 4:00 p.m.         Înscrieri  la(Registration for)                        Cam.7 P    tel.    0357/731152, 0357/731189                     
       VICEPREŞEDINTE          (Vice President)          Cristian Drăgan   MIERCURI Wednesday   12:00-14:00        12:00 – 2:00 p.m.              Înscrieri  la(Registration for)         Cam.7 P    tel.    0357/731152, 0357/731189                   
       VICEPREŞEDINTE          (Vice President)             Ţolea Adrian   JOI             Thursday   12:00-14:00 12:00 – 2:00 p.m.            Înscrieri  la (Registration for)                Cam.7 P    tel.    0357/731152, 0357/731189                          
                ASIGURAREA TRANSPARENŢEI DECIZIONALE ŞI A LIBERULUI ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC           Asigurarea transparenţei decizionale şi a liberului acces la informaţiile de interes public se face în condiţiile şi cu respectarea Legii nr.544/2001 şi Legii nr.52/2003, precum şi a măsurilor stabilite prin Hot. C.J.A. nr.330/30.10.2009   C. CONDUCEREA CONSILIULUI JUDEŢEAN ARAD Ioţcu Nicolae –  Preşedinte Drăgan Cristian– Vicepreşedinte Ţolea Adrian – Vicepreşedinte Silaghi Ioan – Secretar General Aurel Petrica – Director executiv – Direcţia Administraţie Publică Adrian Nedelciu – Director executiv – Direcţia Tehnică Investiţii Ribovici Gheorghina – Director executiv – Direcţia Economică Chişbora Lucica – Director executiv – Direcţia Programe de Dezvoltare Cosma Niculae – Arhitect şef Turjuc Liliana– şef serviciu – Serviciul Contabilitate Gomoi Mariana – şef serviciu – Serviciul Buget Venituri Moldovan Zeina – şef serviciu – Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Urbanism Rusu Mircea Vasile – şef serviciu – Serviciul Investiţii Olariu Marian – şef serviciu – Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat Stănescu Mihaela Dana – şef  serviciu – Serviciul Cooperare Instituţională Lăzurean Ioana – şef serviciu –Serviciul Monitorizare Utilităţi Publice şi Dezvoltare Locală Zahorecz Pavel – şef serviciu – Serviciul Administrare Drumuri şi Poduri      Chiricheu Gabriela – şef serviciu – Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională Suciu Ovidiu – şef birou – Biroul Administrativ Iancu Lenuţa – şef birou – Biroul Gestiune Resurse Umane Turjuc Viorel – şef birou –Biroul Impozite Taxe Locale şi Relaţii Economice în Teritoriu Lucaci Nadia  – şef birou –  Biroul  Achiziţii Publice Silvana Lupu– şef birou – Biroul Juridic Contencios Administrativ Hotăran Claudia – şef serviciu – Serviciul Managementul Unităţilor de Asistenţă Medicală.   Compartimentul de Informare şi Relaţii Publice: Mihaela Ozarchevici– Coordonator compartiment – tel. 0357 731 152 Monica Lovas  - tel. 0357 731 189   D. COORDONATELE DE CONTACT
 • Consiliul Judeţean Arad
          Str. Corneliu Coposu nr.21           telefon : 0357/731 100 - centrala   0357/731 111- secretariat preşedinte, Ioţcu Nicolae   0357/731 112– secretariat vicepreşedinte, Drăgan Cristian   0357/731 113– secretariat vicepreşedinte, Ţolea Adrian Fax-uri  :0357/731 288 – registratură C.J.      0357/731 280 – secretariat preşedinte, Ioţcu Nicolae      0357/731 281 – secretariat vicepreşedinte, Drăgan Cristian      0357/731 278 – secretariat vicepreşedinte, Ţolea Adrian               e-mail: consiliu@cjarad.ro         Pagina Web a Consiliului Judeţean Arad: http://www.cjarad.ro       E. BUGETUL ŞI BILANTUL CONTABIL   Bugetul pe anul 2011 aprobat prin  Hot. C.J. nr.11/27.01.2011               Bilanţul contabil încheiat la 31.12.2010 F. PROGRAME ŞI STRATEGII PROPRII   DIRECŢIA TEHNICĂ   Serviciul  Tehnic Investiţii  
 • “Programul de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului” conform ORDIN nr.565/8 mai 2009,  reactualizat,  al ministrului mediului și promovarea de programe noi în domeniul energiilor regenerabile.
 • ”Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire - beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult„ conform ORDIN nr.1.741./20 octombrie 2010 al ministrului mediului şi pădurilor.
 • ”Programul privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte pentru investiţii în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile, pentru acordarea asistenţei financiare nerambursabile prin Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE), axa prioritară 4, domeniul major de intervenţie 2, operaţiunea 4.2 "Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităţi cu putere instalată mai mică sau egală cu 10MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie" conform ORDIN nr.2.201 din 16 decembrie 2009 al ministrului economiei.
 • Programul  guvernamental de alimentare cu apă a localităţilor rurale, aprobat prin HG nr.687/1997, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Programul “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile si staţiilor de epurare a apelor uzate in localităţile cu o populaţie de pana la 50.000 de locuitori”- etapa a-II-a .
