1. Consiliul Judetean Arad
 2. Informații utile
 3. Accesul liber la informatiile de interes public
 4. Buletine informative
 5. Buletin Informativ 2007

Buletin Informativ 2007

BULETIN INFORMATIV

2007 privind informaţiile de interes public conf. Legii nr. 544/2001


A. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Consiliului Judeţean Arad

•           Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 modificată şi completată;

•           Legea nr.141/2004 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, publicată în Monitorul Oficial al României nr.396/2004;

•           Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României nr.271/2004(abrogă Legea nr.70/1991), republicată în MO nr.333/17.05.2007

•           Ordonanţa Guvernului  nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, publicată în Monitorul Oficial al României nr.90/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr.673/2002;

•           Ordonanţa Guvernului  nr.53/2002 privind Statutul cadru al unităţii administrativ teritoriale, publicată în Monitorul Oficial al României nr.633/2002,  aprobată prin  Legea nr.96/2003;

•           Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 29 din 27.02.2004 privind  aprobarea Statutului  judeţului Arad;

•           Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 75 din 16.07.2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Arad;

•           Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 109 din 06.08.2004 privind aprobarea numărului de personal, a organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul propriu al   Consiliului Judeţean Arad;

•           Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr.  139 din 19.11.2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judeţean Arad;

•           Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 2 din 01.07.2004 privind validarea mandatelor consilierilor aleşi în Consiliul Judeţean Arad la scrutinul din 6 iunie 2004;

•           Hotărârea Consiliului  Judeţean  Arad  nr. 3 din 10.04.1992 privind                            constituirea  Consiliului  Judeţean  Arad ;

•           Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Arad   nr.  3 din  01.07.2004 privind              alegerea  Preşedintelui  Consiliului  Judeţean  Arad ;

•           Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 3 din 01.07.2004 privind  alegerea   vicepreşedinţilor  Consiliului  Judeţean Arad                   

 

B. Structura organizatorica. Structura organizatorica a aparatului propriu al Consiliului Judetean Arad a fost aprobata prin Hot. C.J.A nr. 38/29.02.2008 modificata prin Hot. nr. 59/28.03.2008

Adresa la care poate fi consultată: http://www.cjarad.ro/index.php?meniuId=8&viewCat=170&lg=ro

 

 

PROGRAM DE FUNCŢIONARE

 

 

 

LUNI - JOI

VINERI

08:00-16:15

08:00-15:00

 

 

PROGRAM DE AUDIENŢE

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Iosif Matula

 

MARŢI

între orele  12:00-14:00

 

Înscrieri  la

Camera 62 -71, telefon 0257/281600

int. 1412/1414 - 1609

 

SECRETAR GENERAL

Ioan Silaghi

 

MARŢI

între orele  14:00-16:00

 

Înscrieri la

Camera 35, telefon 0257/281600 int.1141

 

VICEPREŞEDINTE

Ioan Cristina

 

MIERCURI

între orele  10:00-15:00

 

Înscrieri la

Camera 35, telefon 0257/281600

int. 1121

 

VICEPREŞEDINTE

Gavril Buza

 

JOI

între orele  10:00-15:00

 

Înscrieri  la

Camera 71, telefon 0257/281600

int. 1103

 

C. Asigurarea transparentei decizionale si a liberului acces la informatiile de interes public Asigurarea transparentei decizionale si a liberului acces la informatiile de interes public se face in conditiile si cu respectarea Legii nr.544/2001 si Legii nr.52/2003, precum si a măsurilor stabilite prin Hot. C.J.A. nr.140/2004.

D. Conducerea Consiliului Judeţean Arad Matula Iosif -  Preşedinte

Cristina Ioan - Vicepreşedinte

Buza Gavril - Vicepreşedinte

Silaghi Ioan - Secretar General

Ionescu Gheorghe - Director executiv - Direcţia Tehnică Investiţii

Petrică Aurel - Director executiv - Direcţia Administraţie Publică

Ribovici Gheorghina - Director executiv - Direcţia Economică

Cosma Niculae - Arhitect şef

Turjuc Liliana- şef serviciu - Serviciu Contabilitate

Gomoi Mariana - şef serviciu - Serviciu Buget Venituri

Moldovan Zeina - şef serviciu - Serviciu Urbanism Amenajarea Teritoriului şi Protecţia Mediului

Rusu Mircea Vasile - şef serviciu - Serviciu Tehnic Investiţii

Stănescu Mihaela  Dana - şef  serviciu - Serviciu  Integrare Europeană şi Relaţii Externe

