1. Consiliul Judetean Arad
 2. Informații utile
 3. Accesul liber la informatiile de interes public
 4. Buletine informative
 5. Buletin informativ 2010

Buletin informativ 2010

BULETIN INFORMATIV 2010 privind informaţiile de interes public conf. Legii nr. 544/2001

A. ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CONSILIULUI JUDEŢEAN ARAD
  • Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 modificată şi completată;
  • Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României nr.271/2004(abrogă Legea nr.70/1991), republicată în MO nr.333/17.05.2007
  • Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
  • Ordonanţa Guvernului nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, publicată în Monitorul Oficial al României nr.90/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr.673/2002;
  • Ordonanţa Guvernului nr.53/2002 privind Statutul cadru al unităţii administrativ teritoriale, publicată în Monitorul Oficial al României nr.633/2002, aprobată prin Legea nr.96/2003;
  • Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 29 din 27.02.2004 privind aprobarea Statutului judeţului Arad;
  • Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 263 din 30.09.2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului propriu si de specialitate al C.J. Arad;
  • Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr.132 din 27.06.2008 privind validarea mandatelor consilierilor aleşi în Consiliul Judeţean Arad ;
  • Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 133 din 27.06.2008  privind                            declararea Consiliului Judeţean Arad ca legal constituit;
  • Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr.134 din 27.06.2008 privind alegerea   vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Arad
B. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ           Structura organizatorică a aparatului propriu al Consiliului Judeţean Arad a fost aprobată prin Hot. C.J.A nr.216/09.08.2010 Adresa la care poate fi consultată:           http://www.cjarad.ro/index.php?meniuId=8&viewCat=170&lg=ro         PROGRAM DE FUNCŢIONARE  
LUNI MARŢI MIERCURI – VINERI   JOI
08:00-16:00   08:-17.00
    PROGRAM DE AUDIENŢE  
  PREŞEDINTE Ioţcu Nicolae   MARŢI între orele  12:00-14:00     Înscrieri  la Cam.7 P, tel.0357/731152
  SECRETAR GENERAL Ioan Silaghi   MARŢI între orele  14:00-16:00     Înscrieri la Cam.7 P, tel.0357/731152
  VICEPREŞEDINTE Cristian Drăgan   MIERCURI între orele  12:00-14:00     Înscrieri  la Cam.7 P, tel.0357/731152
  VICEPREŞEDINTE Ţolea Adrian   JOI între orele  12:00-14:00     Înscrieri la Cam.7 P, tel.0357/731152
    C. ASIGURAREA TRANSPARENŢEI DECIZIONALE ŞI A LIBERULUI ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC           Asigurarea transparenţei decizionale şi a liberului acces la informaţiile de interes public se face în condiţiile şi cu respectarea Legii nr.544/2001 şi Legii nr.52/2003, precum şi a măsurilor stabilite prin Hot. C.J.A. nr.330/30.10.2009         D. CONDUCEREA CONSILIULUI JUDEŢEAN ARAD Ioţcu Nicolae –  Preşedinte Drăgan Cristian– Vicepreşedinte Ţolea Adrian – Vicepreşedinte Silaghi Ioan – Secretar General Aurel Petrica – Director executiv – Direcţia Administraţie Publică Adrian Nedelciu – Director executiv – Direcţia Tehnică Investiţii Ribovici Gheorghina – Director executiv – Direcţia Economică Chişbora Lucia – Director executiv – Direcţia Programe, Proiecte şi Integrare Europeană Cosma Niculae – Arhitect şef Turjuc Liliana– şef serviciu – Serviciul Contabilitate Gomoi Mariana – şef serviciu – Serviciul Buget Venituri Moldovan Zeina – şef serviciu – Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Urbanism Rusu Mircea Vasile – şef serviciu – Serviciul Investiţii Olariu Marian – şef serviciu – Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat Stănescu Mihaela Dana – şef  serviciu – Serviciul Cooperare Instituţională Lăzurean Ioana – şef serviciu – Serviciul Unitatea Judeţeană de Monitorizare   Zahorecz Pavel – şef serviciu – Serviciul Administrare Drumuri şi Poduri          Chiricheu Gabriela – şef serviciu – Serviciul Management de Proiecte, Programe, Strategii Suciu Ovidiu – şef birou – Biroul Administrativ Iancu Lenuţa – şef birou – Biroul Gestiune Resurse Umane şi Salarizare Turjuc Viorel – şef birou –      Biroul Impozite Taxe Locale şi Relaţii Economice în