 • Programul guvernamental de alimentare cu apă la sate aprobat prin HG 577/97, modificat şi completat prin HG 1256/2005.
 • Programul de dezvoltare a infrastructurii în spaţiul rural OG 7/2006.
 • Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii aprobat prin Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 105/2010.
 • Programul vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare al Administraţiei Fondului pentru Mediu, aprobat prin ordinul nr. 1450/2010 al Ministerului Mediului.
 • Programul “Electrificare 2007 – 2009”.
 • Programul de înfiinţare şi concesionare a noilor servicii publice de distribuire a gazelor naturale aprobat prin Ordinul nr. 135/2010 al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.
  ServiciulAdministrare Drumuri şi Poduri  
 • Propuneri programe de lucrări de drumuri din fonduri de investiţii, TVA şi buget C..J.Arad
Serviciul Monitorizare Utilităţi Publice şi Dezvoltare Locală  
 • Strategia energetică a judeţului Arad pe perioada 2010-2020, aprobată prin HCJ nr  370/2010;
 • Programul de alimentare cu apă  la sate, aprobat prin HG 687/1997;
 • Subprogramul privind alimentarea cu apă a localităţilor rurale, aprobată prin HG 577/1997/1 (Programul guvernamental de alimentare cu apă la sate aprobat prin HG 577/97, modificat şi completat prin HG 1256/2005);
 • Subprogramul privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local, aprobat prin HG 577/1997/2;
 • Subprogramul privind canalizarea şi epurarea apelor uzate, aprobat prin HG 577/1997/3;
 • Programul de dezvoltare a infrastructurii în spaţiul rural, aprobat prin OG 7/2006;
 • Programul de dezvoltare a infrastructurii de baze sportive în spaţiul rural, aprobat prin OG 7/2006 (Lg 71/2006);
 • Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi, aprobat prin OG 59/2007;
 • Fondul de mediu, aprobat prin Lg 73/2000;
 • Programul naţional de reabilitare, modernizare a aşezămintelor culturale în mediul rural, aprobat prin OG 118/2006;
 • Programul prioritar pentru construirea de sedii pentru aşezămintele culturale de drept public, aprobat prin OG 118/2006 (Lg 143/2007);
 • Programul de construcţii săli de sport, aprobat prin OG 25/2001;
 • Programul de consolidare şi reabilitare săli de sport, aprobat prin OG 25/2001 (HG 818/2003);
 • Program de bazine de înot, aprobat prin HG 414/2007 (OMTCT 675/2007);
 • Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală - Renovarea şi dezvoltarea satelor - servicii de bază, Măsura 3.2.2, aprobat prin Ordin nr 567/2008 al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale;
 • Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală - Dezvoltarea infrastructurii în agricultură şi silvicultură Măsura 1.2.5.a.;
 • Programe multianuale de mediu şi gospodărirea apelor, aprobat prin HG 904 /2007;
 • Hotărâre privind repartizarea către bugetele locale a cotei de 20% din unele venituri ale bugetului de stat, aprobat prin HCJ nr 43/2010;
 • Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate, conform Ordin nr 989/2010 al Ministrului Mediului şi Pădurilor;   
 • Programul privind producerea energiei din surse regenerabile: eoliană, geotermală, solară, biomasă, hidro, conform Ordin nr 1338/2009 al Ministrului Mediului;  
 • Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, conform Ordin nr 1107/2009 al Ministrului Mediului;
 • Repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru Prog. dezvoltare infrastructură şi baze sportive – rural, conf HG 1326/2010.
Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat
 • Lucrări de reparații capitale / investiție (grup sanitar, amenajări ext.) la Teatrul de vară Moneasa;
 • Lucrări de execuție, mansardare clădire Arad, str. Gh. Popa de Teiușnr. 1 bis;
 • Lucrări de execuție, CONSOLIDARE CLADIRE CENTRU DE TRANSFUZII SANGUINE ARAD,  Arad, str. Spitalului nr. 2-4;
 • Lucrări de execuție pt. realizare investiție ”DISPECERAT INTEGRAT DE URGENȚĂ”, ISU Arad, Imobil Arad, str. E. Murgu nr. 3-5;
 • Lucrare de execuţie pentru obictivul de investiţii: ,, Parc Fotovoltaic de producere a energiei electrice din conversia energiei solare de 2 MW, Jud. Arad ";
 • Servicii de diriginție de șantier, CONSOLIDARE CLADIRE CENTRU DE TRANSFUZII SANGUINE ARAD,  Arad, str. Spitalului nr. 2-4;
 • Servicii de diriginție de șantier, mansardare clădire Arad, str. Gh. Popa de Teiușnr. 1 bis;
 •  Servicii topo + cadastru pentru linia de tramvai Arad-Ghioroc;
