1. Consiliul Judetean Arad
 2. Instituții publice
 3. Directia Judeteana de evidenta a Persoanelor Arad

Directia Judeteana de evidenta a Persoanelor Arad

Directia Judeteana de evidenta a Persoanelor Arad

ANUNŢ IMPORTANT !!!

 Având în vedere evoluţia situaţiei epidemiologice de pe teritoriul României, ţinând seama de măsurile de urgenţă dispuse prin Decretul Preşedintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul ţării pentru 30 de zile, începând cu data de 17.03.2020, cu posibilitate de prelungire în funcţie de evoluţia situaţiei actuale, în contextul prevenirii riscului de răspândire a infecţiei cu Coronavirus, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Arad aduce la cunoştinţa cetăţenilor faptul că serviciile de evidenţă a persoanelor respectiv oficiile de stare civilă de pe raza judeţului îşi desfăşoară în continuare activitatea după programul stabilit de către unitatea administrativ - teritorială în subordinea cărora funcţionează.

 

Întrucât potrivit măsurilor de primă urgenţă dispuse la art. 14 din decret s-a stabilit menţinerea valabilităţii actelor de identitate eliberate de autorităţile publice competente (cărţi de identitate, cărţi de identitate provizorii, menţiuni de stabilire a vizei de reşedinţă) care expiră în perioada stării de urgenţă, facem un apel la cetăţeni de a nu asalta ghişeele de relaţii cu publicul ale acestor servicii. Totodată, aducem la cunoştinţa persoanelor interesate faptul că primirea şi soluţionarea de către oficiile de stare civilă de pe raza judeţului a cererilor privind declararea naşterii şi a decesului se realizează necondiţionat şi fără limitări în programul stabilit de către fiecare unitate administrativ-teritorială.

 În acest context, pentru perioada stării de urgenţă instituită, cu posibilitate de prelungire la nivelul direcţiei judeţene au fost dispuse măsuri în conformitate cu prevederile legale, dintre care menţionăm:

- Limitarea/restricţionarea accesului cetăţenilor în incinta direcţiei judeţene;

Se permite accesul în instituţie strict pentru persoana aflată într-o situaţie deosebită (dovedită cu documente justificative) potrivit dispoziţiilor art.14 alin.(6) din O.U.G. nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care în prealabil s-a programat la telefon 0257/284315;

- Suspendarea audienţelor la sediul direcţiei;

- Corespondenţa cu oficiile de stare civilă, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, instituţii de drept public şi privat, cetăţeni, după caz, se va  realiza doar prin poşta (electronică, specială, poşta română).

 In vederea evitării aglomeraţiei la ghişeele de lucru cu publicul, pentru a preveni răspândirea infectării cu noul coronavirus, recomandăm tuturor cetăţenilor care se adresează în această perioadă Serviciilor locale de evidenţă a persoanelor/oficiilor de stare civilă din subordinea primăriilor să se programeze on-line/telefonic la numerele de telefon indicate mai jos:

-          SPCLEP  mun. Arad – tel. 0257/214474 – Serviciul evidenţa persoanelor

                                         - tel. 0257/250272 – Serviciul stare civilă    

-          SPCLEP com. Beliu – tel. 0257/322136; 0257/322422 

-          SPCLEP orş. Chişineu-Criş – tel. 0257/350019 – evidenţa persoanelor

                                                    - tel. 0257/350098 – stare civilă

-          SPCLEP orş. Curtici – tel. 0257/465349 – evidenţa persoanelor

                                         - tel. 0257/464130 – stare civilă

-          SPCLEP com. Gurahonţ – tel. 0357/808000; 0257/316108                                              

-          SPCLEP orş. Ineu – tel. 0257/512693 – evidenţa persoanelor

                                     - tel. 0257/511550 – stare civilă

-          SPCLEP orş. Lipova – tel. 0257/561555 - evidenţa persoanelor;

                                  – tel. 0257/563258 - stare civila;

-          SPCLEP orş. Nădlac – tel. 0257/473643 – evidenţa persoanelor

                                         - tel. 0257/474345 – stare civilă

-          SPCLEP orş. Pecica – tel. 0257/468323, int. 43; 0725.525529 – evidenţa persoanelor