Suciu Ovidiu - şef birou - Biroul Administrativ

Iancu Lenuţa - şef birou - Biroul Gestiune Resurse Umane şi Salarizare

Turjuc Viorel - şef birou - Biroul Relaţii Economice în Teritoriu

Zăhoi Corneliu Adrian - şef birou - Biroul Juridic Contencios Administrativ

Balai Adrian - Director executiv - Direcţia Programe, Proiecte şi Integrare Eu

 

Informare şi Relaţii Publice

Ozarchevici Mihaela - Comp. de Informare şi Relaţii Publice

Lovas Monica - Comp. de Informare şi Relaţii Publice

http://www.cjarad.ro/index.php?meniuId=8&viewCat=4608&lg=ro

 

E. Coordonatele de contact

          Consiliul Judeţean Arad

            B-dul. Revoluţiei nr. 75

 

telefon : 0257/281 600

fax       : 0257/250 170

 

e-mail: relatii-publice@cjarad.ro sau

                          relatiipublicecjarad@yahoo.com

Pagina Web a Consiliului Judeţean Arad: http://www.cjarad.ro

F. Bugetul si bilantul contabil - Bugetul pe anul 2008: Hot. C.J. nr. 10/08.02.2008; http://www.cjarad.ro/hotarari.php?t=1&unid=B0049424CEF544B8C22573DA00316380

- Bilanţul contabil încheiat la 31.12.2007

http://www.cjarad.ro/index.php?meniuId=8&viewCat=4611&lg=ro G. Documentele de interes public

 • Rapoartele anuale de activitate ale Consiliului Judetean Arad
 • Rapoartele anuale de activitate ale institutiilor si serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judetean Arad
 • Rapoartele anuale de activitate ale compartimentelor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului Judetean Arad si raportul privind inventarierea anuala a bunurilor.
 • Rapoartele de activitate ale consilierilor judeteni.
 • Declaratiile de avere ale consilierilor judeteni si functionarilor publici.
 • Hotararile Consiliului Judetean Arad si dispozitiile cu caracter normativ ale presedintelui consiliului judetean.
 • Programele si strategiile adoptate de Consiliul Judetean Arad.
 • Acordurile si protocoalele de cooperare si asociere ale Consiliului judetean Arad cu autoritati ale administratiei publice din tara si strainatate.
 • Organigramele si statele de functii ale aparatului propriu, precum si ale institutiilor si serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judetean Arad.
 • Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Judetean Arad si regulamentele de organizare si functionare a institutiilor si serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judetean Arad
 • Inventarul bunurilor din domeniul public al judetului Arad, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Arad.
 • Bugetul propriu al Consiliului judetean Arad, bilantul contabil şi contul de incheiere al exerciţiului bugetar.
 • Planurile urbanistice de detaliu (PUD), zonale (PUZ), generale (PUG), de amenajare a teritoriului (PAT).
 • Certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire.
 • Lista investitiilor proprii si a celor ale institutiilor si serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului judetean Arad, finantate din bugetul C.J.A.
 • Agenda principalelor manifestări cultural-artistice şi sportive.
 • Procesele - verbale şi înregistrarile privind şedintele publice ale Consiliului Judetean Arad.

 

H.  Documentele produse si/sau gestionate

Biroul Gestiune Resurse Umane

 

 • Regulamentul intern;
 • Dosare  de personal şi dosare  profesionale pentru funcţionarii publici;
 • Dosare  de personal pentru personalul de conducere al instituţiilor subordonate;
 • Statul de personal;
 • Carnete de muncă;
 • Adeverinţe  comisii de concurs şi soluţionare a contestaţiilor;
 • Adeverinte de salarizare;
 • Dispoziţii de încadrare ;
 • Dispoziţii de acordare a drepturilor salariale  pentru salariaţii CJA;
 • Dispoziţii de modificare  a raportului de serviciu a funcţionarilor publici;
 • Dispoziţiiprivindsuspendarea raportului de serviciu a funcţionarilor publici ;
 • Dispoziţii privind încetarea raportului de serviciu a funcţionarilor publici;
 • Dispoziţii privind modificarea contractului individual de muncă;
 • Dispoziţii privind suspendarea contractului individual de muncă;
 • Dispoziţii privind încetarea contractului individual de muncă;

     

          DIRECTIA ECONOMICA

         SERVICIUL CONTABILITATE

 