 • Servicii de proiectare,  faza SF. ”SPITAL DE PSIHIATRIE CĂPÂLNAȘ”;
 • Servicii de proiectare, faza PT + execuţie, ”SPITAL DE PSIHIATRIE CĂPÂLNAȘ”;
 • Servicii de diriginție de șantier  ”SPITAL DE PSIHIATRIE CĂPÂLNAȘ”;
 • Servicii de proiectare Documentație tehnico-economică pt. realizare investiție
  ”DISPECERAT INTEGRAT DE URGENȚĂ”, ISU Arad, Imobil Arad, str. E. Murgu nr. 3-5;
 • Servicii de Expertiză tehnică de rezistență și stabilitate clădire, Arad, str. Gh. Popa de Teiușnr. 1 bis;
 • Diverse dotări
 • Servicii de diriginție de șantier pentru realizare investiție: ”DISPECERAT INTEGRAT DE URGENȚĂ”, ISU Arad, Imobil Arad, str. E. Murgu nr. 3-5;
 • Servicii de cadastru edilitar--Drumuri judeţene 1.080 km;
 • Garaj--  Consiliul Județean Arad, str. Gh. Popa de Teiușnr. 2-4 Lucrări de reparații capitale la acoperiș, reparații tencuieli interioare la boxe, + ext. pavat curte;
 •  Centrul Militar Județean Arad, str. L. Blaga  nr. 4-6 Lucrări de reparații capitale la curtea interioară, refacere covor asfaltic;
 • Centrul Militar Județean Arad, str. L. Blaga  nr. 4-6 Lucrări de reparații capitale la reţeaua de energie electrică;
 • Centrul Militar JudețeanArad, str. L. Blaga  nr. 4-6 Lucrări de reparații capitale la încăperi relaţii cu publicul;
 •  Imobil -C.J.A  - B-dul Revoluţiei nr. 81 Reparaţii capitale acoperiş ( sarpanta+ invelitoare);
 •  I.S.U. ARAD,  Sediu I  str. A.Şaguna nr. 66-72 Înlocuire Modul Termic;
 • I.S.U. ARAD  -  Sediu II -Protecţia Civilă, str.  E.Murgu nr. 3-5 şi Dispecerat ,,112" Înlocuire Modul Termic;
 • I.S.U. ARAD -  Sediu II Protecţia Civilă, str.  E. Murgu nr. 3-5 şi Dispecerat ,,112"Refacere branşament  termic;
 • Servicii de proiectare,, Instalaţie solară pt. ACM la U.A.M.S. GHIOROC;
 • Lucrare de execuţie pentru obictivul de investiţii: ,, Instalaţie solară pt. ACM la U.A.M.S. GHIOROC";
 • Servicii de dirigenţie de şantier la  ,, Instalaţie solară pt. ACM la U.A.M.S. GHIOROC";
 •  Servicii de proiectare, mansardare clădire Arad, str. Gh. Popa de Teiușnr. 1bis;
 •  Servicii de dirigenţie de şantier la  ,,Parc Fotovoltaic de producere a energiei electrice din conversia energiei solare-- 2 Mw, Jud. Arad ";
 •  Servicii topo + cadastrupentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile care aparţin Judeţului Arad, întabularea acestora în C.F. - imobile in administrarea CJA, a unor institutii;
 • AEROPORTUL ARAD, prelungire pistă, turn control, amenajare platformă îmbarcare şi balizaj la calea de rulare. Cotă parte de 2% din 21.950.710 Euro, cu TVA, respectiv 17.702.185 fără TVA;
 
 •  ÎntocmireStudiu amenajare  Secţie de boli infecţioase adulţi+ copii, din cadrul Spitalului Jud.Arad, în imobilul situat în Arad,str. V.Babeş 11-13;
     
 •  Întocmire expertiză tehnică privind amenajare  Secţie de boli infecţioase adulţi+ copii, din cadrul Spitalului Jud.Arad, în imobilul situat în Arad, str. V.Babeş 11-13;
 •  Întocmire Proiect  amenajare  Secţie de boli infecţioase adulţi+ copii, din cadrul Spitalului Jud.Arad, în imobilul situat în Arad, str. V.Babeş 11-13;
 •  Lucrări de Amenajare Spital Boli Infecţioase la imobilul din str.  V. Babeş nr. 11-13,  S+P+E   ( acoperiş+faţade+consolidări+amenaj. interioare);
 •  Servicii de dirigenţie de şantier la  Amenajare Spital Boli Infecţioase, str. V. Babeş nr. 11-13;
 •  Întocmire Documentaţie tehnico-economică pentru  amenajare  secţie Pediatrie I, la Spiatalul Clinic Judeţean Arad;
 • Servicii de dirigenţie la lucrările de Amenajare secţie Pediatrie I,  la Spiatalul Clinic Judeţean Arad;
 • Lucrări de amenajare secţie Pediatrie I, la clădirea Spitalului Clinic Judeţean Arad ( Dr. Geantă);
 • Servicii de proiectare Documentație tehnico-economică pt. realizare investiție ”Spital TBC SF+PT+DDE, Calea Zimandului f.n. ;
 •  Lucrări de execuţie investiție: ,,Spital T.B.C." , Arad, Calea Zimandului f.n.  Val. inv = 5.000.000,00 lei, Contract  multianual;
 •  Servicii de dirigenţie de şantier la obiectivul:Spital T.B.C. în Arad, Calea Zimandului f.n.;
    G. DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC  
 • Rapoartele anuale de activitate ale Consiliului Judetean Arad
 • Rapoartele anuale de activitate ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Arad
 • Rapoartele anuale de activitate ale compartimentelor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului Judeţean Arad şi raportul privind inventarierea anuală a bunurilor.
