1. Consiliul Judetean Arad
  2. Informații utile
  3. Accesul liber la informatiile de interes public
  4. Buletine informative
  5. Buletin Informativ 2009

Buletin Informativ 2009

BULETIN INFORMATIV
privind informaţiile de interes public conf. Legii nr. 544/2001

A. ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CONSILIULUI JUDEŢEAN ARAD
        Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 modificată şi completată;
        Legea nr.141/2004 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, publicată în Monitorul Oficial al României nr.396/2004;
        Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României nr.271/2004(abrogă Legea nr.70/1991), republicată în MO nr.333/17.05.2007
        Ordonanţa Guvernului nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, publicată în Monitorul Oficial al României nr.90/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr.673/2002;
        Ordonanţa Guvernului nr.53/2002 privind Statutul cadru al unităţii administrativ teritoriale, publicată în Monitorul Oficial al României nr.633/2002, aprobată prin Legea nr.96/2003;
        Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 29 din 27.02.2004 privind aprobarea Statutului judeţului Arad;
        Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 99 din 24.04.2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al C.J. Arad;
        Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 154 din 15.07.2008 privind aprobarea şi modificarea  a organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al   Consiliului Judeţean Arad;
        Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 139 din 19.11.2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judeţean Arad;
        Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr.132 din 27.06.2008 privind validarea mandatelor consilierilor aleşi în Consiliul Judeţean Arad ;
        Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 133 din 27.06.2008  privind                            declararea Consiliului Judeţean Arad ca legal constituit;
        Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr.134 din 27.06.2008 privind alegerea   vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Arad                   
 
B. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
          Structura organizatorică a aparatului propriu al Consiliului Judetean Arad a fost aprobata prin Hot. C.J.A nr. 38/29.02.2008 modificată prin Hot. nr. 59/28.03.2008
Adresa la care poate fi consultată:
          http://www.cjarad.ro/index.php?meniuId=8&viewCat=170&lg=ro
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAM DE FUNCŢIONARE
Work schedule
 
LUNI – VINERI
(Monday – Friday)
Pauza
(Lunch break)
08:00-17:00
( 8:00 – 5:00 p.m.)
12:00 – 13:00
( 12:00 – 1:00 p.m.)
 
 
PROGRAM DE AUDIENŢE
 Audience schedule
 
 
PREŞEDINTE
Ioţcu Nicolae
 
MARŢI
(Tuesday)
între orele 12:00-14:00
(12:00-2 p.m.)
 
 
Înscrieri la
Camera 64, telefon 0257/281600
int. 1412/1414 - 1609
 
SECRETAR GENERAL
Ioan Silaghi
 
MARŢI
(Tuesday)
între orele 14:00-16:00
(2:00- 4:00 p.m.)
 
Înscrieri la
Camera 59, telefon 0257/281600 int.1141
 
VICEPREŞEDINTE
Cristian Drăgan
 
MIERCURI
(Wednesday)
între orele 12:00-14:00
 
(12:00-2:00 p.m.)
Înscrieri la
Camera 71, telefon 0257/281600
int. 1103
 
 
VICEPREŞEDINTE
Ţolea Adrian
 
JOI
(Thursday)
între orele 12:00-14:00
(12:00-2 p.m.)
 
Înscrieri la
Camera 35, telefon 0257/281600
int. 1121
 
 
 
 
 
 
 
 
C. ASIGURAREA TRANSPARENŢEI DECIZIONALE ŞI A LIBERULUI ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC
          Asigurarea transparenţei decizionale şi a liberului acces la informaţiile de interes public se face în condiţiile şi cu respectarea Legii nr.544/2001 şi Legii nr.52/2003, precum şi a măsurilor stabilite prin Hot. C.J.A. nr.140/2004.
 
