1. Consiliul Judetean Arad
 2. Informații utile
 3. Accesul liber la informatiile de interes public
 4. Buletine informative
 5. Buletin Informativ 2008

Buletin Informativ 2008

BULETIN INFORMATIV privind informaţiile de interes public conf. Legii nr. 544/2001

A. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Consiliului Judeţean Arad

• Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 modificată şi completată;

• Legea nr.141/2004 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, publicată în Monitorul Oficial al României nr.396/2004;

• Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României nr.271/2004(abrogă Legea nr.70/1991), republicată în MO nr.333/17.05.2007

• Ordonanţa Guvernului nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, publicată în Monitorul Oficial al României nr.90/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr.673/2002;

• Ordonanţa Guvernului nr.53/2002 privind Statutul cadru al unităţii administrativ teritoriale, publicată în Monitorul Oficial al României nr.633/2002, aprobată prin Legea nr.96/2003;

Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 29 din 27.02.2004 privind aprobarea Statutului judeţului Arad;

Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 99 din 24.04.2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al C.J. Arad;

Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 154 din 15.07.2008 privind aprobarea şi modificarea a organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Arad;

Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 139 din 19.11.2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judeţean Arad;

Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr.132 din 27.06.2008 privind validarea mandatelor consilierilor aleşi în Consiliul Judeţean Arad ;

Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 133 din 27.06.2008 privind declararea Consiliului Judeţean Arad ca legal constituit;

• Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr.134 din 27.06.2008 privind alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Arad

 

B. Structura organizatorica. Structura organizatorica a aparatului propriu al Consiliului Judetean Arad a fost aprobata prin Hot. C.J.A nr. 38/29.02.2008 modificata prin Hot. nr. 59/28.03.2008

Adresa la care poate fi consultată: http://www.cjarad.ro/index.php?meniuId=8&viewCat=170&lg=ro

PROGRAM DE FUNCŢIONARE

Work schedule

 

 • LUNI - VINERI

  (Monday - Friday)

  Pauza

  (Lunch break)

  08:00-17:00

  ( 8:00 - 5:00 p.m.)

  12:00 - 13:00

  ( 12:00 - 1:00 p.m.)

 

 

PROGRAM DE AUDIENŢE

Audience schedule

 

 

PREŞEDINTE

Iotcu NicolaeI

 

MARŢI

(Tuesday)

între orele 12:00-14:00

(12:00-2 p.m.)

 

 

Înscrieri la

Camera 64, telefon 0257/281600

int. 1412/1414 - 1609

 

SECRETAR GENERAL

Ioan Silaghi

 

MARŢI

(Tuesday)

între orele 14:00-16:00

(2:00- 4:00 p.m.)

 

Înscrieri la

Camera 59, telefon 0257/281600 int.1141

 

VICEPREŞEDINTE

Iosif Matula

 

MIERCURI

(Wednesday)

între orele 12:00-14:00

 

(12:00-2:00 p.m.)

Înscrieri la

Camera 71, telefon 0257/281600

int. 1103

Înscrieri la

 

 

VICEPREŞEDINTE

Tolea Adrian

 

JOI

(Thursday)

între orele 12:00-14:00

(12:00-2 p.m.)

 

Înscrieri la

Camera 35, telefon 0257/281600

int. 1121

 

C.Asigurarea transparentei decizionale si a liberului acces la informatiile de interes public Asigurarea transparentei decizionale si a liberului acces la informatiile de interes public se face in conditiile si cu respectarea Legii nr.544/2001 si Legii nr.52/2003, precum si a măsurilor stabilite prin Hot. C.J.A. nr.140/2004.

D. Conducerea Consiliului Judeţean Arad Iotcu Nicolae - Preşedinte

Matula Iosif - Vicepreşedinte

Tolea Adrian - Vicepreşedinte

Silaghi Ioan - Secretar General

Ionescu Gheorghe - Director executiv - Direcţia Tehnică Investiţii

Petrică Aurel - Director executiv - Direcţia Administraţie Publică

Ribovici Gheorghina - Director executiv - Direcţia Economică

Cosma Niculae - Arhitect şef

Turjuc Liliana- şef serviciu - Serviciul Contabilitate

Gomoi Mariana - şef serviciu - Serviciul Buget Venituri

Moldovan Zeina - şef serviciu - Serviciul Urbanism Amenajarea Teritoriului şi Protecţia Mediului