 • Rapoartele de activitate ale consilierilor judeţeni.
 • Declaraţiile de avere ale consilierilor judeţeni şi funcţionarilor publici.
 • Hotărârile Consiliului Judeţean Arad şi dispoziţiile cu caracter normativ ale preşedintelui consiliului judeţean.
 • Programele şi strategiile adoptate de Consiliul Judeţean Arad.
 • Acordurile şi protocoalele de cooperare şi asociere ale Consiliului judeţean Arad cu autorităţi ale administraţiei publice din ţară şi străinătate.
 • Organigramele şi statele de funcţii ale aparatului propriu, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Arad.
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Arad şi regulamentele de organizare şi funcţionare a instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Arad
 • Inventarul bunurilor din domeniul public al judeţului Arad, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Arad.
 • Bugetul propriu al Consiliului judeţean Arad, bilanţul contabil şi contul de încheiere al exerciţiului bugetar.
 • Planurile urbanistice de detaliu (PUD), zonale (PUZ), generale (PUG), de amenajare a teritoriului (PAT).
 • Certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire.
 • Lista investiţiilor proprii şi a celor ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului judeţean Arad, finanţate din bugetul C.J.A.
 • Agenda principalelor manifestări cultural-artistice şi sportive.
 • Procesele - verbale şi înregistrarile privind şedintele publice ale Consiliului Judeţean Arad.
    H.  DOCUMENTELE PRODUSE ŞI/SAU GESTIONATE ÎN CADRUL CONSILIULUI JUDEŢEAN ARAD           BIROUL GESTIUNE RESURSE UMANE – 0357/731 125
 • Dispoziţii şi referate privind încadrarea, promovarea, sancţionarea şi încetarea raporturilor de serviciu, respectiv a raporturilor de muncă, a funcţionarilor publici şi personalului contractual din aparatul de specialitate, precum şi numire/eliberarea din funcţie a directorilor/managerilor instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea C.J.Arad;
 • Atribuţiile prevăzute de art. 6 din Legea nr. 176 / 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, în legătură cu declaraţiile de avere şi interese ale funcţiilor de demnitate publică şi ale funcţionarilor publici;
 • Proiecte de hotărâri şi rapoarte privind structura organizatorică şi numărul de posturi din aparatul de specialitate şi de la instituţiile şi serviciile publice aflate sub autoritatea C.J.Arad;
 • Dispoziţii privind stabilirea şi modificarea drepturilor de salarizare ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al C.J.Arad. şi ale directorilor/managerilor instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea C.J.Arad;
 • Fundamentarea cheltuielilor privind stabilirea drepturilor salariale în vederea elaborării bugetului pentru aparatul de specialitate al C.J.Arad;
 • Evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici din aparatul de specialitate al C.J.Arad;
 • Raportări privind respectarea normelor de conduită ale funcţionarilor publici;
 • Planul de ocupare a funcţiilor publice – anual;
 • State de funcţii şi state de funcţii nominale ale aparatului de specialitate al CJ.Arad., ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea C.J. şi ale consiliilor locale din judeţ;
 • State de funcţii şi state de funcţii nominale ale unităţilor de învăţământ special din judeţ;
 • Organigrame ale aparatului de specialitate al C.J.Arad. şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea sa;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al C.J.Arad. şi al instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea sa;
 • Regulamentul intern al aparatului de specialitate al C.J.Arad;
 • Fişele de post ale personalului din cadrul aparatului de specialitate;
 • Fişe de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru funcţionarii publici şi personalului contractual;
 • Documente de evaluare ale managerilor instituţiilor publice de cultură de interes judeţean;
 • Corespondenţa cu persoane fizice, cu instituţiile şi serviciile publice aflate sub autoritatea C.J.Arad şi cu primăriile din judeţ;
 • Corespondenţa cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi alte instituţii centrale şi locale;
 • Documente privind participarea personalului C.J.Arad la cursuri de perfecţionare şi formare profesională;
 • Dispoziţii privind nominalizarea persoanelor în comisii de concurs şi comisii de soluţionare a contestaţiilor;
 • Documente privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor;
 • Adrese de participare a personalului din aparatul de specialitate al C.J.Arad. în comisii de concurs şi în comisii de soluţionare a contestaţiilor la consiliile locale din judeţ şi la instituţiile subordonate ;
 • Contracte de management ale managerilor instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea C.J.Arad;
 • Proiecte de hotărâri privind numirea directorilor/managerilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean;
 • Proiecte de hotărâri privind aprobarea numărului şi structurii personalului nedidactic la unităţile de învăţământ special din judeţ; 
 • Proceduri Operaţionale pentru principalele activităţi ale serviciului; 
 • Cărţi de muncă;
 • Registrul de evidenţă al salariaţilor;
 • Registrul de evidenţă al funcţionarilor publici;
 • Dosare de personal;
 • Dosare profesionale ale funcţionarilor publici;
 • Adeverinţe de vechime solicitate de foştii angajaţi pentru recalcularea pensiei, şi de efectuare a stagiului de practică la C.J.Arad. de către studenţi;
 • Adeverinţe care atestă calitatea de angajat pentru persoanele din aparatul de specialitate al C.J.Arad;
 • Cereri şi comunicări de concediu de odihnă;
 • Documente concedii medicale;
 • Dosare de pensionare;
 • Arhivare dosare din cadrul serviciului.