 • Acte justificative privind operaţiunile financiare şi contabile.
 •  Fişe de cont sintetice şi analitice.
 •  Dări de seamă contabile.
 •  State de plată salarii.
 •  Ordonanţarea de plată pentru toate cheltuielile legate de salarii.
 •  Fişa de salariu şi borderou.
 • Ordine de plată pentru impozit angajaţi, fond şomaj, CAS, imputaţii, rate credit.
 •  Ordine de plată pentru toate celelalte plăţi efectuate prin trezorerie sau bănci comerciale.
 •  Dispoziţii de plăţi prin casă.
 • Cec pentru încasarea banilor din trezorerie şi bancă.
 • Foaia de vărsământ pentru depunere de numerar în trezorerie şi bancă.
 •  Lista de investiţii pentru trezorerie.
 • Deschiderea de finanţare a investiţiilor.
 • Notele contabile.
 • Balanţa de verificare sintetică.
 • Balanţe de verificare analitice.
 • Balanţe analitice cantitativ valorice a stocurilor de materiale, obiecte de inventar şi active fixe.
 • Registrul jurnal.
 • Registrul de inventar.
 • Situaţii financiare (bilanţ, execuţia bugetară, anexe la bilanţ).
 • Inventarul stocurilor de materiale.
 • Inventarul stocurilor de obiecte de inventar.
 • Inventarul activelor fixe corporale şi necorporale.
 • Angajamente bugetare.
 • Note de comandă sau contracte.

 

COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN

 

 • Normele proprii privind exercitarea activităţii de audit public intern în cadrul Consiliului judeţean Arad;
 • Planul anual de audit intern;
 • Raportul anual de activitate ;
 • Rapoartele de audit întocmite în urma misiunilor efectuate;
 • Procedurile specifice activităţii de audit intern care stau la baza rapoartelor de audit, conform OMFP nr.38/2003 privind exercitarea activităţii de audit public intern ;
 • Carta auditului public intern;
 • Procedurile operaţionale privind activitatea de audit intern din cadrul CJA.

 

Direcţia Programe, Proiecte şi Integrare EUROPEANĂ

 

 • Calendarul deplasărilor externe, precum şi proiectele realizate, în curs de realizare sau viitoare cu parteneri externi (Serviciul de Integrare Europeană şi Relaţii Externe);
 • Documentaţia de propunere de proiect `Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Arad` (Compartimentul Unitatea Judeţeană de Monitorizare);
 • Listă cu proiectele selectate pe Programul de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural, O.G. nr. 7/2006, (Compartiment Implementare, Programe, Prognoze şi Strategii);
 • Proiecte realizate şi în curs de realizare în judeţul ARAD, atât a unităţilor administrativ-teritoriale (pe perioada 2000 - 2006), cât şi a instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Arad (2004 - 2008) - Compartiment Implementare, Programe, Prognoze şi Strategii;
 • Oportunităţi de finanţare din fondurile cu finanţare externă - Direcţia Programe, Proiecte şi Integrare Europeană;

 

 • Proiecte realizate sau în curs de realizare de Direcţia Programe, Proiecte şi Integrare Europeană în parteneriat sau ca solicitant,
 • Portofoliu de proiecte transfrontaliere - Direcţia Programe, Proiecte şi Integrare Europeană.

 

 

      ARHITECT ŞEF

 

DOCUMENTE PRODUSE ŞI GESTIONATE DE SERVICIUL AMENAJAREA  TERITOIULUI ŞI URBANISM

 

 • referat de specialitate în susţinerea promovării documentaţiilor spre avizare/aprobare
 • avizele Comisiei Tehnice de Amenajarea a Teritoriului şi Urbanism pentru documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism.
 • proiect de hotărâri de aprobare a avizelor

 

 

COMPARTIMENTUL AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE, ACORDURI UNICE ŞI DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII

 

 

 1. DOCUMENTE PRODUSE ŞI GESTIONATE DE COMPARTIMENTUL AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE, ACORDURI UNICE ŞI DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII

       