 
 
 
 
D. CONDUCEREA CONSILIULUI JUDEŢEAN ARAD
Ioţcu Nicolae – Preşedinte
Drăgan Cristian– Vicepreşedinte
Ţolea Adrian – Vicepreşedinte
Silaghi Ioan – Secretar General
Ionescu Gheorghe – Director executiv – Direcţia Tehnică Investiţii
Petrică Aurel – Director executiv – Direcţia Administraţie Publică
Ribovici Gheorghina – Director executiv – Direcţia Economică
Cosma Niculae – Arhitect şef
Turjuc Liliana– şef serviciu – Serviciul Contabilitate
Gomoi Mariana – şef serviciu – Serviciul Buget Venituri
Moldovan Zeina – şef serviciu – Serviciul Urbanism Amenajarea Teritoriului şi Protecţia Mediului
Rusu Mircea Vasile – şef serviciu – Serviciul Tehnic Investiţii
Stănescu Mihaela Dana – şef serviciu – Serviciul Integrare Europeană şi Relaţii Externe
Suciu Ovidiu – şef birou – Biroul Administrativ
Iancu Lenuţa – şef birou – Biroul Gestiune Resurse Umane şi Salarizare
Turjuc Viorel – şef birou – Biroul Relaţii Economice în Teritoriu
Paul Ochiş– şef birou – Biroul Juridic Contencios Administrativ
Chişbora Lucia- Director executiv – Direcţia Programe, Proiecte şi Integrare Eu
 
Responsabil relaţii publice: Ozarchevici Mihaela – Comp. de Informare şi Relaţii Publice
Publicehttp://www.cjarad.ro/index.php?meniuId=8&viewCat=4608&lg=ro
 
E. COORDONATELE DE CONTACT
         Consiliul Judeţean Arad
          B-dul. Revoluţiei nr. 75
          telefon : 0257/281 600
          fax       : 0257/250 170
          e-mail: relatii-publice@cjarad.ro sau
         Pagina Web a Consiliului Judeţean Arad: http://www.cjarad.ro
 
F. BUGETUL ŞI BILANTUL CONTABIL
- Bugetul pe anul 2009              - Hotararea 90 din 2009 -partea I (format PDF)              - Hotararea 90 din 2009 -partea II (format PDF)              - Hotararea 91 din 2009 (format PDF)              - Hotararea 95 din 2009 (format PDF)              - Hotararea CJ Arad 92_93_94 din 20_03_2009 (format PDF) G. DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC
 
          Rapoartele anuale de activitate ale Consiliului Judetean Arad
          Rapoartele anuale de activitate ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Arad
          Rapoartele anuale de activitate ale compartimentelor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului Judeţean Arad şi raportul privind inventarierea anuală a bunurilor.
          Rapoartele de activitate ale consilierilor judeţeni.
Declaraţiile de avere ale consilierilor judeţeni şi funcţionarilor publici.
          Hotărârile Consiliului Judeţean Arad şi dispoziţiile cu caracter normativ ale preşedintelui consiliului judeţean.
          Programele şi strategiile adoptate de Consiliul Judeţean Arad.
          Acordurile şi protocoalele de cooperare şi asociere ale Consiliului judeţean Arad cu autorităţi ale administraţiei publice din ţară şi străinătate.
          Organigramele şi statele de funcţii ale aparatului propriu, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Arad.
          Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Arad şi regulamentele de organizare şi funcţionare a instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Arad
          Inventarul bunurilor din domeniul public al judeţului Arad, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Arad.
          Bugetul propriu al Consiliului judeţean Arad, bilanţul contabil şi contul de încheiere al exerciţiului bugetar.
Planurile urbanistice de detaliu (PUD), zonale (PUZ), generale (PUG), de amenajare a teritoriului (PAT).
          Certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire.
          Lista investiţiilor proprii şi a celor ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului judeţean Arad, finanţate din bugetul C.J.A.
          Agenda principalelor manifestări cultural-artistice şi sportive.
          Procesele - verbale şi înregistrarile privind şedintele publice ale Consiliului Judeţean Arad.
 
 
H.  DOCUMENTELE PRODUSE ŞI/SAU GESTIONATE ÎN CADRUL CONSILIULUI JUDEŢEAN ARAD
         
BIROUL GESTIUNE RESURSE UMANE
          Regulamentul intern;
          Dosare de personal şi dosare profesionale pentru funcţionarii publici;
          Dosare de personal pentru personalul de conducere al instituţiilor subordonate;
          Statul de personal;
          Carnete de muncă;
          Adeverinţe comisii de concurs şi soluţionare a contestaţiilor;
          Adeverinte de salarizare;
          Dispoziţii de încadrare ;
          Dispoziţii de acordare a drepturilor salariale pentru salariaţii CJA;
          Dispoziţii de modificare a raportului de serviciu a funcţionarilor publici;
          Dispoziţiiprivindsuspendarea raportului de serviciu a funcţionarilor publici ;
          Dispoziţii privind încetarea raportului de serviciu a funcţionarilor publici;
          Dispoziţii privind modificarea contractului individual de muncă;
          Dispoziţii privind suspendarea contractului individual de muncă;
          Dispoziţii privind încetarea contractului individual de muncă;
     