      DIRECŢIA ECONOMICĂ  – 0357/731 126     SERVICIUL CONTABILITATE             Acte justificative privind operaţiunile financiare şi contabile.           Fişe de cont sintetice şi analitice.           Dări de seamă contabile.           State de plată salarii.           Ordonanţarea de plată pentru toate cheltuielile legate de salarii.           Fişa de salariu şi borderou.           Ordine de plată pentru impozit angajaţi, fond şomaj, CAS, imputaţii, rate credit.           Ordine de plată pentru toate celelalte plăţi efectuate prin trezorerie sau bănci   comerciale.           Dispoziţii de plăţi prin casă.           Cec pentru încasarea banilor din trezorerie şi bancă.           Foaia de vărsământ pentru depunere de numerar în trezorerie şi bancă.           Lista de investiţii pentru trezorerie.           Deschiderea de finanţare a investiţiilor.           Notele contabile.           Balanţa de verificare sintetică.           Balanţe de verificare analitice. Balanţe analitice cantitativ valorice a stocurilor de materiale, obiecte de inventar şi active fixe.           Registrul jurnal.           Registrul de inventar.           Situaţii financiare (bilanţ, execuţia bugetară, anexe la bilanţ).           Inventarul stocurilor de materiale.           Inventarul stocurilor de obiecte de inventar.           Inventarul activelor fixe corporale şi necorporale.           Angajamente bugetare.           Note de comandă sau contracte.                                 COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN – tel.  0357 731 134          
 • Normele proprii privind exercitarea activităţii de audit public intern în cadrul Consiliului judeţean Arad;
 • Planul anual de audit intern;
 • Raportul anual de activitate ;
 • Rapoartele de audit întocmite în urma misiunilor efectuate;
 • Procedurile specifice activităţii de audit intern care stau la baza rapoartelor de audit, conform OMFP nr.38/2003 privind exercitarea activităţii de audit public intern ;
 • Carta auditului public intern;
 • Procedurile operaţionale privind activitatea de audit intern din cadrul CJA.
    SERVICIUL DE COOPERARE INSTITUŢIONALĂ  - tel. 0357 731 228  
 • Corespondenţa cu parteneri de colaborare din România şi străinătate.
 • Dosarele întocmite cu ocazia deplasărilor în străinătate
 • Dosarele întocmite ca urmare a organizării unor evenimente în Arad
 • Proiecte de hotărâri şi referate
 • Documentaţia de efectuare a plăţii cotizaţiilor la organizaţiile în care Judeţul Arad este membru.
 • Dosarele colaborărilor cu unele misiuni diplomatice ale unor ţări în România
 • Dosarele colaborărilor cu unele misiuni diplomatice ale României în străinătate
 • Corespondenţa conducerii CJArad în alte limbi decât limba română
 • Comenzile spre prestatorii de servicii în vederea efectuării unor servicii legate de deplasările externe – rezervări bilete de călătorie şi servicii de cazare
 • Ordonanţări de plată
      ARHITECT ŞEF –  tel. 0357/731 160   1. SERVICIUL AMENAJAREA  TERITOIULUI ŞI URBANISM
 • Referat de specialitate în susţinerea promovării documentaţiilor spre avizare/aprobare
 • Avizele Comisiei Tehnice de Amenajarea a Teritoriului şi Urbanism pentru
 • Documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism.
 • Proiect de hotărâri de aprobare a avizelor
                    2. COMPARTIMENTUL AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE, ACORDURI UNICE ŞI DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII  
 • Certificate de urbanism din competenţa de autorizare a Preşedintelui Consiliului Judeţean Arad, însoţite de referate de specialitate în vederea promovării documentaţiei spre avizare/aprobare.
 • Autorizaţii de construire din competenţa de autorizare a Preşedintelui Consiliului Judeţean Arad, însoţite de referate de specialitate în vederea promovării documentaţiei spre avizare/aprobare.
 • Acorduri unice în vederea emiterii Autorizaţiilor de construire din competenţa de emitere a Preşedintelui Consiliului Judeţean Arad şi a primarilor de comune/oraşe care nu au constituită comisia de acord unic, la cererea acestora.
 • Avize ale structurii de specialitate din subordinea Arhitectului Şef al Consiliului Judeţean Arad  pentru certificate de urbanism şi autorizaţii de construire  (altele decât locuinţele şi anexele gospodăreşti ale acestora).   din competenţa de autorizare a primarilor de comune care nu au constituite structuri de specialitate la nivelul acestora .
 • Procese verbale încheiate cu ocazia efectuării controlului la nivelul primăriilor de comune/oraşe în temeiul Legii nr. 50/1991 republicată şi actualizată.
 • Declaraţii pentru regularizarea taxelor pentru autorizaţiile de construire emise de Preşedintele Consiliului Judeţean Arad, în funcţie de valoarea reală a lucrărilor executate.