 • Certificate de urbanism din competenţa de autorizare a Preşedintelui Consiliului Judeţean Arad, însoţite de referate de specialitate în vederea promovării documentaţiei spre avizare/aprobare.
 • Autorizaţii de construire din competenţa de autorizare a Preşedintelui Consiliului Judeţean Arad, însoţite de referate de specialitate în vederea promovării documentaţiei spre avizare/aprobare.
 • Acorduri unice în vederea emiterii Autorizaţiilor de construire din competenţa de emitere a Preşedintelui Consiliului Judeţean Arad şi a primarilor de comune/oraşe care nu au constituită comisia de acord unic, la cererea acestora.
 • Avize ale structurii de specialitate din subordinea Arhitectului Şef al Consiliului Judeţean Arad  pentru certificate de urbanism şi autorizaţii de construire  (altele decât locuinţele şi anexele gospodăreşti ale acestora).   din competenţa de autorizare a primarilor de comune care nu au constituite structuri de specialitate la nivelul acestora .
 • Procese verbale încheiate cu ocazia efectuării controlului la nivelul primăriilor de comune/oraşe în temeiul Legii nr. 50/1991 republicată şi actualizată.
 • Declaraţii pentru regularizarea taxelor pentru autorizaţiile de construire emise de Preşedintele Consiliului Judeţean Arad, în funcţie de valoarea reală a lucrărilor executate.

 

COMP. INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

 

 • Documente privind activitatea ATOP
 • Documente privind activitatea de comunicare şi relaţii publice
 • Documentaţii privind soluţionarea petiţiilor
 • Documentaţii privind asigurarea activităţii de transparenţă decizională în administraţia publică
 • Documentaţii privind activitatea de liber acces la informaţiile de interes public, conform legii.

 

COMP. RELAŢII  MASS- MEDIA

 

 • Comunicate de presă

 

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

 

Serviciul Administrativ:

 • caiete de sarcini;
 • referate;
 • adeverinţe;
 • comenzi;
 • procese verbale.

 

Compartimentul Logistică si Redactare M.O.:  

 • hotărâri;
 • dispoziţii;
 • procese verbale de şedinţă consiliu şi comisii de specialitate;
 • minute;
 • referate;
 • monitorul oficial al judeţului.

Compartimentul Coordonare Consilii Locale:

 • proiecte de hotărâri;
 • proiecte de dispoziţii;
 • eferate;
 • studii de coordonare;
 • programe judeţene de gospodărire comunală;
 • eliberarea actelor cu caracter notarial;
 • note de constatare;
 • procese verbale de control.

 

Compartimentul Autoritatea Judeţeană de Transport:

 • programul de transport public judeţean de persoane;
 • licenţe de traseu pentru curse regulate speciale;
 • caiete de sarcini aferente licenţelor;
 • dispoziţii;
 • contracte de delegare a gestiunii;
 • referate;
 • procese verbale.

 

DIRECŢIA TEHNICĂ

 

Lista documentelor produse şi gestionate

 

 • Referate de specialitate
 • Referate de necesitate
 • Ordonanţări de plată
 • Proiecte de hotărâri şi documentaţii pentru fundamentarea acestora
 • Rapoarte, analize, informări
 • Corespondenţa privind obţinerea avizelor necesare demarării lucrărilor
 • Corespondenţa privind implementarea proiectelor în execuţie
 • Liste de investiţii din programul propriu al CJ Arad, programele guvernamentale de alimentare cu apă, canalizare şi reabilitare de drumuri
 • Evaluarea şi centralizarea pagubelor produse de calamităţi la construcţiile de locuinţe
 • Contracte de execuţie a lucrărilor de investiţii
 • Banca de date pentru  drumurile comunale
 • Documente referitoare la energia termică
 • Documente referitoare la activitatea de captare, tratare şi distribuţie a apei potabile şi epurare a apelor uzate.
 • Documente referitoare la activitatea de înfiinţarea şi extinderea reţelelor electrice şi de gaze naturale
 • Documentaţii privind reabilitarea şi reparaţiile capitale la imobilele din patrimoniul public şi privat al judeţului Arad
 • Contracte de concesiune/închiriere/administrare a bunurilor din patrimoniul public şi privat al judeţului Arad.
 • Documente referitoare la programele guvernamentale de reabilitare termică şi conformare termică a clădirilor de locuit

 

I. Modalitati de contestare In cazul in care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informatiile de interes public a fost incalcat, se poate adresa cu reclamatie administrativa la presedintele Consiliului judetean in termen de 30 de zile de la comunicarea raspunsului sau de la luarea la cunostiinta a refuzului explicit sau tacit de furnizare a informatiei de interes public. In situatia in care, dupa primirea raspunsului la reclamatia administrativa, persoana se considera in continuare lezata in drepturile sale prevazute de Legea nr. 544/2001, poate face plangere la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Arad in termen de 30 de zile. Hotararea Tribunalului Arad este supusa recursului, iar Decizia Curtii de Apel Timisoara este definitiva si irevocabila.