 DIRECŢIA ECONOMICĂ – SERVICIUL CONTABILITATE
          Acte justificative privind operaţiunile financiare şi contabile.
          Fişe de cont sintetice şi analitice.
          Dări de seamă contabile.
          State de plată salarii.
          Ordonanţarea de plată pentru toate cheltuielile legate de salarii.
          Fişa de salariu şi borderou.
          Ordine de plată pentru impozit angajaţi, fond şomaj, CAS, imputaţii, rate credit.
          Ordine de plată pentru toate celelalte plăţi efectuate prin trezorerie sau bănci comerciale.
          Dispoziţii de plăţi prin casă.
          Cec pentru încasarea banilor din trezorerie şi bancă.
          Foaia de vărsământ pentru depunere de numerar în trezorerie şi bancă.
          Lista de investiţii pentru trezorerie.
          Deschiderea de finanţare a investiţiilor.
          Notele contabile.
          Balanţa de verificare sintetică.
          Balanţe de verificare analitice.
          Balanţe analitice cantitativ valorice a stocurilor de materiale, obiecte de inventar şi active fixe.
          Registrul jurnal.
          Registrul de inventar.
          Situaţii financiare (bilanţ, execuţia bugetară, anexe la bilanţ).
          Inventarul stocurilor de materiale.
          Inventarul stocurilor de obiecte de inventar.
          Inventarul activelor fixe corporale şi necorporale.
          Angajamente bugetare.
          Note de comandă sau contracte.
 
COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN
          Normele proprii privind exercitarea activităţii de audit public intern în cadrul Consiliului judeţean Arad;
          Planul anual de audit intern;
          Raportul anual de activitate ;
          Rapoartele de audit întocmite în urma misiunilor efectuate;
          Procedurile specifice activităţii de audit intern care stau la baza rapoartelor de audit, conform OMFP nr.38/2003 privind exercitarea activităţii de audit public intern ;
          Carta auditului public intern;
          Procedurile operaţionale privind activitatea de audit intern din cadrul CJA.
 
DIRECŢIA PROGRAME, PROIECTE ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ
          Calendarul deplasărilor externe, precum şi proiectele realizate, în curs de realizare sau viitoare cu parteneri externi (Serviciul de Integrare Europeană şi Relaţii Externe);
          Documentaţia de propunere de proiect „Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Arad” (Compartimentul Unitatea Judeţeană de Monitorizare);
          Listă cu proiectele selectate pe Programul de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural, O.G. nr. 7/2006, (Compartiment Implementare, Programe, Prognoze şi Strategii);
          Proiecte realizate şi în curs de realizare în judeţul ARAD, atât a unităţilor administrativ-teritoriale (pe perioada 2000 – 2006), cât şi a instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Arad (2004 – 2008) – Compartiment Implementare, Programe, Prognoze şi Strategii;
          Oportunităţi de finanţare din fondurile cu finanţare externă – Direcţia Programe, Proiecte şi Integrare Europeană;
          Proiecte realizate sau în curs de realizare de Direcţia Programe, Proiecte şi Integrare Europeană în parteneriat sau ca solicitant,
          Portofoliu de proiecte transfrontaliere - Direcţia Programe, Proiecte şi Integrare Europeană.
ARHITECT ŞEF
1. SERVICIUL AMENAJAREA TERITOIULUI ŞI URBANISM
          Referat de specialitate în susţinerea promovării documentaţiilor spre avizare/aprobare
          Avizele Comisiei Tehnice de Amenajarea a Teritoriului şi Urbanism pentru         Documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism.
          Proiect de hotărâri de aprobare a avizelor
2. COMPARTIMENTUL AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE, ACORDURI UNICE ŞI DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII
            Certificate de urbanism din competenţa de autorizare a Preşedintelui Consiliului Judeţean Arad, însoţite de referate de specialitate în vederea promovării documentaţiei spre avizare/aprobare.
          Autorizaţii de construire din competenţa de autorizare a Preşedintelui Consiliului Judeţean Arad, însoţite de referate de specialitate în vederea promovării documentaţiei spre avizare/aprobare.
          Acorduri unice în vederea emiterii Autorizaţiilor de construire din competenţa de emitere a Preşedintelui Consiliului Judeţean Arad şi a primarilor de comune/oraşe care nu au constituită comisia de acord unic, la cererea acestora.
          Avize ale structurii de specialitate din subordinea Arhitectului Şef al Consiliului Judeţean Arad pentru certificate de urbanism şi autorizaţii de construire (altele decât locuinţele şi anexele gospodăreşti ale acestora).   din competenţa de autorizare a primarilor de comune care nu au constituite structuri de specialitate la nivelul acestora .
          Procese verbale încheiate cu ocazia efectuării controlului la nivelul primăriilor de comune/oraşe în temeiul Legii nr. 50/1991 republicată şi actualizată.
          Declaraţii pentru regularizarea taxelor pentru autorizaţiile de construire emise de Preşedintele Consiliului Judeţean Arad, în funcţie de valoarea reală a lucrărilor executate.
 