    COMP. DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE – tel. 0357/731 152, 0357 731 189  
 • Documente privind activitatea de comunicare şi relaţii publice
 • Documentaţii privind soluţionarea petiţiilor
 • Documentaţii privind asigurarea activităţii de transparenţă decizională în administraţia publică
 • Documentaţii privind activitatea de liber acces la informaţiile de interes public, conform legii.
 • Documente privind activitatea ATOP Referate de specialitate
 • Referate de necesitate
 • Ordonanţări de plată
 • Proiecte de hotărâri şi documentaţii pentru fundamentarea acestora
 • Rapoarte, analize, informări
 • Materiale pentru campanii
 • Ziarul INFO judeţean
                          COMP. RELAŢII  MASS- MEDIA – tel.  0357/731 151  
 • Comunicate de presă
    DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ – tel. 0357 731 190   1. Serviciul Administrativ:           caiete de sarcini;           referate;           adeverinţe;           comenzi;           procese verbale.   2. Compartimentul Editarea Monitorului Oficial al Judeţului                       monitorul oficial al judeţului.   4. Compartimentul Autoritatea Judeţeană de Transport – tel. 0357 731 235             programul de transport public judeţean de persoane;           licenţe de traseu pentru curse regulate speciale;           caiete de sarcini aferente licenţelor;           dispoziţii;           contracte de delegare a gestiunii;           referate;           procese verbale.       DIRECŢIA TEHNICĂ – tel. 0357 731 200   Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat – tel. 0357 731 197    
 •     Asigurarea evidenţei tehnice a bunurilor din domeniul public judeţean şi a bunurilor din domeniul privat al Consiliului Judeţean Arad, inclusiv a bunurilor aferente drumurilor judeţene, a bunurilor concesionate sau aflate în administrarea S.C. Compania de Apă Arad S.A.;
 • Asigurarea multiplicării proiectelor şi documentaţiilor care sunt supuse procedurilor de achiziţii publice, conform OUG 34/2006 actualizată;
 • Asigurarea transmiterii rezultatelor inventarierii, protocolalelor de predare primire, a contractelor de administrare, concesiune, închiriere, etc. referiroare la patrimoniul public şi privat al judeţului sau al consiliului judeţean, din sfera de activitate, înspre şi dinspre serviciul de contabilitate ;
 • Asigurarea legăturilor cu primăriile din judeţ în vederea obţinerii Anexei 4 şi a centralizatorului financiar pentru decontarea lucrărilor programate conform HG 577/1997;
 • Asigurarea împreună cu reprezentantul Biroului Juridic a încheierii/ actualizării/modificării contractelor de administrare/concesionare şi urmărirea îndeplinirii
obligaţiilor care revin administratorului/concesionarului privind exploatarea normală a bunurilor (Legea nr. 213/1998, actualizată);
 • Avizarea de legalitate a referatelor, contractelor de administrare, concesiune, închiriere, delegare de gestiune, referitoare la patrimoniul public şi privat al Judeţului Arad - Legea nr. 215/2001 actualizată, Legea nr. 213/1998 actualizată;
 • Avizarea de legalitate a contractelor de achiziţii de lucrări, servicii şi bunuri aferente domeniului public şi privat al Judeţului Arad - O.U.G. nr. 34/2006 actualizată, H.G.R. nr. 925/2006, Legea nr. 213/1998 actualizată;
 • Avizarea pentru legalitate a proiectelor de Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad, a Dispoziţiilor Preşedintelui, alte acte emise de către Consiliul Judeţean Arad şi care intră în sfera de atribuţii a Serviciului Administrarea Domeniului Public şi Privat - Legea nr. 215/2001 actualizată, Legea nr. 213/1998 actualizată;
 • Centralizarea propunerilor consiliilor locale de modificare a inventarelor bunurilor publice de interes local în vederea transmiterii pentru atestare prin Hotărâre de Guvern;
 • Colaborarea cu reprezentantul Biroului Juridic pentru intabularea în Cartea Funciară a bunurilor de interes judeţean (Legea 7/1996, republicată şi actualizată, H.G.R. nr. 548/1999, Ordin A.N.C.P.I. nr. 634/2006, modificat prin Ordinul A.N.C.P.I. nr. 133/2009);
 • Colaborarea cu Serviciul Juridic în vederea rezolvării unor litigii privind bunurile de interes judeţean sau contractele referitoare la administrarea/ concesionarea/închirierea acestora ( Legea nr. 554/2004A);
 • Controlarea prin sondaj a modului de execuţie a lucrărilor de întreţinere, reparaţii şi investiţii ale imobilelor proprietatea Judeţului Arad, (Legea 10/1995 actualizată, L50/1991, actualizată);
 • Controlarea modului de execuţie a lucrărilor de întreţinere, reparaţii şi investiţii pe domeniul public judeţean întocmind rapoarte trimestriale privind calitatea lucrărilor executate cu propuneri pentru a fi prezentate conducerii Consiliului Judeţean Arad (Legea nr.10/1995 actualizată, Legea nr.50/1991, actualizată);