Rusu Mircea Vasile - şef serviciu - Serviciul Tehnic Investiţii

Stănescu Mihaela Dana - şef serviciu - Serviciul Integrare Europeană şi Relaţii Externe

Suciu Ovidiu - şef birou - Biroul Administrativ

Iancu Lenuţa - şef birou - Biroul Gestiune Resurse Umane şi Salarizare

Turjuc Viorel - şef birou - Biroul Relaţii Economice în Teritoriu

Zăhoi Corneliu Adrian - şef birou - Biroul Juridic Contencios Administrativ

Balai Adrian - Director executiv - Direcţia Programe, Proiecte şi Integrare Eu

 

Ozarchevici Mihaela - Comp. de Informare şi Relaţii Publice

Lovas Monica - Comp. de Informare şi Relaţii Publice

Publicehttp://www.cjarad.ro/index.php?meniuId=8&viewCat=4608&lg=ro

 

E. Coordonatele de contact

Consiliul Judeţean Arad

B-dul. Revoluţiei nr. 75

 

telefon : 0257/281 600

fax : 0257/250 170

 

e-mail: relatii-publice@cjarad.ro sau

relatiipublicecjarad@yahoo.com

Pagina Web a Consiliului Judeţean Arad: http://www.cjarad.ro

F. Bugetul si bilantul contabil - Bugetul pe anul 2008: Hot. C.J. nr. 10/08.02.2008; http://www.cjarad.ro/hotarari.php?t=1&unid=B0049424CEF544B8C22573DA00316380

- Bilanţul contabil încheiat la 31.12.2007

http://www.cjarad.ro/index.php?meniuId=8&viewCat=4611&lg=ro G. Documentele de interes public

Rapoartele anuale de activitate ale Consiliului Judetean Arad

Rapoartele anuale de activitate ale institutiilor si serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judetean Arad

Rapoartele anuale de activitate ale compartimentelor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului Judetean Arad si raportul privind inventarierea anuala a bunurilor.

Rapoartele de activitate ale consilierilor judeteni.

Declaratiile de avere ale consilierilor judeteni si functionarilor publici.

Hotararile Consiliului Judetean Arad si dispozitiile cu caracter normativ ale presedintelui consiliului judetean.

Programele si strategiile adoptate de Consiliul Judetean Arad.

Acordurile si protocoalele de cooperare si asociere ale Consiliului judetean Arad cu autoritati ale administratiei publice din tara si strainatate.

Organigramele si statele de functii ale aparatului propriu, precum si ale institutiilor si serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judetean Arad.

Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Judetean Arad si regulamentele de organizare si functionare a institutiilor si serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judetean Arad

Inventarul bunurilor din domeniul public al judetului Arad, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Arad.

Bugetul propriu al Consiliului judetean Arad, bilantul contabil şi contul de incheiere al exerciţiului bugetar.

Planurile urbanistice de detaliu (PUD), zonale (PUZ), generale (PUG), de amenajare a teritoriului (PAT).

Certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire.

Lista investitiilor proprii si a celor ale institutiilor si serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului judetean Arad, finantate din bugetul C.J.A.

Agenda principalelor manifestări cultural-artistice şi sportive.

Procesele - verbale şi înregistrarile privind şedintele publice ale Consiliului Judetean Arad.

 

H. Documentele produse si/sau gestionate

Biroul Gestiune Resurse Umane

 

Regulamentul intern;

Dosare de personal şi dosare profesionale pentru funcţionarii publici;

Dosare de personal pentru personalul de conducere al instituţiilor subordonate;

Statul de personal;

Carnete de muncă;

Adeverinţe comisii de concurs şi soluţionare a contestaţiilor;

Adeverinte de salarizare;

Dispoziţii de încadrare ;

Dispoziţii de acordare a drepturilor salariale pentru salariaţii CJA;

Dispoziţii de modificare a raportului de serviciu a funcţionarilor publici;

Dispoziţiiprivindsuspendarea raportului de serviciu a funcţionarilor publici ;

Dispoziţii privind încetarea raportului de serviciu a funcţionarilor publici;

Dispoziţii privind modificarea contractului individual de muncă;

Dispoziţii privind suspendarea contractului individual de muncă;

Dispoziţii privind încetarea contractului individual de muncă;

 

DIRECTIA ECONOMICA

SERVICIUL CONTABILITATE

 

Acte justificative privind operaţiunile financiare şi contabile.