COMP. INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
          Documente privind activitatea de comunicare şi relaţii publice
          Documentaţii privind soluţionarea petiţiilor
          Documentaţii privind asigurarea activităţii de transparenţă decizională în administraţia publică
          Documentaţii privind activitatea de liber acces la informaţiile de interes public, conform legii.
          Documente privind activitatea ATOP
 
COMP. RELAŢII MASS- MEDIA
          Comunicate de presă
 
DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
 
1. Serviciul Administrativ:
          caiete de sarcini;
          referate;
          adeverinţe;
          comenzi;
          procese verbale.
 
2. Compartimentul Logistică si Redactare M.O.:  
          hotărâri;
          dispoziţii;
          procese verbale de şedinţă consiliu şi comisii de specialitate;
          minute;
          referate;
          monitorul oficial al judeţului.
3. Compartimentul Coordonare Consilii Locale:
          proiecte de hotărâri;
          proiecte de dispoziţii;
          referate;
          studii de coordonare;
          programe judeţene de gospodărire comunală;
          eliberarea actelor cu caracter notarial;
          note de constatare;
          procese verbale de control.
 
4. Compartimentul Autoritatea Judeţeană de Transport:
          programul de transport public judeţean de persoane;
          licenţe de traseu pentru curse regulate speciale;
          caiete de sarcini aferente licenţelor;
          dispoziţii;
          contracte de delegare a gestiunii;
          referate;
          procese verbale.
 
DIRECŢIA TEHNICĂ
          Referate de specialitate
          Referate de necesitate
          Ordonanţări de plată
          Proiecte de hotărâri şi documentaţii pentru fundamentarea acestora
          Rapoarte, analize, informări
          Corespondenţa privind obţinerea avizelor necesare demarării lucrărilor
          Corespondenţa privind implementarea proiectelor în execuţie
          Liste de investiţii din programul propriu al CJ Arad, programele guvernamentale de alimentare cu apă, canalizare şi reabilitare de drumuri
          Evaluarea şi centralizarea pagubelor produse de calamităţi la construcţiile de locuinţe
          Contracte de execuţie a lucrărilor de investiţii
          Banca de date pentru drumurile comunale
          Documente referitoare la energia termică
          Documente referitoare la activitatea de captare, tratare şi distribuţie a apei potabile şi epurare a apelor uzate.
          Documente referitoare la activitatea de înfiinţarea şi extinderea reţelelor electrice şi de gaze naturale
          Documentaţii privind reabilitarea şi reparaţiile capitale la imobilele din patrimoniul public şi privat al judeţului Arad
          Contracte de concesiune/închiriere/administrare a bunurilor din patrimoniul public şi privat al judeţului Arad.
          Documente referitoare la programele guvernamentale de reabilitare termică şi conformare termică a clădirilor de locuit
 
I. MODALITĂŢI DE CONTESTARE
          În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, se poate adresa cu reclamaţie administrativă la preşedintele Consiliului judeţean în termen de 30 de zile de la comunicarea răspunsului sau de la luarea la cunoştiinţă a refuzului explicit sau tacit de furnizare a informaţiei de interes public.           În situaţia în care, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă, persoana se consideră în continuare lezată în drepturile sale prevăzute de Legea nr. 544/2001, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a Tribunalului Arad în termen de 30 de zile.           Hotărârea Tribunalului Arad este supusă recursului, iar Decizia Curţii de Apel Timişoara este definitivă şi irevocabilă.