 • Controlarea periodic – cel puţin de 2 ori pe an – a modului de administrare a bunurilor mobile de interes judeţean din administrarea Muzeului Judeţean Arad şi Bibliotecii Judeţene Arad, întocmind note de constatare cu problemele constatate şi măsurile propuse a fi prezentate conducerii Judeţului (Legea nr. 215/2001, actualizată, Legea nr. 213/1998, actualizată, H.G.R. nr. 548/1999);
 • Depunerea şi ridicarea avizelor în urma depunerii documentaţiei de avizare solicitate prin certificatele de urbanism în vederea obţinerii autorizaţiilor de principiu şi execuţie, necesare proiectelor în derulare;
 • Elaborarea împreună cu reprezentantul Serviciului Juridic a proiectelor de hotărâri referitoare la gestionarea patrimoniul public şi privat al judeţului şi a celor proprii ale consiliului judeţean, a bunurilor concesionate sau aflate în administrarea S.C. Compania de Apă Arad S.A. şi a celor care ţin de drumurile judeţene – împreună cu Serviciul de administrarea drumurilor şi podurilor;
 • Intreprinderea demersurilor necesare în vederea identificărilor, intabulărilor, notărilor în Cartea Funciară a bunurilor din domeniul public şi privat al Judeţului Arad aflate în administrarea directă a Consiliului Judeţean Arad – Legea nr. 7/1996 actualizată, H.G.R. nr. 548/1999, Ordin A.N.C.P.I. nr. 634/2006 modificat prin Ordin A.N.C.P.I. nr. 133/2009;
 • Întocmirea actului administrativ şi a referatului privind promovarea de hotărâri ale consiliului judeţean în vederea gestionării bunurilor Judeţului Arad - Legea nr. 215/2001 actualizată.
 • Întocmirea hotărârilor referitoare la Anexa 4 pentru lucrările executate conform HG 577/1997;
 • Participarea în comisiile de licitaţii pentru achiziţia proiectării, executării lucrărilor de reparaţii capitale şi investiţiilor imobilelor proprietatea Judeţului Arad, achiziţionării unor
lucrări, servicii, bunuri, care intră în sfera de activitate a Serviciului Administrarea Domeniului Public şi Privat (OUG 34/2006, H.G.R 925/2006, Ordin 915/2008);
 • Negocierea contractelor întocmite de către Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat - Legea nr. 215/2001 actualizată, Legea nr. 213/1998 actualizată;
 • Participarea în comisiile de inventariere anuală a bunurilor din domeniul public şi privat al Consiliului Judeţean Arad, împreună cu reprezentanţii unităţii care au în administrare/concesiune bunurile (Legea nr. 215/2001, actualizată, Legea nr. 213/1998, actualizată, H.G.R. nr. 548/1999);
 • Participarea la inventarierea anuală a bunurilor mobile din domeniul public judeţean din administrarea Muzeului Judeţean Arad (obiecte muzeale şi de expoziţie) şi Bibliotecii Judeţene Arad (cărţi) (Legea nr. 215/2001, actualizată, Legea nr. 213/1998, actualizată, H.G.R. nr. 548/1999);
 • Punerea în aplicare a hotărârilor consiliului judeţean privind gestionarea bunurilor Judeţului Arad - Legea nr. 215/2001 actualizată, Legea nr. 213/1998 actualizată;
 • Participarea în comisia pentru reviziile periodice ale drumurilor, podurilor în conformitate cu instrucţiunile în vigoare;
 • Participarea în comisiile de predare primire a bunurilor de patrimoniu public sau privat; 
 • Verificarea în teren şi întocmirea împreună cu administratorul/concesionarul a notelor de fundamentare pentru cuprinderea în bugetele anuale a lucrărilor de reparaţii şi investiţii ale imobilelor proprietatea Judeţului Arad, (Legea nr. 273/2006, actualizată);
 • Participarea în comisiile de recepţie a lucrărilor de reparaţii curente, capitale şi investiţii ale imobilelor proprietatea Judeţului Arad (HGR 273/1994, actualizată) ;
 • Participarea la operaţiunea de reevaluare şi amortizare a activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice (Ordonanţa 81/2003, actualizată;
                  Serviciul Tehnic de Investiţii– tel. 0357 731 207  
 1. Documentele produse
  • Rapoarte de activitate
  • Rapoarte de progres
  • Comunicări către Ministerele implicate şi primăriile din judeţ
  • Sinteze privind situaţia investiţiilor
  • Referate şi proiecte de hotărâri
  • Solicitări de plată către ordonatorii de credite pe baza situaţiilor de lucrări
 2. Documente gestionate
  • Studii de fezabilitate
  • Proiecte tehnice
  • Corespondenţa privind programele
  • Documentaţiile privind proiectele cu finanţare externă încheiate
Prin activitatea în cadrul Comisiei pentru probleme de apărare se produc/gestionează următoarele categorii de documente:
 • Carnetul de mobilizare al instituţiei
 • Programul judeţean de aprovizionare cu produse agroalimentare şi industriale ce urmează a fi distribuite raţionalizat populaţiei în situaţii deosebite prevăzute de lege – în caz de mobilizare sau de război, stare de asediu sau de urgenţă
 • 78 de programe de aprovizionare la fiecare consiliu local din judeţ
 • Cererea de mobilizare la locul de muncă