Teritoriu Lucaci Nadia  – şef birou –  Biroul  Achiziţii Publice Silvana Lupu– şef birou – Biroul Juridic Contencios Administrativ   Consilier relaţii publice: Ozarchevici Mihaela – Comp. de Informare şi Relaţii Publice   E. COORDONATELE DE CONTACT          Consiliul Judeţean Arad           Str. Corneliu Coposu nr.21           telefon :0357/731100 - centrala  0357/37111- secretariat           fax       : 0357/1371187           e-mail: consiliu@cjarad.ro           Pagina Web a Consiliului Judeţean Arad: http://www.cjarad.ro   F. BUGETUL ŞI BILANTUL CONTABIL          - Anexa  11- 01.2010 RECTIFICARE HOT.354 DIN 23.12.2010          - Anexa nr.11-02.01   V.P.+TRANSFERURI G. DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC             Rapoartele anuale de activitate ale Consiliului Judetean Arad           Rapoartele anuale de activitate ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Arad           Rapoartele anuale de activitate ale compartimentelor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului Judeţean Arad şi raportul privind inventarierea anuală a bunurilor.           Rapoartele de activitate ale consilierilor judeţeni. Declaraţiile de avere ale consilierilor judeţeni şi funcţionarilor publici.           Hotărârile Consiliului Judeţean Arad şi dispoziţiile cu caracter normativ ale preşedintelui consiliului judeţean.           Programele şi strategiile adoptate de Consiliul Judeţean Arad.           Acordurile şi protocoalele de cooperare şi asociere ale Consiliului judeţean Arad cu autorităţi ale administraţiei publice din ţară şi străinătate.           Organigramele şi statele de funcţii ale aparatului propriu, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Arad.           Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Arad şi regulamentele de organizare şi funcţionare a instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Arad           Inventarul bunurilor din domeniul public al judeţului Arad, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Arad.           Bugetul propriu al Consiliului judeţean Arad, bilanţul contabil şi contul de încheiere al exerciţiului bugetar.           Planurile urbanistice de detaliu (PUD), zonale (PUZ), generale (PUG), de amenajare a teritoriului (PAT).           Certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire.           Lista investiţiilor proprii şi a celor ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului judeţean Arad, finanţate din bugetul C.J.A.           Agenda principalelor manifestări cultural-artistice şi sportive.           Procesele - verbale şi înregistrarile privind şedintele publice ale Consiliului Judeţean Arad.     H.  DOCUMENTELE PRODUSE ŞI/SAU GESTIONATE ÎN CADRUL CONSILIULUI JUDEŢEAN ARAD           BIROUL GESTIUNE RESURSE UMANE           Regulamentul intern;           Dosare  de personal şi dosare  profesionale pentru funcţionarii publici;           Dosare  de personal pentru personalul de conducere al instituţiilor subordonate;           Statul de personal;           Carnete de muncă;           Adeverinţe  comisii de concurs şi soluţionare a contestaţiilor;           Adeverinte de salarizare;           Dispoziţii de încadrare ;           Dispoziţii de acordare a drepturilor salariale  pentru salariaţii CJA;           Dispoziţii de modificare  a raportului de serviciu a funcţionarilor publici;           Dispoziţiiprivindsuspendarea raportului de serviciu a funcţionarilor publici ;           Dispoziţii privind încetarea raportului de serviciu a funcţionarilor publici;           Dispoziţii privind modificarea contractului individual de muncă;           Dispoziţii privind suspendarea contractului individual de muncă;           Dispoziţii privind încetarea contractului individual de muncă;         DIRECŢIA ECONOMICĂ – SERVICIUL CONTABILITATE           Acte justificative privind operaţiunile financiare şi contabile.           Fişe de cont sintetice şi analitice.           Dări de seamă contabile.           State de plată salarii.           Ordonanţarea de plată pentru toate cheltuielile legate de salarii.           Fişa de salariu şi borderou.           Ordine de plată pentru impozit angajaţi, fond şomaj, CAS, imputaţii, rate credit.           Ordine de plată pentru toate celelalte plăţi efectuate prin trezorerie sau bănci comerciale.           