Fişe de cont sintetice şi analitice.

Dări de seamă contabile.

State de plată salarii.

Ordonanţarea de plată pentru toate cheltuielile legate de salarii.

Fişa de salariu şi borderou.

Ordine de plată pentru impozit angajaţi, fond şomaj, CAS, imputaţii, rate credit.

Ordine de plată pentru toate celelalte plăţi efectuate prin trezorerie sau bănci comerciale.

Dispoziţii de plăţi prin casă.

Cec pentru încasarea banilor din trezorerie şi bancă.

Foaia de vărsământ pentru depunere de numerar în trezorerie şi bancă.

Lista de investiţii pentru trezorerie.

Deschiderea de finanţare a investiţiilor.

Notele contabile.

Balanţa de verificare sintetică.

Balanţe de verificare analitice.

Balanţe analitice cantitativ valorice a stocurilor de materiale, obiecte de inventar şi active fixe.

Registrul jurnal.

Registrul de inventar.

Situaţii financiare (bilanţ, execuţia bugetară, anexe la bilanţ).

Inventarul stocurilor de materiale.

Inventarul stocurilor de obiecte de inventar.

Inventarul activelor fixe corporale şi necorporale.

Angajamente bugetare.

Note de comandă sau contracte.

 

COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN

 

Normele proprii privind exercitarea activităţii de audit public intern în cadrul Consiliului judeţean Arad;

Planul anual de audit intern;

Raportul anual de activitate ;

Rapoartele de audit întocmite în urma misiunilor efectuate;

Procedurile specifice activităţii de audit intern care stau la baza rapoartelor de audit, conform OMFP nr.38/2003 privind exercitarea activităţii de audit public intern ;

Carta auditului public intern;

Procedurile operaţionale privind activitatea de audit intern din cadrul CJA.

 

Direcţia Programe, Proiecte şi Integrare EUROPEANĂ

 

Calendarul deplasărilor externe, precum şi proiectele realizate, în curs de realizare sau viitoare cu parteneri externi (Serviciul de Integrare Europeană şi Relaţii Externe);

Documentaţia de propunere de proiect `Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Arad` (Compartimentul Unitatea Judeţeană de Monitorizare);

Listă cu proiectele selectate pe Programul de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural, O.G. nr. 7/2006, (Compartiment Implementare, Programe, Prognoze şi Strategii);

Proiecte realizate şi în curs de realizare în judeţul ARAD, atât a unităţilor administrativ-teritoriale (pe perioada 2000 - 2006), cât şi a instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Arad (2004 - 2008) - Compartiment Implementare, Programe, Prognoze şi Strategii;

Oportunităţi de finanţare din fondurile cu finanţare externă - Direcţia Programe, Proiecte şi Integrare Europeană;

 

Proiecte realizate sau în curs de realizare de Direcţia Programe, Proiecte şi Integrare Europeană în parteneriat sau ca solicitant,

Portofoliu de proiecte transfrontaliere - Direcţia Programe, Proiecte şi Integrare Europeană.

 

 

 

ARHITECT ŞEF

 

DOCUMENTE PRODUSE ŞI GESTIONATE DE SERVICIUL AMENAJAREA TERITOIULUI ŞI URBANISM

 

referat de specialitate în susţinerea promovării documentaţiilor spre avizare/aprobare

avizele Comisiei Tehnice de Amenajarea a Teritoriului şi Urbanism pentru documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism.

proiect de hotărâri de aprobare a avizelor

 

 

COMPARTIMENTUL AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE, ACORDURI UNICE ŞI DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII

 

 

DOCUMENTE PRODUSE ŞI GESTIONATE DE COMPARTIMENTUL AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE, ACORDURI UNICE ŞI DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII

 

Certificate de urbanism din competenţa de autorizare a Preşedintelui Consiliului Judeţean Arad, însoţite de referate de specialitate în vederea promovării documentaţiei spre avizare/aprobare.

Autorizaţii de construire din competenţa de autorizare a Preşedintelui Consiliului Judeţean Arad, însoţite de referate de specialitate în vederea promovării documentaţiei spre avizare/aprobare.