 • Lista cu atribuţiile membrilor Comisiei pentru probleme de apărare
 • Dispoziţiile privind actualizarea componenţei Comisiei pentru probleme de apărare şi a numirii responsabilului cu evidenţa militară
  Serviciul Administrare Drumuri şi Poduri – tel. 0357 731 511  
 • Referate de specialitate
 • Referate de necesitate
 • Proiecte de hotărâri şi documentaţii pentru fundamentarea lucrărilor de drumuri
 • Documentaţii tehnice de execuţie pentru lucrări de drumuri( liste cantităţi, devize ofertă, caiete de sarcini, teme de proiectare, memorii justificative)
 • Rapoarte, analize, informări
 • Programe privind lucrările necesare pentru întreţinere, ranforsare, reabilitare, îmbrăcăminţi bituminoase uşoare pentru drumuri
 • Anunţuri licitaţie vânzări de arbori din plantaţiile rutiere
 • Contracte vânzare-cumpărare arbori
 • Corespondenţa privind obţinerea avizelor necesare demarării lucrărilor
 • Documentaţii în vederea obţinerii Autorizaţiei de construire
 • Evaluarea şi centralizarea pagubelor produse de calamităţi la sistemul rutier
 • Întocmire acte pentru recepţiile lucrărilor de drumuri
 • Efectuarea recepţiilor lucrărilor de drumuri
    Serviciul Monitorizare Utilităţi Publice şi Dezvoltare Locală – tel. 0357 731 250   1.Documentele produse  
 • Rapoarte de activitate;
 • Rapoarte de progres;
 • Situaţii  către Ministerele implicate şi primăriile din judeţ;
 • Sinteze privind situaţia investiţiilor;
 • Referate şi proiecte de hotărâri;
 • Centralizatoare de monitorizare a lucrărilor de investiţii privind utilităţile publice (apă,  canalizare-epurare, iluminat public, transport) şi lucrările de dezvoltare locală.
 
 1. Documente gestionate
  • Strategia energetică a judeţului Arad pe perioada 2010-2020;
  • Corespondenţă privind programele de dezvoltare a infrastructurii utilităţilor publice, evidenţiate în Centralizatoare de monitorizare a lucrărilor de investiţii privind utilităţile publice (apă,  canalizare-epurare, iluminat public, transport).
    Serviciul Achiziţii Publice – tel. 0357 731 174  
 • Plan achiziţii;
 • Referat de necesitate;
 • Nota justificativă privind valoarea estimată;
 • Nota justificativă privind selectarea procedurii, după caz;
 • Nota justificativă privind cerinţele minime;
 • Nota justificativă privind criteriul de atribuire;
 • Documentaţia de atribuire/ documentaţia descriptivă;
 • Anunţ de intenţie - după caz, ce va fi publicat în SEAP, site CJA / Jurnalul Oficial al Uniunii Europene / Monitorul Oficial al României;
 • Anunţ de participare - după caz, ce va fi publicat în SEAP, site CJA/Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
 • Invitaţia de participare - publicată în SEAP, site CJA;
 • Referat de oportunitate;
 • Adresa UCVAP, fişa de prezentare;
 • Răspuns notă intermediară, după caz;
 • Răspuns la solicitările de clarificare asupra documentaţiei de atribuire;
 • Anunţul  de tip erată,  după caz;
 • Înştiinţare depunere contestaţie, dacă este cazul;
 • Măsuri de remediere, dacă este cazul;
 • Referat privind numirea comisiei de evaluare;
 • Dispoziţia privind numirea comisiei de evaluare;
 • Declaraţii de confidenţialitate;
 • Proces verbal de deschidere al ofertelor;
 • Adresă de predare a originalului scrisoriide garanţie / poliţei de asigurare  la Serviciul Contabilitate;
 • Procese verbale de evaluare ;
 • Solicitare de clarificări ofertanţilor pentru oferta depusă;
 • Invitaţia la faza de licitaţie electronică, daca este cazul;
 • Hotărâre de anulare, după caz;
 • Raportul procedurii;
 • Comunicarea rezultatului procedurii;
 • Comunicarea acceptării ofertei câştigătoare;
 • Punct de vedere, dacă este cazul;
 • Referat privind suspendarea / continuarea procedurii, după caz;
 • Înştiinţare cu privire la decizia CNSC;
 • Contract de furnizare / servicii / lucrări;
 • Anunţ atribuire – va fi publicat, după caz,  în SEAP, site CJA / Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
 • Document constatator;
 • Raport de evaluare a impactului achiziţiei serviciilor de publicitate;
 • Centralizator privind achiziţiile demarcate / încheiate.
      I. MODALITĂŢI DE CONTESTARE           În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, se poate adresa cu reclamaţie administrativă la preşedintele Consiliului judeţean în termen de 30 de zile de la comunicarea răspunsului sau de la luarea la cunoştiinţă a refuzului explicit sau tacit de furnizare a informaţiei de interes public.           În situaţia în care, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă, persoana se consideră în continuare lezată în drepturile sale prevăzute de Legea nr. 544/2001, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a Tribunalului Arad în termen de 30 de zile.           Hotărârea Tribunalului Arad este supusă recursului, iar Decizia Curţii de Apel Timişoara este definitivă şi irevocabilă.