Dispoziţii de plăţi prin casă.           Cec pentru încasarea banilor din trezorerie şi bancă.           Foaia de vărsământ pentru depunere de numerar în trezorerie şi bancă.           Lista de investiţii pentru trezorerie.           Deschiderea de finanţare a investiţiilor.           Notele contabile.           Balanţa de verificare sintetică.           Balanţe de verificare analitice.           Balanţe analitice cantitativ valorice a stocurilor de materiale, obiecte de inventar şi active fixe.           Registrul jurnal.           Registrul de inventar.           Situaţii financiare (bilanţ, execuţia bugetară, anexe la bilanţ).           Inventarul stocurilor de materiale.           Inventarul stocurilor de obiecte de inventar.           Inventarul activelor fixe corporale şi necorporale.           Angajamente bugetare.           Note de comandă sau contracte.   COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN           Normele proprii privind exercitarea activităţii de audit public intern în cadrul Consiliului judeţean Arad;           Planul anual de audit intern;           Raportul anual de activitate ;           Rapoartele de audit întocmite în urma misiunilor efectuate;           Procedurile specifice activităţii de audit intern care stau la baza rapoartelor de audit, conform OMFP nr.38/2003 privind exercitarea activităţii de audit public intern ;           Carta auditului public intern;           Procedurile operaţionale privind activitatea de audit intern din cadrul CJA.   DIRECŢIA PROGRAME, PROIECTE ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ           Calendarul deplasărilor externe, precum şi proiectele realizate, în curs de realizare sau viitoare cu parteneri externi (Serviciul de Integrare Europeană şi Relaţii Externe);           Documentaţia de propunere de proiect „Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Arad” (Compartimentul Unitatea Judeţeană de Monitorizare);           Listă cu proiectele selectate pe Programul de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural, O.G. nr. 7/2006, (Compartiment Implementare, Programe, Prognoze şi Strategii);           Proiecte realizate şi în curs de realizare în judeţul ARAD, atât a unităţilor administrativ-teritoriale (pe perioada 2000 – 2006), cât şi a instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Arad (2004 – 2008) – Compartiment Implementare, Programe, Prognoze şi Strategii;           Oportunităţi de finanţare din fondurile cu finanţare externă – Direcţia Programe, Proiecte şi Integrare Europeană;           Proiecte realizate sau în curs de realizare de Direcţia Programe, Proiecte şi Integrare Europeană în parteneriat sau ca solicitant,           Portofoliu de proiecte transfrontaliere - Direcţia Programe, Proiecte şi Integrare Europeană.         ARHITECT ŞEF 1. SERVICIUL AMENAJAREA  TERITOIULUI ŞI URBANISM           Referat de specialitate în susţinerea promovării documentaţiilor spre avizare/aprobare           Avizele Comisiei Tehnice de Amenajarea a Teritoriului şi Urbanism pentru         Documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism.           Proiect de hotărâri de aprobare a avizelor 2. COMPARTIMENTUL AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE, ACORDURI UNICE ŞI DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII             Certificate de urbanism din competenţa de autorizare a Preşedintelui Consiliului Judeţean Arad, însoţite de referate de specialitate în vederea promovării documentaţiei spre avizare/aprobare.           Autorizaţii de construire din competenţa de autorizare a Preşedintelui Consiliului Judeţean Arad, însoţite de referate de specialitate în vederea promovării documentaţiei spre avizare/aprobare.           Acorduri unice în vederea emiterii Autorizaţiilor de construire din competenţa de emitere a Preşedintelui Consiliului Judeţean Arad şi a primarilor de comune/oraşe care nu au constituită comisia de acord unic, la cererea acestora.           Avize ale structurii de specialitate din subordinea Arhitectului Şef al Consiliului Judeţean Arad  pentru certificate de urbanism şi autorizaţii de construire  (altele decât locuinţele şi anexele gospodăreşti ale acestora).   din competenţa de autorizare a primarilor de comune care nu au constituite structuri de specialitate la nivelul acestora .           