Acorduri unice în vederea emiterii Autorizaţiilor de construire din competenţa de emitere a Preşedintelui Consiliului Judeţean Arad şi a primarilor de comune/oraşe care nu au constituită comisia de acord unic, la cererea acestora.

Avize ale structurii de specialitate din subordinea Arhitectului Şef al Consiliului Judeţean Arad pentru certificate de urbanism şi autorizaţii de construire (altele decât locuinţele şi anexele gospodăreşti ale acestora). din competenţa de autorizare a primarilor de comune care nu au constituite structuri de specialitate la nivelul acestora .

Procese verbale încheiate cu ocazia efectuării controlului la nivelul primăriilor de comune/oraşe în temeiul Legii nr. 50/1991 republicată şi actualizată.

Declaraţii pentru regularizarea taxelor pentru autorizaţiile de construire emise de Preşedintele Consiliului Judeţean Arad, în funcţie de valoarea reală a lucrărilor executate.

 

COMP. INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

 

Documente privind activitatea ATOP

Documente privind activitatea de comunicare şi relaţii publice

Documentaţii privind soluţionarea petiţiilor

Documentaţii privind asigurarea activităţii de transparenţă decizională în administraţia publică

Documentaţii privind activitatea de liber acces la informaţiile de interes public, conform legii.

 

COMP. RELAŢII MASS- MEDIA

 

Comunicate de presă

 

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

 

Serviciul Administrativ:

caiete de sarcini;

referate;

adeverinţe;

comenzi;

procese verbale.

 

Compartimentul Logistică si Redactare M.O.:

hotărâri;

dispoziţii;

procese verbale de şedinţă consiliu şi comisii de specialitate;

minute;

referate;

monitorul oficial al judeţului.

Compartimentul Coordonare Consilii Locale:

proiecte de hotărâri;

proiecte de dispoziţii;

eferate;

studii de coordonare;

programe judeţene de gospodărire comunală;

eliberarea actelor cu caracter notarial;

note de constatare;

procese verbale de control.

 

Compartimentul Autoritatea Judeţeană de Transport:

programul de transport public judeţean de persoane;

licenţe de traseu pentru curse regulate speciale;

caiete de sarcini aferente licenţelor;

dispoziţii;

contracte de delegare a gestiunii;

referate;

procese verbale.

 

DIRECŢIA TEHNICĂ

 

Lista documentelor produse şi gestionate

 

Referate de specialitate

Referate de necesitate

Ordonanţări de plată

Proiecte de hotărâri şi documentaţii pentru fundamentarea acestora

Rapoarte, analize, informări

Corespondenţa privind obţinerea avizelor necesare demarării lucrărilor

Corespondenţa privind implementarea proiectelor în execuţie

Liste de investiţii din programul propriu al CJ Arad, programele guvernamentale de alimentare cu apă, canalizare şi reabilitare de drumuri

Evaluarea şi centralizarea pagubelor produse de calamităţi la construcţiile de locuinţe

Contracte de execuţie a lucrărilor de investiţii

Banca de date pentru drumurile comunale

Documente referitoare la energia termică

Documente referitoare la activitatea de captare, tratare şi distribuţie a apei potabile şi epurare a apelor uzate.

Documente referitoare la activitatea de înfiinţarea şi extinderea reţelelor electrice şi de gaze naturale

Documentaţii privind reabilitarea şi reparaţiile capitale la imobilele din patrimoniul public şi privat al judeţului Arad

Contracte de concesiune/închiriere/administrare a bunurilor din patrimoniul public şi privat al judeţului Arad.

Documente referitoare la programele guvernamentale de reabilitare termică şi conformare termică a clădirilor de locuit

 

Modalitati de contestare In cazul in care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informatiile de interes public a fost incalcat, se poate adresa cu reclamatie administrativa la presedintele Consiliului judetean in termen de 30 de zile de la comunicarea raspunsului sau de la luarea la cunostiinta a refuzului explicit sau tacit de furnizare a informatiei de interes public. In situatia in care, dupa primirea raspunsului la reclamatia administrativa, persoana se considera in continuare lezata in drepturile sale prevazute de Legea nr. 544/2001, poate face plangere la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Arad in termen de 30 de zile. Hotararea Tribunalului Arad este supusa recursului, iar Decizia Curtii de Apel Timisoara este definitiva si irevocabila.