                                                   - tel. 0257/468633 – stare civilă

-          SPCLEP orş. Pâncota – tel. 0257/466916 – evidenţa persoanelor

                                          - tel. 0257/466679 – stare civilă

-          SPCLEP orş. Sântana – tel. 0357/100077 – evidenţa persoanelor

                                          - tel. 0257/374262 – stare civilă

-          SPCLEP com. Săvârşin – tel. 0257557232; - evidenţa persoanelor

                                             - tel. 0257/557270 – stare civilă

-          SPCLEP orş. Sebiş – tel. 0257/310857 – evidenţa persoanelor

                                                  - tel. 0257/311008 int. 223 – stare civilă

-          SPCLEP com. Socodor – tel. 0257/358272; e-mail: socodor@gmail.com;

-          SPCLEP com. Şiria – tel. 0357/424637; e-mail: starecivila@primariasiria.ro;

-          SPCLEP com. Târnova – tel. 0257/370744

-          SPCLEP com. Vinga – tel. 0257/460145

-          SPCLEP com. Vârfurile – tel. 0257/318500

-          SPCLEP com. Vladimirescu – tel. 0257/515270 - evidenţa persoanelor;

                                                    – tel. 0257/514101, 0257/514902 int.216 – stare civilă;

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Arad s-a organizat în subordinea Consiliului Judeţean Arad şi este instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, constituită în temeiul art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 372/2002.

Instituţia s-a înfiinţat prin reorganizarea Serviciului de Stare Civilă din aparatul propriu al Consiliului Judeţean Arad, precum şi a Biroului de Evidenţă a Populaţiei din cadrul Serviciului Judeţean de Evidenţă Informatizată a Persoanei din structura Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Scopul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Arad este acela de a exercita competenţele ce îi sunt date prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor, precum şi de eliberare a documentelor în sistem de ghişeu unic. Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Arad îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

        • actualizează Registrul național de evidenţă a persoanei;
        • coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale;
        • furnizează, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a populaţiei, date necesare pentru actualizarea Registrului permanent de evidenţă a populaţiei;
        • utilizează şi valorifică Registrul naţional de evidenţă a persoanelor;
        • coordonează şi controlează modul de gestionare şi de întocmire a registrelor de stare civilă;
        • asigură emiterea certificatelor de stare civilă, a cărţilor de identitate şi a cărţilor de alegător;
        • aprovizionează serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor cu imprimatele necesare activităţii de evidenţă a persoanelor şi stare civilă, distribuite de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date;
        • monitorizează şi controlează modul de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării protecţiei datelor referitoare la persoană;
        • gestionează resursele materiale şi de dotare necesare activităţii proprii;
        • ţin evidenţa şi păstrează registrele de stare civilă, exemplarul 2, şi efectuează menţiuni pe acestea, conform comunicărilor primite.

 

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Arad informează cetăţenii că începând cu data de 15.03.2010 are competenţa să elibereze acte de identitate pentru cetăţenii care au domiciliul sau reşedinţa pe raza judeţului.

În conformitate cu prevederile art.13 alin.(1) şi alin.(8) din O.U.G. nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare, direcţia judeţeană este abilitată să elibereze acte de identitate pentru cetăţenii care au domiciliul sau reşedinţa pe raza judeţului doar pentru testarea şi urmărirea funcţionării aplicaţiilor informatice, pentru sprijinirea structurilor cu atribuţii în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale, în activitatea specifică, precum şi pentru soluţionarea unor cazuri deosebite.

Situaţia deosebită în care se poate afla solicitantul are în vedere: motive medicale, deplasare urgenta în alta localitate sau în alt stat, susţinerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operaţiuni notariale/bancare, etc.

Cetăţenii aflaţi într-una din situaţiile mai sus prezentate,  formulează o cerere scrisă susţinută de documente justificative (adeverinţă medicală, certificat de handicap, invitaţie, etc) din care să rezulte motivul pentru care solicită eliberarea actului de identitate sau înscrierea menţiunii privind stabilirea reşedinţei, care se supune aprobării directorului D.J.E.P. Arad.

 

De asemenea, pentru situaţii deosebite, respectiv, persoane netransportabile ori internate/asistate în unităţi sanitare şi de protecţie socială, penitenciar, lucrătorii direcţiei se deplasează  cu aparatul foto din dotare pentru preluarea imaginii în vederea punerii în legalitate cu acte de identitate.


Anunturi

Documente ataşate:

Nu sunt informatii.