Procese verbale încheiate cu ocazia efectuării controlului la nivelul primăriilor de comune/oraşe în temeiul Legii nr. 50/1991 republicată şi actualizată.           Declaraţii pentru regularizarea taxelor pentru autorizaţiile de construire emise de Preşedintele Consiliului Judeţean Arad, în funcţie de valoarea reală a lucrărilor executate.   COMP. INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE           Documente privind activitatea de comunicare şi relaţii publice           Documentaţii privind soluţionarea petiţiilor           Documentaţii privind asigurarea activităţii de transparenţă decizională în administraţia publică           Documentaţii privind activitatea de liber acces la informaţiile de interes public, conform legii.           Documente privind activitatea ATOP Referate de specialitate           Referate de necesitate           Ordonanţări de plată           Proiecte de hotărâri şi documentaţii pentru fundamentarea acestora           Rapoarte, analize, informări     COMP. RELAŢII  MASS- MEDIA           Comunicate de presă   DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ   1. Serviciul Administrativ:           caiete de sarcini;           referate;           adeverinţe;           comenzi;           procese verbale.   2. Compartimentul Logistică si Redactare M.O.:             hotărâri;           dispoziţii;           procese verbale de şedinţă consiliu şi comisii de specialitate;           minute;           referate;           monitorul oficial al judeţului. 3. Compartimentul Coordonare Consilii Locale:           proiecte de hotărâri;           proiecte de dispoziţii;           referate;           studii de coordonare;           programe judeţene de gospodărire comunală;           eliberarea actelor cu caracter notarial;           note de constatare;           procese verbale de control.   4. Compartimentul Autoritatea Judeţeană de Transport:           programul de transport public judeţean de persoane;           licenţe de traseu pentru curse regulate speciale;           caiete de sarcini aferente licenţelor;           dispoziţii;           contracte de delegare a gestiunii;           referate;           procese verbale.   DIRECŢIA TEHNICĂ           Referate de specialitate           Referate de necesitate           Ordonanţări de plată           Proiecte de hotărâri şi documentaţii pentru fundamentarea acestora           Rapoarte, analize, informări           Corespondenţa privind obţinerea avizelor necesare demarării lucrărilor           Corespondenţa privind implementarea proiectelor în execuţie           Liste de investiţii din programul propriu al CJ Arad, programele guvernamentale de alimentare cu apă, canalizare şi reabilitare de drumuri           Evaluarea şi centralizarea pagubelor produse de calamităţi la construcţiile de locuinţe           Contracte de execuţie a lucrărilor de investiţii           Banca de date pentru  drumurile comunale           Documente referitoare la energia termică           Documente referitoare la activitatea de captare, tratare şi distribuţie a apei potabile şi epurare a apelor uzate.           Documente referitoare la activitatea de înfiinţarea şi extinderea reţelelor electrice şi de gaze naturale           Documentaţii privind reabilitarea şi reparaţiile capitale la imobilele din patrimoniul public şi privat al judeţului Arad           Contracte de concesiune/închiriere/administrare a bunurilor din patrimoniul public şi privat al judeţului Arad.           Documente referitoare la programele guvernamentale de reabilitare termică şi conformare termică a clădirilor de locuit         I. MODALITĂŢI DE CONTESTARE           În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, se poate adresa cu reclamaţie administrativă la preşedintele Consiliului judeţean în termen de 30 de zile de la comunicarea răspunsului sau de la luarea la cunoştiinţă a refuzului explicit sau tacit de furnizare a informaţiei de interes public.           În situaţia în care, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă, persoana se consideră în continuare lezată în drepturile sale prevăzute de Legea nr. 544/2001, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a Tribunalului Arad în termen de 30 de zile.           Hotărârea Tribunalului Arad este supusă recursului, iar Decizia Curţii de Apel Timişoara este definitivă şi irevocabilă.