H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2019

Hotărâre adoptată - Nr. 102 / 08.04.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 102

din data: 08.04.2019
privind adoptarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pe anul 2019


Având în vedere:

-Referatul nr. 7014/04.04.2019 al Direcţiei Economice;

-Prevederile capitolului I, secţiunea a 2-a din Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;

-Prevederile art. 19 alin. (1) lit. a şi art. 25 - 26 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile art. 494 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile art. 91 alin. (1) lit. b şi alin. (3) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile art.16 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile art. 99 alin. (5) şi art. 106 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile O.U.G nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;

-Prevederile H.G. nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;

-Prevederile H.G. nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar;

-Prevederile H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale;

-Prevederile H.G. nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă social destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârsnice;

-Prevederile H.G. nr. 904/2014 privind stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate.În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă bugetul local al Judeţului Arad pe anul 2019 şi estimările pentru anii 2020-2022, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2.Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019 şi estimările pentru anii 2020-2022, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3.Se aprobă bugetul creditelor interne pe anul 2019 al Judeţului Arad şi estimările pentru anii 2020 - 2022, conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art.4.Se aprobă Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare al Judeţului Arad, conform Anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

Art.5.Se aprobă Programul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene pentru perioada 2019-2022, conform Anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.

Art.6.Se aprobă contribuţiile la salarizarea personalului neclerical angajat în unităţile de cult, precum şi alocarea sumelor pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult recunoscute în România pe anul 2019, conform Anexei nr. 6 la prezenta hotărâre.

Art.7.Se aprobă numărul de posturi precum şi fondul de salarii aferent anului 2019 pentru aparatul de specialitate şi instituţiile subordonate, conform Anexei nr. 7 la prezenta hotărâre.

Art.8.Se aprobă bugetul pe titluri, articole şi alineate al Judeţului Arad pe ordonatori de credite subordonaţi pe anul 2019, precum şi estimările pentru anii 2020-2022, conform Anexei nr. 8 la prezenta hotărâre.

Art.9.Consiliul Judeţean Arad va asigura ordonatorilor de credite din subordine deschiderile de credite bugetare pentru efectuarea cheltuielilor numai în limita veniturilor încasate.

Art.10.Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.11.Prezenta hotărâre se comunică la:

-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad

-Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad

-Trezoreria Arad

-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad

-Direcţia Tehnică-Investiţii a Consiliului Judeţean Arad.PREŞEDINTE,
IUSTIN CIONCA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPUDocumente:

Anexa 6.pdf Descarcă
Anexa 1.pdf Descarcă
Anexa 2.pdf Descarcă
Anexa 3.pdf Descarcă
Anexa 4.pdf Descarcă
Anexa 5.pdf Descarcă
Anexa 7.pdf Descarcă
Anexa 8.pdf Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 18 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 11 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL)
 
2 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
3 BOZGA DORU (PNL)
 
4 BUTUNOI ADRIAN-CĂTĂLIN (PSD)
 
5 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
 
6 CICEAC VASILE (PNL)
 
7 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
 
8 CRAIVAN CAMELIA-EUGENIA (PMP)
 
9 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
 
10 DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD)
 
11 FEIEŞ CRISTIAN (PNL)
 
12 GLIGOR IOAN (PSD)
 
13 ISPRAVNIC CRISTIAN-ILIE (PSD)
 
14 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD)
 
15 MANGUCI COSMIN-CIPRIAN (PSD)
 
16 MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL)
 
17 MOŢ PETRU (PSD)
 
18 PĂDUREAN PETRU (PSD)
 
19 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
 
20 PLAVEŢI IOAN (PNL)
 
21 POP ALIN (PSD)
 
22 POPA GAROFIŢA (PNL)
 
23 PURCARU MIRCEA (ALDE)
 
24 REMEŢAN FLORIN (PMP)
 
25 RETTER IOSIF (PNL)
 
26 SALAŞAN CRISTIAN-IOAN (PNL)
 
27 SĂBĂU GHEORGHE (PSD)
 
28 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
30 TRIFON DANIEL (ALDE)
 
31 ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL)
 
32 ULICI ION (PNL)
 
33 URZICĂ CRISTIAN (PNL)